El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, pregunta a Foment per els dubtes plantejats per diferents municipis de la Marina Alta al desaparèixer de l’Estudi informatiu del Tren de la Costa l’opció més central i menys impactant i apostar per l’alternativa que rebutja la direcció General de Medi Natural de la Generalitat

Madrid, 8 gener 2020

Compromís ha reclamat informes al Senat i realitzat diferents preguntes a través del senador territorial, Carles Mulet, davant les discrepàncies generades a partir de la desaparició de l’alternativa 3A, que apareixia en un anterior Estudi Informatiu del Tren de la Costa València-Alacant, de 2015 i les peticions d’un corredor d’infraestructures enganxat a l’AP-7. La mateixa Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental de la Generalitat Valenciana va emetre a l’octubre de 2016 un informe desfavorable al traçat de tren de la costa a la seua alternativa 3C és a dir, el que situa l’estació comarcal de la Marina a Dénia, per les seues afeccions als espais naturals i figures de protecció.

El senador ha urgit al Ministeri a accelerar l’execució d’aquest projecte “perquè siga un mitjà de transport sostenible, que articule el territori valencià i siga assumit com a propi i accessible pel màxim nombre de municipis de la Marina, ja que si no és un èxit no serà rendible. És qüestió de números i sentit comú“, ha abundat.

Els ajuntaments de Gata i Pedreguer reclamen des de 2013 en la delimitació de l’àrea de reserva del tram Gandia-Dénia un traçat de el futur tren “racional” amb l’ocupació del territori, els espais naturals (PORN del Montgó), la biodiversitat, afeccions i més barat, per la qual cosa van proposar un corredor paral·lel a l’AP-7, per dirigir-se a Dénia mitjançant llançadores. Aquests municipis tenen una alta concentració d’infraestructures, com l’autopista AP-7, la N-332, carreteres comarcals o gasoducte.

En 2016, fruit de la presentació a exposició pública de la consulta de la Secretaria d’Estat d’Infraestructures, Transport i Habitatge de l’Estudi Informatiu de la línia (fase II), estudi d’alternatives, el consistori de Pedreguer va paralitzar les llicències d’obres (amb un termini màxim d’un any prorrogable 6 mesos) i va presentar al·legacions a l’alternativa millor valorada (la més propera a Dénia i la més allunyada de la resta de municipis d’una comarca en què viuen prop de 200.000 persones. la mateixa Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental de la Generalitat Valenciana va rebutjar a l’octubre de 2016 mitjançant un informe desfavorable l’alternativa d’estació a Dénia.

Els municipis demanen recuperar l’alternativa de traçat 3A prevista en l’Estudi Informatiu de la mateixa Ministeri de febrer de 2015, que proposava un traçat paral·lel a l’AP-7 i que ha desaparegut injustificadament. A més, hem preguntat si la situació d’emergència climàtica que vivim i l’increment del trànsit rodat que suposaria l’alternativa proposada, a més de les afeccions naturals i els compromisos de país en matèria climàtica i d’emissions, no els faran reconsiderar la seua proposta“, ha sostingut Mulet que ha demanat que “aquesta inexplicable sortida de el Ministeri no siga una estratègia per enfrontar a la comarca i paralitzar durant més anys una anhelada infraestructura i unes inversions que necessita el nostre territori“.

Finalment Compromís ha reclamat al Senat conèixer els motius pels quals no han estat contestades les al·legacions des del Ministeri, les previsions de connexions i terminis amb que treballa l’Executiu i informes de l’informe tècnic complet que va remetre el Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient a l’Estudi Informatiu del Tren de la Costa, així com l’Estudi d’Impacte Ambiental d’aquest projecte; De l’Estudi d’Alternatives / corredors de l’Estudi Informatiu Tren de la Costa Fase II (Gandia, Oliva, Dénia) i un informe sobre la rendibilitat de les diferents línies de la xarxa ferroviària espanyola.

