Mulet lamenta que la seua única resposta siga que existeix una Llei del Sector Elèctric sense cap altra valoració

Madrid, 4 de maig de 2021

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha mostrat el seu desgrat per les respostes del Govern davant qüestions que “preocupen els afectats a la ciutadania de Castelló i fins i tot a les formacions que formen part de l’actual Govern” com són els riscos que comporten els camps electromagnètics de baixa freqüència com les que pot comportar en el seu entorn immediat la línia de Molt Alta Tensió programada entre Almassora i Morella. 

El representant de la coalició va realitzar preguntes a partir de la moció registrada en el seu moment en la Cambra Alta i altres institucions en les quals s’advertia que la pròpia Organització Mundial de la Salut, admet que els camps electromagnéticos són considerats com possiblement cancerígens amb una associació causal creíble, però l’atzar, els biaixos o els factors de confusió no es poden descartar amb una confiança raonable, definició literal del grup 2B de la seua classificació de substàncies cancerígens. 

Davant la pregunta de les mesures exigides pel Govern i l’observació del principi de prevenció, l’única resposta és que “les autoritzacions atorgades en l’àmbit del sector elèctric són dictades d’acord amb els principis, requisits i criteris que s’estableixen en la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric i en la seua normativa de desenvolupament” i apel·la als agents cumplint amb les obligacions que estableix la Llei del Sector Elèctric i la seua normativa de desenvolupament,  la resta de legislacions  sectorials que li siguen d’aplicació  i les normes de caràcter general. Per a Mulet “és una vergonya que una normativa que no fa cap referència a aquests riscos i que s’ha vist superada per les evidències sobre la salut siga la que argumenta el Govern. Els preguntem per efectes sobre la salut i el Govern mira a un altre costat i sosté una llei que no fa referència a la salut de les persones”.

Mulet ha assenyalat que “aquest tipus de respostes són una vergonya per a les zones afectades per les MAT hasta Almassora o la de Forestalia i constaten que la sensibilitat que es pregona des del Govern amb la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica no és tal. Les elèctriques són molt poc sensibles a qüestions com l’electrocució d’ocells, les afeccions al paisatge i al territori o amb la proximitat de nuclis poblats i masies disseminades” i ha assenyalat que “des de Compromís hem defensat altres models, auditories, aprofitar infraestructures i optimitzar-la i acostar les zones de producció a les de consum per a evitar obres com la MAT. L’actuació del Govern ens pareix irresponsable i molt insensible”.

Compromís denuncia la falta de implicación del Gobierno ante los riesgos por los campos electromagnéticos de la línea MAT de Castelló

Mulet lamenta que su única respuesta sea que existe una Ley del Sector Eléctrico sin ninguna otra valoración

Madrid, 4 de mayo de 2021

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha mostrado su desagrado por las respuestas del Gobierno ante cuestiones que “preocupan a los afectados a la ciudadanía de Castelló e incluso a las formaciones que forman parte del actual Gobierno” como son los riesgos que entrañan los campos electromagnéticos de baja frecuencia como las que puede comportar en su entorno inmediato la línea de Muy Alta Tensión programada entre Almassora y Morella. 

El representante de la coalición realizó preguntas a partir de la moción registrada en su día en la Cámara Alta y otras instituciones en las que se advertía que la propia Organización Mundial de la Salud, admite que los campos electromagnéticos son considerados como posiblemente cancerígenos con una asociación causal creíble, pero el azar, los sesgos o los factores de confusión no se pueden descartar con una confianza razonable, definición literal del grupo 2B de su clasificación de sustancias cancerígenos. 

Ante la pregunta de las medidas exigidas por el Gobierno y la observación del principio de prevención, la única respuesta es que “las autorizaciones otorgadas en el ámbito del sector eléctrico son dictadas de acuerdo a los principios, requisitos y criterios que se establecen en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en su normativa de desarrollo” y apela a los agentes cumpliendo con las obligaciones que establece la Ley del Sector Eléctrico y su normativa de desarrollo, el resto de legislaciones sectoriales que le sean de aplicación y las normas de carácter general. Para Mulet “es una vergüenza que una normativa que no hace ninguna referencia a estos riesgos y que se ha visto superada por las evidencias sobre la salud sea la que argumenta el Gobierno. Les preguntamos por efectos sobre la salud y el Gobierno mira a otro lado y sostiene una ley que no hace referencia a la salud de las personas”.

Mulet ha señalado que “este tipo de respuestas son una vergüenza para las zonas afectadas por las MAT hasta Almassora o la de Forestalia y constatan que la sensibilidad que se pregona desde el Gobierno con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética no es tal. Las eléctricas son muy poco sensibles a cuestiones como la electrocución de aves, las afecciones al paisaje y al territorio o con la proximidad de núcleos poblados y masías diseminadas” y ha señalado que “desde Compromís hemos defendido otros modelos, auditorías, aprovechar infraestructuras y optimizarla y acercar las zonas de producción a las de consumo para evitar obras como la MAT. La actuación del Gobierno nos parece irresponsable y muy insensible”.