La coalició remarca la necessitat de corregir els dèficits d’accés als serveis essencials per a revertir i evitar la despoblació després del demolidor informe publicat ahir pel Banc d’Espanya

Madrid, 8 de setembre de 2021 

Compromís ha registrat hui al Senat la Proposició de Llei de mesures per a garantir, dins del Servei Universal, l’accés a Internet de banda ampla a 100 Mbps en les zones rurals. De facto, això suposa multiplicar x 100 la velocitat mínima que hui es garanteix per Llei a Espanya a les xarxes de banda ampla. L’actual xifra d’1 Mbps de baixada recollida en la Llei General de Telecomunicacions de 2014 és totalment insuficient davant la proliferació de dispositius connectats a una wifi en qualsevol domicili.

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha assenyalat que “esta mesura és especialment important no només per a evitar un major despoblament de les zones rurals, sinó también per a atraure i fixar nova població en elles, de manera que les persones físicas i jurídiques puguen desenvolupar amb normalitat les activitats que actualment permeten les Tecnologies de la Informació en els grans nuclis urbans”. Aquests dèficits d’accés a serveis digitals i la bretxa rural-urbana s’han fet patents i així han quedat reflectides en l’informe publicat aquesta mateixa setmana pel Banc d’Espanya. “Considerem importantíssim per al futur del món rural i com a lluita contra el despoblament garantir una capacitat digna per a realitzar comunicacions d’àudio, vídeo i dades a velocitat suficient, necessitat que els successius governs han ignorat i no han revisat a l’alça, fins a deixar una xifra mínima d’1 Mbps que és ridícula, mentre dilapiden en les telecos més de 5.000 milions en el 5G, el que ens sembla molt qüestionable i que va confirmat per molta xarlataneria digital, mentre s’ignora al món rural”, ha agregat.

La moció reclama que siga l’Administració General de l’Estat qui efectue periòdicament aquesta revisió, establint-se un termini i publicant-se aquesta velocitat mínima mitjançant la corresponent Ordre Ministerial. També insta que, mitjançant Reial decre, en un termini màxim de tres mesos a partir de l’entrada en vigor de la present llei, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència publique una metodologia d’acord amb els criteris i l’obligació de la prestació del servei universal que s’establisquen per a determinar el cost econòmic del que es disposa en l’article primer, utilitzant-se el Fons Nacional del Servei Universal per a ajudar a complir amb l’objectiu previst de garantir la velocitat en sentit descendent als usuaris finals de manera efectiva.

Compromís registra la Proposición de Ley para multiplicar x 100 la internet rural ante la dificultad de acceso a servicios

La coalición remarca la necesidad de corregir los déficits de acceso a los servicios esenciales para revertir y evitar la despoblación tras el demoledor informe publicado ayer por el Banco de España

Madrid, 8 de septiembre de 2021 

Compromís ha registrado hoy en el Senado la Proposición de Ley de medidas para garantizar, dentro del Servicio Universal, el acceso a Internet de banda ancha a 100 Mbps en las zonas rurales. De facto, esto supone multiplicar x 100 la velocidad mínima que hoy se garantiza por Ley en España a las redes de banda ancha. La actual cifra de 1 Mbps de bajada recogida en la Ley General de Telecomunicaciones de 2014 es totalmente insuficiente ante la proliferación de dispositivos conectados a una wifi en cualquier domicilio.

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha señalado que “esta medida es especialmente importante no sólo para evitar una mayor despoblación de las zonas rurales, sino también para atraer y fijar nueva población en ellas, de tal suerte que sus personas físicas y jurídicas puedan desarrollar con normalidad las actividades que actualmente permiten las Tecnologías de la Información en los grandes núcleos urbanos”. Estos déficits de acceso a servicios digitales y la brecha rural-urbana se han hecho patentes y así han quedado reflejadas en el informe publicado esta misma semana por el Banco de España. “Consideramos importantísimo para el futuro del mundo rural y como lucha contra el despoblamiento garantizar una capacidad digna para realizar comunicaciones de audio, video y datos a velocidad suficiente, algo que los sucesivos gobiernos han ignorado y no han revisado al alza, hasta dejar una cifra mínima de 1 Mbps que es ridícula, mientras dilapidan en las telecos más de 5.000 millones en el 5G, algo que nos parece muy cuestionable y que va refrendado por mucha charlatanería digital, mientras se ignora al mundo rural”, ha agregado.

La moción reclama que sea la Administración General del Estado quien efectúe periódicamente esta revisión, estableciéndose un plazo para ello y publicándose esta velocidad mínima mediante la correspondiente Orden Ministerial. También insta a que, mediante Real Decreto, en un plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia publique una metodología de acuerdo con los criterios y la obligación de la prestación del servicio universal que se establezcan para determinar el coste económico de lo dispuesto en el artículo primero, utilizándose el Fondo Nacional del Servicio Universal para ayudar a cumplir con el objetivo previsto de garantizar la velocidad en sentido descendente a los usuarios finales de manera efectiva.