El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet ha qualificat hui de  basta manipulació les afirmacions llançades pels senadors del PP respecte a les seues suposades propostes per a fer costat al sector ceràmic “ en primer lloc , els problemes se solucionen legislant, i no amb brindis al sol que són les mocions, sense cap aplicació pràctica. Quan el PP va estar governant es va incrementar el preu del gas, amb grans fiascos compartides al *alimón” amb el PSOE com el castor, es desvie el gruix dels fons del corredor mediterrani, vital per a exportar la ceràmica, a la zona perifèrica de Madrid, o es va bloquejar apostar per la cogeneració energètica”

Mulet ha afirmat que la moció del PP al Senat era pur *traspantajo “ van presentar una moció que era un brindis al sol, presentem, el nostre grup, una bateria de propostes alternatives més assenyades com era aquestes: https://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=114576

1 Posar en marxa nous programes d’ajudes en els Pressupostos Generals de l’Estat de 2022 per a fer front a la pujada del preu de l’energia que afecten les petites i mitjanes empreses i als autònoms del sector industrial. 
2. Ampliar la rebaixa del tipus d’IVA del 21% al 10% mentre es produeixen les modificacions legislatives que impedisquen l’escalada de preus i l’oligopoli en el mercat elèctric. 
3. Promoure la democratització de l’energia, entesa aquesta com el dret de la ciutadania a participar en les decisions sobre la producció, a l’accés a l’energia com a consumidores i la responsabilitat d’aquestes com a part activa del sistema. 
4. Impulsar mecanismes de desgravació fiscal que faciliten la inversió a petites i mitjanes entitats del sector industrial que promoguen la consolidació tecnològica de nous equipaments per a generació i distribució d’energia renovable de proximitat, estalvi i eficiència energètica. 
5. Dissenyar i implementar l’estratègia per a facilitar, impulsar i fomentar l’autoconsum elèctric amb origen renovable en l’àmbit del sector industrial. 
6. Incentivar la creació d’un teixit empresarial en el sector industrial de petites i mitjanes empreses i foment del cooperativisme que participe en una transició energètica justa. 
7. Quan siguen necessaris ajustos en les plantilles derivats de la situació econòmica en empreses del sector participades per la SEPI, aquest organisme es comprometrà a vetlar perquè els possibles acomiadaments que hagen de produir-se es repartisquen entre els diferents centres de treball i no es concentren en un sol territori.
 8. Regular les pràctiques per les quals els servidors públics passen a ocupar llocs en els consells d’administració de les grans empreses elèctriques i altres empreses estratègiques des del punt de vista social i beneficiar-se de les seues altes retribucions una vegada abandonen les seues responsabilitats públiques.

El PP va rebutjar aquestes propostes i per això des de l’Esquerra Confederal no es va votar favorablement al text del PP que era buit i insuficient

“ La gran”proposta del PP era instar el Govern a “ prendre mesures i busque solucions per al problema energètic d’aquest país a fi de fer costat a les indústries *electrointensivas com les de siderúrgia, metal·lúrgia, taulellera i de paviments ceràmics, química, paper, etc. que s’estan veient especialment afectades per l’encariment energètic”, i ja està, com si que s’aprove aqueix text el Govern vaja a variar la seua acció o no sobre aquest tema.

Segons Mulet, el PP que s’ompli la boca ací d’en teoria defensar sectors estratègics és un PP invisible a Madrid, que mai parla dels problemes locals, i mesures com aquestes són purament oportunistes, exigir rebaixar de l’IVA temporals, i exigir al Govern mesures, sense enumerar solament una, i que l’única defensa del sector ceràmic siga una frase sense contingut, demostren que són uns autèntics *cantamañanas”

( aquesta era la “gran proposta del PP : . https://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=113393
Mulet “ el PP miente respecto a las medidas sobre el apoyo al sector cerámico”
El portavoz de Compromís en el Senado,  Carles Mulet ha calificado hoy de burda manipulación las afirmaciones lanzadas por los senadores del PP respecto a sus supuestas propuestas para apoyar al sector cerámico “ en primer lugar , los problemas se solucionan legislado, y no con brindis al sol que son las mociones, sin ninguna aplicación práctica. Cuando el PP estuvo gobernando se incrementó el precio del gas, con grandes fiascos compartidas al alimón con el PSOE como el castor,  se desvío el grueso de los fondos del corredor mediterráneo, vital para exportar la cerámica, a la zona periférica de Madrid, o se bloqueó apostar por la cogeneración energética”

Mulet ha afirmado que la moción del PP en el Senado era puro traspantajo “ presentaron una moción que era un brindis al sol, presentamos, nuestro grupo, una batería de propuestas alternativas más sensatas como era estas: https://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=114576
1 Poner en marcha nuevos programas de ayudas en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 para hacer frente a la subida del precio de la energía que afectan a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos del sector industrial.
2. Ampliar la rebaja del tipo de IVA del 21% al 10% mientras se producen las modificaciones legislativas que impidan la escalada de precios y el oligopolio en el mercado eléctrico.
3. Promover la democratización de la energía, entendida esta como el derecho de la ciudadanía a participar en las decisiones sobre la producción, al acceso a la energía como consumidoras y la responsabilidad de estas como parte activa del sistema.
4. Impulsar mecanismos de desgravación fiscal que faciliten la inversión a pequeñas y medianas entidades del sector industrial que promuevan la consolidación tecnológica de nuevos equipamientos para generación y distribución de energía renovable de proximidad, ahorro y eficiencia energética.
5. Diseñar e implementar la estrategia para facilitar, impulsar y fomentar el autoconsumo eléctrico con origen renovable en el ámbito del sector industrial.
6. Incentivar la creación de un tejido empresarial en el sector industrial de pequeñas y medianas empresas y fomento del cooperativismo que participe en una transición energética justa.
7. Cuando sean necesarios ajustes en las plantillas derivados de la situación económica en empresas del sector participadas por la SEPI, este organismo se comprometerá a velar por que los posibles despidos que hayan de producirse se repartan entre los diferentes centros de trabajo y no se concentren en un solo territorio.
 8. Regular las prácticas por las que los servidores públicos pasan a ocupar puestos en los consejos de administración de las grandes empresas eléctricas y otras empresas estratégicas desde el punto de vista social y beneficiarse de sus altas retribuciones una vez abandonan sus responsabilidades públicas.

El PP rechazó estas propuestas y por eso desde la Izquierda Confederal no se votó favorablemente al texto del PP que era vacío e insuficiente

“ La gran”propuesta del PP era instar al Gobierno a “ tomar medidas y busque soluciones para el problema energético de este país a fin de apoyar a las industrias electrointensivas como las de siderurgia, metalurgia, azulejera y de pavimentos cerámicos, química, papel, etc. que se están viendo especialmente afectadas por el encarecimiento energético”, y ya está, como si de que se apruebe ese texto el Gobierno vaya a variar su acción o no al respecto.

Según Mulet, el PP que se llena la boca aquí de en teoría defender sectores estratégicos es un PP invisible en Madrid, que nunca habla de los problemas locales, y medidas como estas son puramente oportunistas, exigir rebajar del IVA temporales, y exigir al Gobierno medidas, sin enumerar solamente una, y que la única defensa del sector cerámico sea una frase sin contenido, demuestran que son unos auténticos cantamañanas”


( esta era la “gran propuesta del PP : . https://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=113393