nota bilingüe

DADE.

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, va requerir recentment les dades oficials al Govern per a contrastar que el Museu del Prado és un espai on la presència de les dones és més que residual.

Les dades aportades demostren que a més de l’ocultació històrica, s’ha de sumar l’oblit actual “ podem entendre que en el passat era més difícil que una dona tinguera opcions per a desenvolupar professionalment la seua creativitat pels propis condicionants d’una societat patriarcal, la qual cosa no és de rebut és que en l’actualitat, en els últims 20 anys, es perpetue aquesta situació, i l’obra creada per dones adquirida nova siga ridícula en comparació amb la comprada d’artistes masculins. Estem parlant del principal museu de l’Estat, pagat amb diners públics, mal servei s’està fent per a avançar cap a una societat igualitària”
Les dades:

·       Quina quantitat ha destinat el Museu del Prado en els últims 20 anys per a la
compra i adquisició d’obres realitzades per:
artistes femenines   77.892,68 ,         el 0,17%
artistes masculins  43.434.793,11      99,82% 

·       Dels quadres exposats en el Museu del Prado, quants d’ells són de pintors i quants de pintores?

 En relació amb la pregunta de referència, s’informa que el nombre de quadres exposats en el Museu Nacional del Prado, de pintores, és de 14.  (1,01%) El nombre de quadres exposats en el Museu Nacional del Prado, de pintors, és de 1.354 (98,9%)

·       No exposats en el Museu del Prado i guardats en els seus fons

 En relació amb la pregunta de referència, s’informa que el nombre de quadres no exposats en el Museu Nacional del Prado, de pintores, és de 22 (0,72%) .  El nombre de quadres no exposats en el Museu Nacional del Prado, de pintors, és de 3027( 99,2%)

DATOS Las mujeres no tienen espacio en el Museo del Prado. 
El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, requirió recientemente los datos oficiales al Gobierno para contrastar que el Museo del Prado es un espacio donde la presencia de las mujeres es más que residual.

Los datos aportados demuestran que además de la ocultación histórica, se ha de sumar el olvido actual “ podemos entender que en el pasado era más difícil que una mujer tuviera opciones para desarrollar profesionalmente su creatividad por los propios condicionantes de una sociedad patriarcal, lo que no es de recibo es que en la actualidad, en los últimos 20 años, se perpetúe esta situación, y la obra creada por mujeres adquirida nueva sea ridícula en comparación con la comprada de artistas masculinos. Estamos hablando del principal museo del Estado, pagado con dinero público, flaco favor se está haciendo para avanzar hacia una sociedad igualitaria”
Los datos:

·       ¿Qué cantidad ha destinado el Museo del Prado en los últimos 20 años para la
compra y adquisición de obras realizadas por:
artistas femeninas?   77.892,68 ,         el 0,17%
artistas masculinos  43.434.793,11      99,82% 

·       De los cuadros expuestos en el Museo del Prado, cuántos de ellos son de pintores y cuántos de pintoras?

 En relación con la pregunta de referencia, se informa que el número de cuadros expuestos en el Museo Nacional del Prado, de pintoras, es de 14.  (1,01%) El número de cuadros expuestos en el Museo Nacional del Prado, de pintores, es de 1.354 (98,9%)

·       No expuestos en el Museo del Prado y guardados en sus fondos

 En relación con la pregunta de referencia, se informa que el número de cuadros no expuestos en el Museo Nacional del Prado, de pintoras, es de 22 (0,72%) .  El número de cuadros no expuestos en el Museo Nacional del Prado, de pintores, es de 3027( 99,2%)