Mulet subratlla que les pensions valencianes estan per davall de la mitjana estatal i alerta de la gran disparitat entre territoris

Madrid, 3 de mayo de 2021

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha elevat una pregunta parlamentària per a conéixer quines mesures pensa prendre el Govern per a equipar les pensions de jubilació que perceben els majors de cada territori i perquè deixe d’existir una bretxa tan gran entre les diferents autonomies.

El representant de Compromís ha formulat aquesta pregunta a proposta de la síndica adjunta de Compromís en les Corts i responsable d’Ocupació en el grup parlamentari, Mònica Àlvaro, després de conéixer-se que la mitjana per jubilació en 2020 a Espanya va ser de 1.182,7 euros, una xifra que situa la mitjana de pensions del País Valencià fins a 100 euros per davall, ja que de mitjana els i les valencianes perceben 1.081,61 euros. De fet, aquesta xifra se situa més lluny encara de la mitjana de pensions d’autonomies com Astúries, on la pensió se situa en 1.422,64 euros, o Madrid on ascendeix a 1.380 euros de mitjana.

Àlvaro ha afegit que “a aquesta disparitat preocupant, cal afegir-li la diferència entre la pensió rebuda entre els homes i les dones del nostre territori, una circumstància que es deriva de la bretxa salarial que pateixen les dones durant la seua etapa laboral, però que després es prolonga a l’etapa de jubilació, ja que les valencianes cobren una pensió mitjana que ronda els 750 euros”.

Mulet ha recordat que la coalició ja ha proposat a les Corts Generals, d’acord a les recomanacions realitzades per la UE, establir els mecanismes necessaris per garantir la igualtat econòmica de les dones i els homes incloent mesures compensatòries de protecció social orientades a mitigar els impactes negatius sobre les pensions en les interrupcions laborals sorgides com a conseqüència de l’assumpció de responsabilitats familiars. Així com una revisió per analitzar el motiu per la bretxa de les pensions entre CCAA ja que les últimes dades evidencien que “alguna cosa està fallant si mostren situacions tant dispars”.

Compromís ha exigit el blindatge del sistema públic de pensions constitucionalment) i el manteniment del seu poder adquisitiu, com a dret en la nostra Constitució per evitar l’intent de privatització, la pèrdua de poder adquisitiu, i que no hi haja cap bretxa entre gèneres ni territoris.

Mulet ha demanat garantir la dignificació de les pensions, equiparant-les a la mitjana europea. Les pensions mínimes s’hauran d’incrementar com a mínim en un 60% del Salari Mitjà tal com indica el Protocol Addicional de la Carta Social Europea. A més, en el marc de la protecció social, les pensions no contributives s’han de vincular el SMI i progressivament unificar al marc del 60% del salari mitjà.

En el mateix sentit, Compromís exigeix ​​derogar la reforma de les pensions del PP de 2013: eliminant l’Índex de Revaloració de les Pensions (IRP) i suprimint de forma definitiva el Factor de Sostenibilitat que anunciava retallades en les quanties de les noves pensions, i aclarir els comptes de la Seguretat Social, descarregant-de despeses que han de ser ateses pels Pressupostos Generals de l’Estat que estan llastrant i retirant més de 7.000 / 8.000 Milions anuals dels recursos disponibles per al pagament de les pensions contributives.

D’acord a les recomanacions realitzades per la UE, establir els mecanismes necessaris per garantir la igualtat econòmica de les dones i els homes incloent mesures compensatòries de protecció social orientades a mitigar els impactes negatius sobre les pensions en les interrupcions laborals sorgides com a conseqüència de l’assumpció de responsabilitats familiars.

Per últim Mulet demana al Govern i a la resta d’administracions públiques que operen amb el model de pensions públiques i deixen de promocionar de manera més o menys encoberta els negocis de pensions privades.

