Mulet: “Continuarem investigant a Madrid sobre la legalitat d’aquestes pràctiques, o el pas de les DANA semblaran batalles marítimes, el que ens sembla una aberració

Madrid, 9 de setembre de 2021 

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha signat aquest matí la petició dels veïns que reclamen el desmantellament, o com a mínim el trasllat dels canons sònics situats en els voltants de la frontera administrativa entre Catalunya i el País Valencià en el terme de Sant Rafael del Riu, on se situen pedanies d’Ulldecona (Els Rajolars i Sant Joan del Pas) que s’estan veient afectades per les molèsties d’aquestes instal·lacions quan s’aproximen núvols. 

Hem parlat amb afectats i ens expliquen que ja siga de dia o de nit, quan es formen o aproximen tempestes que poden contenir aigua i la possibilitat de granís, comencen a disparar-se repetidament i de manera indiscriminada, la qual cosa trenca la tranquil·litat d’aquests pobles i dificulta el descans dels veïns”, explica el senador.

La petició a la qual s’ha adherit Mulet recorda la prohibició de depassar els límits de pressió sonora equivalent als 60 NPS de 06.00 a 20.00 hores i de 50 NPS de 20.00 a 06.00 hores, quan els canons utilitzen una pressió de 120 sense diferenciació horària i sense possibilitat de disminuir el soroll ni intensitat de les canonades, per la qual cosa demana a les autoritats el desmantellament o trasllat d’aquestes activitats molestes. “A més de reclamar els permisos, perquè ens estranya que activitats tan molestes hagen comptat amb el beneplàcit de totes les administracions implicades (locals, autonòmiques i estatal), continuarem esbrinant a Madrid la legalitat d’aquestes pràctiques com ja vam fer amb l’ús del iodur de plata, on les confederacions ens van proporcionar dades de les campanyes autoritzades fins fa una dècada, quan es va abandonar el seu ús per l’absència de garanties de l’efectivitat de l’abocament de iodur a l’atmosfera. Rebutgem totes aquestes pràctiques de manipulació del clima, que suposen alterar el cicle natural de l’aigua amb resultats imprevisibles, perquè no sabem com es transforma o desplaça l’energia que porten. Al Maestrat i Montsià hem tingut recentment episodis a través d’enormes pedregades i inundacions dels efectes de les tempestes. O el Ministeri i les confederacions aporten llum en la qüestió, o acabarem convertint el pas de les DANA en batalles marítimes que es resolen a canonades d’un poble a un altre. Cosa que ens sembla una aberració”, ha assenyalat.

La coalició va reclamar el mes passat informació sobre les autoritzacions d’ús  indiscriminat de canons d’ones sòniques, els condicionants, característiques, projectes previs, inspeccions i resultats per províncies. Recentment també ha realitzat peticions d’informació sobre instal·lacions d’aquest tipus en la localitat de Gavarda (la Ribera Alta, València) a petició d’afectats.

Mulet se adhiere la petición vecinal de desmantelamiento de los cañones antigranizo de Sant Rafael del Riu

Mulet: “Vamos a seguir investigando en Madrid sobre la legalidad de estas prácticas, o el paso de las DANA van a parecer batallas marítimas, algo que nos parece una aberración

Madrid, 9 de septiembre de 2021 

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha firmado esta mañana la petición de los vecinos que reclaman el desmantelamiento, o como mínimo el traslado de los cañones sónicos ubicados en las inmediaciones de la frontera administrativa entre Cataluña y el País Valenciano en el término de Sant Rafael del Riu, donde se ubican pedanías de Ulldecona (Els Rajolars i Sant Joan del Pas) que se están viendo afectadas por las molestias de estas instalaciones cuando se aproximan nubes. 

Hemos hablado con afectados y nos explican que ya sea de día o de noche, a la que se forman o aproximan tormentas que pueden contener agua y la posibilidad de granizo, comienzan a disparar repetidamente y de forma indiscriminada, lo que rompe la tranquilidad de estos pueblos y dificulta el descanso de los vecinos”, explica el senador.

La petición a la que se ha adherido Mulet recuerda la prohibición de rebasar los límites de presión sonora equivalente a los 60 NPS de 06.00 a 20.00 horas y de 50 NPS de 20.00 a 06.00 horas, cuando los cañones utilizan una presión de 120 sin diferenciación horaria y sin posibilidad de disminuir el ruido ni intensidad de los cañonazos, por lo que pide a las autoridades el desmantelamiento o traslado de estas actividades molestas. “Además de reclamar los permisos, pues nos extraña que actividades tan molestas hayan contado con el beneplácito de todas las administraciones implicadas (locales, autonómicas y estatal), vamos a seguir averiguando en Madrid la legalidad de estas prácticas como ya hicimos con el uso del yoduro de plata, donde las confederaciones nos proporcionaron datos de las campañas autorizadas hasta hace una década, cuando se abandonó su uso por la ausencia de garantías de la efectividad del vertido de yoduro en la atmósfera. Rechazamos todas estas prácticas de manipulación del clima, que suponen alterar el ciclo natural del agua con resultados imprevisibles, pues no sabemos cómo se transforma o desplaza la energía que llevan. En el Maestrat y Montsià hemos tenido recientemente episodios a través de enormes granizadas e inundaciones de los efectos de las tormentas. O el Ministerio y las confederaciones aportan luz en la cuestión, o vamos a acabar convirtiendo el paso de las DANA en batallas marítimas que se resuelven a cañonazos de un pueblo a otro. Algo que nos parece una aberración”, ha señalado.

La coalición reclamó el pasado mes información sobre las autorizaciones de uso indiscriminado de cañones de ondas sónicas, los condicionantes, características, proyectos previos, inspecciones y resultados por provincias.Recientemente también ha realizado peticiones de información sobre instalaciones de este tipo en la localidad de Gavarda (la Ribera Alta, València) a petición de afectados.