DOCUMENTS REGISTRATS

08012020trencosta reg 08012020trencosta informe 1 reg 08012020trencosta informe 2 reg 08012020trencosta informe 3 reg

Compromís pregunta en el Senado por el emplazamiento de la futura estación de tren en la Marina “para que beneficie al mayor número de usuarios posible”

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, pregunta a Fomento por las dudas planteadas por distintos municipios de la Marina Alta al desaparecer del Estudio informativo del Tren de la Costa la opción más central y menos impactante y apostar por la alternativa que rechaza la Dirección General de Medio Natural de la Generalitat

Madrid, 8 de enero de 2020

Compromís ha reclamado informes en el Senado y realizado distintas preguntas a través del senador territorial, Carles Mulet, ante las discrepancias generadas a partir de la desaparición de la alternativa 3A, que aparecía en un anterior Estudio Informativo del Tren de la Costa València-Alacant, de 2015 y las peticiones existentes de un corredor de infraestructuras pegado a la AP-7. La propia Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental de la Generalitat Valenciana emitió en octubre de 2016 un informe desfavorable al trazado del tren de la costa en su alternativa 3C es decir, el que ubica la estación comarcal de la Marina en Dénia, por sus afecciones a los espacios naturales y figuras de protección.

El senador ha urgido al Ministerio a acelerar la ejecución de este proyecto “para que sea un medio de transporte sostenible, que articule el territorio valenciano y sea asumido como propio y accesible por el máximo número de municipios de la Marina ya que si no es un éxito no será rentable. Es cuestión de números y sentido común”, ha abundado.

Los ayuntamientos de Gata y Pedreguer reclaman desde 2013 en la delimitación del área de reserva del tramo Gandía-Dénia un trazado del futuro tren “racional” con la ocupación del territorio, los espacios naturales (PORN del Montgó), la biodiversidad, afecciones y más barato, por lo que propusieron un corredor paralelo a la AP-7, para dirigirse a Dénia mediante lanzaderas.  Estos municipios tienen una alta concentración de infraestructuras, como la autopista AP-7, la N-332, carreteras comarcales, gaseoducto.

 

En 2016, fruto de la presentación a exposición pública de la consulta de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Estudio Informativo de la línea (fase II), estudio de alternativas, el Consistorio de Pedreguer paralizó las licencias de obras (con un plazo máximo de un año prorrogable 6 meses) y presentó alegaciones a la alternativa mejor valorada (la más próxima a Dénia y la más alejada del resto de municipios de una comarca en la que viven cerca de 200.000 personas. La propia Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental de la Generalitat Valenciana rechazó en octubre de 2016 mediante un informe desfavorable la alternativa de estación en Dénia.

Los municipios piden recuperar la alternativa de trazado 3A contemplada en el Estudio Informativo del mismo Ministerio de febrero de 2015, que proponía un trazado paralelo a la AP-7 y que ha desaparecido injustificadamente. Además, hemos preguntado si la situación de emergencia climática que vivimos y el incremento del tráfico rodado que supondría la alternativa propuesta, además de las afecciones naturales y los compromisos del país en materia climática y de emisiones, no les harán reconsiderar su propuesta”, ha sostenido Mulet que ha pedido que “esta inexplicable salida del Ministerio no sea una estrategia para enfrentar a la comarca y paralizar durante más años una ansiada infraestructura y unas inversiones que necesita nuestro territorio”.

Finalmente Compromís ha reclamado en el Senado conocer los motivos por los que no han sido contestadas las alegaciones desde el Ministerio, las previsiones de conexiones y plazos que maneja el Ejecutivo e informes del informe técnico completo que remitió el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente al Estudio Informativo del Tren de la Costa, así como el Estudio de Impacto Ambiental de este proyecto; Del Estudio de Alternativas/corredores del Estudio Informativo Tren de la Costa Fase II (Gandia, Oliva, Dénia) y un Informe sobre la rentabilidad de las distintas líneas de la red ferroviaria española.

DOCUMENTOS REGISTRADOS

08012020trencosta reg 08012020trencosta informe 1 reg 08012020trencosta informe 2 reg 08012020trencosta informe 3 reg