Compromís pregunta al Gobierno por las medidas que tomará para reducir la brecha en las pensiones que cobran los mayores de cada autonomía

Mulet subraya que las pensiones valencianas están por debajo de la media estatal y alerta de la gran disparidad entre territorios

Madrid, 3 de mayo de 2021

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha elevado una pregunta parlamentaria para conocer qué medidas piensa tomar el Gobierno para equipar las pensiones de jubilación que perciben los mayores de cada territorio y para que deje de existir una brecha tan grande entre las diferentes autonomías.

El representante de Compromís ha formulado esta pregunta a propuesta de la síndica adjunta de Compromís en les Corts y responsable de Empleo en el grupo parlamentario, Mònica Àlvaro, después de conocerse  que la media por jubilación en 2020 en España fue de 1.182,7 euros, una cifra que sitúa la media  de pensiones  del País Valenciano hasta  100 euros por debajo, puesto que de media los y las valencianas perciben 1.081,61 euros. De hecho, esta cifra se sitúa más lejos todavía de la media de pensiones de autonomías como Asturias donde la pensión se sitúa en 1.422,64 euros, o Madrid donde asciende a 1.380 euros de media.

Àlvaro ha añadido que “a esta disparidad preocupante, hay que añadirle la diferencia entre la pensión recibida entre los hombres y las mujeres de nuestro territorio, una circunstancia que se deriva de la brecha salarial que sufren las mujeres durante su etapa laboral, pero que después se prolonga en la etapa de jubilación, puesto que las valencianas cobran una pensión mediana que ronda los 750 euros”.

Mulet ha recordado que la coalición ya ha propuesto en las Cortes Generales, según las recomendaciones realizadas por la UE, establecer los mecanismos necesarios para garantizar la igualdad económica de las mujeres y los hombres incluyendo medidas compensatorias de protección social orientadas a mitigar los impactos negativos sobre las pensiones en las interrupciones laborales surgidas como consecuencia de la asunción de responsabilidades familiares. Así como una revisión para analizar el motivo de la brecha de las pensiones entre CCAA ya que los últimos datos evidencian que “algo está fallando si muestran situaciones tan dispares”.

Compromís ha exigido el blindaje del sistema público de pensiones  constitucionalmente y el mantenimiento de su  poder adquisitivo, como  derecho en nuestra  Constitución para evitar el intento de privatización, la pérdida  de poder adquisitivo, y que no hay ya ninguna brecha entre géneros ni territorios.

Mulet ha pedido garantizar la dignificación de las pensiones, equiparando-las a la media europea. Las pensiones mínimas se tendrán que incrementar como mínimo   en un 60% del Salario Medio, tal como indica el Protocolo Adicional de la Carta Social Europea. Además, en el marco de la protección social, las pensiones no contributivas se tienen que vincular el SMI y progresivamente unificar al marco del 60% del salario medio.

En el mismo sentido, Compromís exige ​​derogar la reforma de las pensiones del PP de 2013: eliminando el Índice de Revalorización  de las Pensiones (IRP) y suprimiendo de forma definitiva el Factor de Sostenibilidad  que anunciaba recortes en las cuantías de las nuevas pensiones, y aclarar las cuentas de la Seguridad Social, descargándose de gastos que tienen que ser atendidos por los Presupuestos Generales del Estado que están lastrando y retirando más de 7.000 / 8.000 Millones anuales de los recursos disponibles para el pago de las pensiones contributivas.

Según las recomendaciones realizadas por la UE, establecer los mecanismos necesarios para garantizar la igualdad económica de las mujeres y los hombres incluyendo medidas compensatorias de protección social orientadas a mitigar los impactos negativos sobre las pensiones en las interrupciones laborales surgidas como consecuencia de la asunción de responsabilidades familiares.

Por último, Mulet pide al Gobierno y al resto de administraciones públicas que operen con el modelo de pensiones públicas y deje en de promocionar de manera más o menos encubierta los negocios de pensiones privadas.