El senador de Compromís destaca l’esforç d’aquesta cooperativa per buscar el residu zero i considera “inacceptable” que Espanya i Europa deixen entrar productes tercers que incompleixen els requisits i estàndards fitosanitaris

Madrid, 8 de maig de 2021
El senador de Compromís, Carles Mulet, ha reclamat hui després de visitar la cooperativa de Pego (la Marina Alta) un esforç de les institucions estatals i europees per garantir una competència lleial en l’entrada de productes agraris de països tercers. “Una vegada vist l’esforç i sensibilitat de la cooperativa de Pego en les tècniques de cultiu i control de plagues per comercialitzar cítrics i altres collites lliures de residus fitosanitaris ens sembla totalment inacceptable que les nostres institucions no estiguen defensant la reciprocitat en les importacions de països tercers i que els estàndards i exigències que s’imposen als nostres agricultors no es consideren amb l’arribada de productes de països tercers”, ha assenyalat, la qual cosa al seu judici “suposa una clara injustícia, un perjudici i un perill per a la salut dels consumidors que adquireixen sense saber-lo aliments contaminats o tractats amb productes no permesos a Europa, alhora que suposen una entrada de plagues al nostre país”.

Carles Mulet de visita a cultius i cooperativa de Pego

El senador ha conegut les instal·lacions acompanyat del president de l’entitat, Pepe Pastor i del promotor comercial Carles Serra, qui li han explicat les tècniques de produir cítrics de manera que arribe al consumidor sense residus fitosanitaris amb una rigorosa gestió en camp perquè consumidor aprecie el sabor i la salut dels aliments. “La cooperativa gasta caixons de diferents colors, en funció del seu tractament, línies específiques i proveeix d’aliments sans el mercat amb una agricultura sostenible que abasta ja a molts socis i cooperatives. Cosa digna d’admirar i agrair”, explica el senador.

Així Mulet ha reclamat al Govern que premie i reconega el valor afegit d’aquestos esforços en evitar fungicides, utilitzar bosses de paper en comptes de plàstics, “zero petjada de carboni, zero residus i zero fitosanitaris”, indica. La coalició ha explicat les iniciatives dutes a terme per Compromís al Senat de cara a reclamar mesures per a lluitar contra el Cotonet de Sud-àfrica present en la Península i contra altres plagues ja existents en autonomies com Múrcia o Andalusia. “Darrere de l’arribada d’aquestes plagues està sens dubte la falta de control de l’Administració a les fronteres, per la qual cosa ha de posar ajudes, contribuir a facilitar la lluita biològica contra aquestes plagues i impedir l’arribada de productes que afonen el nostre mercat i beneficis dels agricultors que fan un esforç titànic per produir amb la màxima qualitat i esforç mediambiental”, ha recordat.

Mulet visita la cooperativa de Pego y reclama al Gobierno reciprocidad fitosanitaria en las importaciones de países terceros

El senador de Compromís destaca el esfuerzo de esta cooperativa por buscar el residuo cero y considera “inaceptable” que España y Europa dejen entrar productos terceros que incumplen los requisitos y estándares fitosanitarios

Madrid, 8 de mayo de 2021
El senador de Compromís, Carles Mulet, ha reclamado hoy tras visitar la cooperativa de Pego (la Marina Alta) un esfuerzo de las instituciones estatales y europeas por garantizar una competencia leal en la entrada de productos agrarios de países terceros. “Una vez visto el esfuerzo y sensibilidad de la cooperativa de Pego en las técnicas de cultivo y control de plagas por comercializar cítricos y otras cosechas libres de residuos fitosanitarios nos parece totalmente inaceptable que nuestras instituciones no estén defendiendo la reciprocidad en las importaciones de países terceros y que los estándares y exigencias que se imponen a nuestros agricultores no se consideren con la llegada de productos de países terceros”, ha señalado, lo que a su juicio “supone una clara injusticia, un perjuicio y un peligro para la salud de los consumidores que adquieren sin saberlo alimentos contaminados o tratados con productos no permitidos en Europa, a la vez que suponen una entrada de plagas a nuestro país”.

El senador ha conocido las instalaciones acompañado del presidente de la entidad, Pepe Pastor y del promotor comercial Carles Serra, quienes le han explicado las técnicas de producir cítricos de forma que llegue al consumidor sin residuos fitosanitarios con una rigurosa gestión en campo para que consumidor aprecie el sabor y la salud de los alimentos. “La cooperativa gasta cajones de distintos colores, en función de su tratamiento, líneas específicas y provee de alimentos sanos el mercado con una agricultura sostenible que alcanza ya a muchos socios y cooperativas. Algo digno de admirar y agradecer”, explica el senador.

Así Mulet ha reclamado al Gobierno que premie y reconozca el valor añadido de este tipo de esfuerzos de evitar fungicidas, utilizar bolsas de papel en vez de plásticos, “cero huella de carbono, cero residuos y cero fitosanitarios”, indica. La coalición ha explicado las iniciativas llevadas a cabo por Compromís en el Senado de cara a reclamar medidas para luchar contra el Cotonet de Sudáfrica presente en la Península y contra otras plagas ya existentes en autonomías como Murcia o Andalucía. “Detrás de la llegada de estas plagas está sin duda la falta de control de la Administración en las fronteras, por lo que tiene que poner ayudas, contribuir a facilitar la lucha biológica contra estas plagas e impedir la llegada de productos que hunden nuestro mercado y beneficios de los agricultores que hacen un esfuerzo titánico por producir con la máxima calidad y esfuerzo medioambiental”, ha recordado.