La coalició proposa modificar la Llei 10/1991 sobre espectacles taurins i la Llei de l’Estatut dels Treballadors per a donar compliment a la Convenció dels Drets del Xiquet

Madrid, 5 de maig de 2021

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha presentat diferents esmenes a la Llei Orgànica de Protecció Integral a la Infància i l’Adolescència enfront de la violència en la qual trasllada diferents peticions realitzades per organitzacions no governamentals i entitats. Entre aquestes reclama l’assumpció de les observacions realitzades pel Comitè dels Drets del Xiquet de Nacions Unides als països que realitzen activitats taurines que plasma en la modificació de la Llei 10/1991 sobre potestats en espectacles taurins per a addicionar un article en el qual es restringeix l’entrada de menors de 18 anys en places de bous o recintes habilitats com a toreros o públic, preveient infraccions molt greus per als qui no observen la llei.

“Pensem que la futura Llei Orgànica ha d’anar avançant cap a la modernitat i protegint als menors en aquells aspectes heretats en els quals no es tracten adequadament animals o es trivialitza la participació de menors en actes taurins o, directament es retransmeten en horaris inadequats, ja siga per estar en una franja protegida o per programar-los en televisió en prime time a pesar que van destinats al públic infantil o juvenil”, ha assenyalat el portaveu valencianista.

Així mateix, modifiquen la Llei de l’Estatut dels Treballadors per a donar compliment a aquesta recomanació davant els efectes nocius d’aquests espectacles per a excloure la possibilitat del treball de menors com a professionals taurins en cap cas. D’altra banda, els alumnes de les escoles taurines hauran de ser majors d’edat.

En televisió també proposa canvis en la Llei General de la Comunicació Audiovisual per a plasmar d’una forma més clara i inequívoca de la prohibició d’emetre’s en horari de protecció del menor “retransmissions, avanços, resums, anuncis o promoció d’espectacles en els quals es maltracte o done mort a animals, com els espectacles taurins”.

Racionalitzar horaris

Les esmenes de Compromís també reclamen incloure en els drets del menor mesures que “faciliten la racionalització dels horaris de programes destinats al públic infantil i juvenil i emetre’s dins de les franges horàries de protecció, perquè el seu visionat no interferisca en els horaris de descans dels menors, la qual cosa pot repercutir en el rendiment escolar i salut”, en la línia del que reclama i defensa l’Associació per a la Racionalització dels Horaris Espanyols (ARHOE).

Compromís pide que la Ley de la Infancia proteja al menor de su exposición a la tauromaquia en horario protegido y de los horarios trasnochados infantiles

La coalición propone modificar la Ley 10/1991 sobre espectáculos taurinos y la Ley del Estatuto de los Trabajadores para dar cumplimiento a la Convención de los Derechos del Niño

Madrid, 5 de mayo de 2021

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha presentado distintas enmiendas a la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia en la que traslada distintas peticiones realizadas por organizaciones no gubernamentales y entidades. Entre éstas reclama la asunción de las observaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas a los países que realizan festejos taurinos que plasma en la modificación de la Ley 10/1991 sobre potestades en espectáculos taurinos para adicionar un artículo en el que se restringe la entrada de menores de 18 años en plazas de toros o recintos habilitados como toreros o público, previendo infracciones muy graves para quienes no observen la ley.

“Pensamos que la futura Ley Orgánica debe ir avanzando hacia la modernidad y protegiendo a los menores en aquellos aspectos heredados en los que no se tratan adecuadamente animales o se trivializa la participación de menores en actos taurinos o, directamente se retransmiten en horarios inadecuados, ya sea por estar en una franja protegida o por programarlos en televisión en prime time a pesar que van destinados al público infantil o juvenil”, ha señalado el portavoz valencianista.

Asimismo, modifican la Ley del Estatuto de los Trabajadores para dar cumplimiento a esta recomendación ante los efectos nocivos de estos espectáculos para excluir la posibilidad del trabajo de menores como profesionales taurinos en ningún caso. Por otro lado, los alumnos de las escuelas taurinas deberán ser mayores de edad.

En televisión también propone cambios en la Ley General de la Comunicación Audiovisual para plasmar de una forma más clara e inequívoca de la prohibición de emitirse en horario de protección del menor “retransmisiones, avances, resúmenes, anuncios o promoción de espectáculos en los que se maltrate o dé muerte a animales, como los espectáculos taurinos”.

Racionalizar horarios

Las enmiendas de Compromís también reclaman incluir en los derechos del menor medidas que “faciliten la racionalización de los horarios de programas destinados al público infantil y juvenil y emitirse dentro de las franjas horarias de protección, para que su visionado no interfiera en los horarios de descanso de los menores, lo que puede repercutir en el rendimiento escolar y salud”, en la línea de lo que reclama y defiende la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE).