Mulet recorda que “els gravats formen part de la història de la construcció i de la seua funció

Madrid, 8 de gener de 2021 

El Govern s’ha desvinculat de la seua responsabilitat en la posada en valor dels gravats d’embarcacions realitzats mitjançant incisió en el conjunt emmurallat de Peníscola, i ha indicat al senador valencianista, Carles Mulet, que “la titularitat és estatal amb cessió d’ús a la Diputació Provincial de Castelló, que té els deures de conservació del castell i les fortificacions que l’envolten.

Després d’una primera resposta del Govern, en la qual assenyalava que tot el conjunt té protecció i el Ministeri de Cultura i Esport treballa des de fa anys en millorar la seua conservació, protecció i posada en valor, el representant valencià al Senat, vist que a simple vista no s’ha vist cap mena d’acció, va preguntar en què han consistit els treballs de conservació, protecció i posada en valor, així com les anualitats en els quals s’han materialitzat i amb quin pressupost.

El regidor de Compromís a Peníscola, Juan Marcos Bayarri, ha recordat que “estos gravats formen part de la història de la construcció, des de la qual es vigilaven els barcos a la costa del segle XVII i XVIII i de la seua funció defensiva, per la qual cosa haurien de tindre un tractament específic i una especial consideració amb aquest patrimoni en risc, ja que es troba a la mercè del vandalisme o males practiques, per trobar-se segons el propi Ministeri, pendent de concessió definitiva de la titularitat”. 

Per al senador Carles Mulet, “si el titular és l’Estat i el seu ús està cedit a la Diputació, que és qui té la responsabilitat de conservar el castell i les fortificacions que l’envolten, ens sembla ben clar que urgeix una iniciativa coordinada entre Costes, Cultura i Diputació, tant per a evitar nous despreniments en el Pas de la Girafa baix les murades, com per a posar en valor i protegir aquests interessants grafitis, mostra de la història recent del castell que miraculosament ha sobreviscut els envits de l’acció humana i del propi desgast del temps en un emplaçament tan sotmès a erosió i a l’acció de les inclemències meteorològiques”.

La coalició porta interessant-se pel castell de Peníscola a Madrid des de la seua arribada al Senat en 2016, sense que els governs de Mariano Rajoy ni Pedro Sánchez estiguen destinant fons a aquest castell i rebutjant les esmenes als PGE de la coalició, tot i que sí que destinen fons a castells d’altres autonomies.

El Gobierno se desvincula de su obligación de conservar la flota de graffitis de Peñíscola y señala a la Diputación como responsable de su puesta en valor

Mulet recuerda que “los grabados forman parte de la historia de la construcción y de su función

Madrid, 8 de enero de 2021 

El Gobierno se ha desvinculado de su responsabilidad en la puesta en valor de los grabados de navíos realizados mediante incisión en el conjunto amurallado de Peñíscola, y ha indicado al senador valencianista, Carles Mulet, que “la titularidad es estatal con cesión de uso a la Diputación Provincial de Castellón, que tiene los deberes de conservación del castillo y las fortificaciones que le rodean.

Tras una primera respuesta del Gobierno, en la que señalaba que todo el conjunto tiene protección y el Ministerio de Cultura y Deporte trabaja desde hace años en mejorar su conservación, protección y puesta en valor, el representante valenciano en el Senado, visto que a simple vista no se había visto ningún tipo de acción, preguntó en qué han consistido los trabajos de conservación, protección y puesta en valor, así como las anualidades en los que se han materializado y con qué presupuesto.

El edil de Compromís en Peníscola, Juan Marcos Bayarri, ha recordado que “los grabados forman parte de la historia de la construcción, desde la que se vigilaban los barcos en la costa del siglo XVII y XVIII y de su función defensiva, por lo que deberían tener un tratamiento específico y una especial consideración con este patrimonio en riesgo, ya que se encuentra a merced de vandalismo o malas prácticas por encontrarse, según el propio Ministerio, pendiente de concesión definitiva de la titularidad”. 

Para el senador Carles Mulet, “si el titular es el Estado y su uso está cedido a la Diputación, que es quien tiene la responsabilidad de conservar el castillo y las fortificaciones que le rodean, nos parece bien claro que urge una iniciativa coordinada entre Costas, Cultura y Diputación, tanto para evitar nuevos desprendimientos en el Pas de la Girafa bajo las murallas, como para poner en valor y proteger estos interesantes grafitis, muestra de la historia reciente del castillo que milagrosamente ha sobrevivido los envites de la acción humana y del propio desgaste del tiempo en un emplazamiento tan sometido a erosión y a la acción de las inclemencias meteorológicas”.

La coalición lleva interesándose por el castillo de Peñíscola en Madrid desde su llegada al Senado en 2016, sin que los gobiernos de Mariano Rajoy ni Pedro Sánchez estén destinando fondos a este castillo y rechazando las enmiendas a los PGE de la coalición, a pesar que sí destinan fondos a castillos de otras autonomías.