El senador Carles Mulet sosté que “una infraestructura de tal envergadura i que està rebutjada per nombrosos col·lectius, no facilita la neutralitat climàtica i la posa en perill” 

Madrid, 13 de setembre de 2021 

Compromís traurà a relluir en el pròxim Ple la contradicció que suposa que el Grup Parlamentari Socialista al Senat assegure estar reconeixent el paper de les ciutats en la resposta a l’emergència climàtica, encoratjant a la seua neutralitat en 2030, asegurar-les davant el canvi climàtic, accelerar tots els acords pel clima i la descarbonització i el desenvolupament sostenible i, al mateix temps, lidere de manera obcecada l’ampliació del port de València. “L’alcalde de la ciutat i nombrosos col·lectius veïnals, professionals i ecologistes han alertat del perill que pot suposar la fosca ampliació que sosté el president de l’Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez, aferrant-se a una DIA de 2007 i una llei de 1986, sense actualitzar i amb una alarmant situació en el litoral”, ha indicat el senador de Compromís, Carles Mulet.

Entre les alertes, que ja van ser posades sobre la taula durant la tramitació de la Llei de Canvi Climàtic, figuren la necessitat d’alinear-se amb el sentir científic i tècnic actual i no de plantejaments megalòmans unilaterals que prioritzen interessos privats d’empreses per damunt dels de la ciutadania.  La coalició ha reiterat la necessitat que existisca una nova Declaració Estratègica d’Impacte Ambiental que realitze una anàlisi integral del projecte d’ampliació modificat, que estiga consensuat amb la resta d’administracions i incloga aspectescom els accessos, les noves concessions previstes i qualsevol altre projecte en l’àmbit d’aquest port, posant especial cura en l’Albufera i la regressió que pateix el litoral per l’anterior ampliació portuària. “Duplicar el port implica el doble de barcos, de trànsit i el doble de contaminació. És de caixó”, ha remarcat Mulet, el que al seu judici suposa “una inconsistènciabé en el PSOE, en les seues mocions o en els seus projectes portuaris”.

Així la coalició proposa, a més, que el Senat inste al Govern a garantir un finançament adequat per les ciutats sense discriminacions territorials, per a garantir que aquestes puguen avançar cap a l’objectiu de ser climàticament neutrals en 2030 i que rebutge, deixe d’impulsar o justificar, actuacions urbanístiques que van en contra de l’emergència climàtica i en contra d’aconseguir que les ciutats siguen climàticament neutrals; de l’Agenda 2030, del Pacte Europeu, de l’Acord de Paris o de qualsevol lògica mediambiental, com és el cas, per exemple,  de la pretesa ampliació del Port de València, rebutjada per l’alcaldia de València i nombrosos col·lectius.

Compromís denuncia la inconsistencia del PSOE al reivindicar acuerdos por el clima y la ampliación del puerto de València


El senador Carles Mulet sostiene que “una infraestructura de tal envergadura y que está rechazada por numerosos colectivos, no facilita la neutralidad climática y la pone en peligro” 

Madrid, 13 de septiembre de 2021 

Compromís sacará a relucir en el próximo Pleno la contradicción que supone que el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado asegure estar reconociendo el papel de las ciudades en la respuesta a la emergencia climática, alentando a su neutralidad en 2030, asegurarlas ante el cambio climático, acelerar todos los acuerdos por el clima y la descarbonización y el desarrollo sostenible y, al mismo tiempo, lidere de forma obcecada la ampliación del puerto de València. “El alcalde de la ciudad y numerosos colectivos vecinales, profesionales y ecologistas han alertado del peligro que puede suponer la oscura ampliación que sostiene el presidente de la Autoridad Portuaria de València (APV), Aurelio Martínez, aferrándose a una DIA de 2007 y una ley de 1986, sin actualizar y con una alarmante situación en el litoral”, ha indicado el senador de Compromís, Carles Mulet.

Entre las alertas, que ya fueron puestas sobre la mesa durante la tramitación de la Ley de Cambio Climático, figuran la necesidad de alinearse con el sentir científico y técnico actual y no de planteamientos megalómanos unilaterales que priorizan intereses privados de empresas por encima de los de la ciudadanía.  La coalición ha reiterado la necesidad de que exista una nueva Declaración Estratégica de Impacto Ambiental que realice un análisis integral del proyecto de ampliación modificado, que esté consensuado con el resto de administraciones e incluya aspectos como los accesos, las nuevas concesiones previstas y cualquier otro proyecto en el ámbito de dicho puerto, poniendo especial cuidado en l’Albufera y la regresión que sufre el litoral por la anterior ampliación portuaria.“Duplicar el puerto implica el doble de barcos, de tráfico y el doble de contaminación. Es de cajón”, ha remarcado Mulet, algo que a su juicio supone “una inconsistenciabien en el PSOE, en sus mociones o en sus proyectos portuarios”.

Así la coalición propone además que el Senado inste al Gobierno a que garantice una financiación adecuada a las ciudades sin discriminaciones territoriales, para garantizar que éstas puedan avanzar hacia el objetivo de ser climáticamente neutrales en 2030 y que rechace, deje de impulsar o justificar, actuaciones urbanísticas que van en contra de la emergencia climática y en contra de conseguir que las ciudades sean climáticamente neutrales; de la Agenda 2030, del Pacto Europeo, del Acuerdo de Paris o de cualquier lógica medioambiental, como es el caso, por ejemplo,  de la pretendida ampliación del Puerto de València, rechazada por la alcaldía de València y numerosos colectivos.