No obstant el senador celebra que “el PP es puge el carro gairebé dos anys després” i coincidisca amb la necessitat d’abordar la problemática davant el descontrol existent

Madrid, 13 d’abril de 2021

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha retret hui que el PP utilitze una interpel·lació al Senat, per a referir-se a una plaga importada de Sud-àfrica com la del ‘cotonet’ quan és entusiasta copartícep d’uns acords amb aquest país africà en matèria agrícola dels quals “vam alertar dels seus perills i conseqüències, com lamentablement ha ocorregut”. El representant valencià ha recordat que “si el PP no haguera ratificat l’Acord amb Sud-àfrica no farien falta mocions que serveixen per a ben poc”.

El senador valencianista ha lamentat que el PP s’incorpore “tard i malament a aquest debat” i ha recordat les diferents iniciatives de la coalició al Senaton ens oposàvem en solitari als acords amb Sud-àfrica que han suposat un pal per a la nostra agricultura, alhora que denunciàvem que es donarien problemes de sanitat vegetal, per la falta d’un criteri homogeni respecte als productes químics amb els quals es poden tractar els cítrics que venen a Europa i l’absència de controls rigorosos amb unes importacions que van afonar durant anys al sector”.

Independentment la coalició celebra que el PP “se sume a les reivindicacions” davant els perniciosos efectes d’aquesta plaga i la nul·la acció del Govern del ministre del ram. Els danys que s’estan detectant en les collites de cítrics produïts per aquesta plaga s’estenen amb rapidesa i afecta territoris de Castelló i València principalment i d’altres autonomies i pot acabar afectant a tota la citricultura espanyola en poc temps si no es prenen mesures. La moció de Compromís en aquest tema “ja debatut” aprovada al Senat el passat octubre reclamava una major dotació econòmica per a la sanitat vegetal, establir un pressupost per a ajudar als perjudicats per aquesta plaga i per a mantenir i construir insectaris per a criar l’Anagyrus, parasitoide que combat la plaga i el seu posterior solta massiva per totes les zones afectades pel Delottococcus aberiae, així com subvencionar la compra per al parany massiu amb feromones. Finalment exigía als partits que configuren el Govern que exerciren la necessària pressió per a l’augment del control en els ports i aeroports, de productes hortofructícoles tant en els estatals com en els europeus, principalment el de Rotterdam, pel qual entren els majors volums de cítrics sud-africans.

Com ja va fer el PP, Luis Planas continua ignorant un mandat del Senat al Govern, desaprofita la possibilitat de demanar la clàusula de salvaguarda, de demanar pròrrogues a Europa o intensificar les autoritzacions de projectes, finançament i solta de parasitoides. És cada dia més el ministre Luis Plagas, treballa per desmantellar els nostres laboratoris i ens avergonyim d’això, perquè estan incomplint l’acord d’investidura amb Compromís”, ha abundat Mulet.

Mulet: “Si PP no hubiera ratificado el Acuerdo con Sudáfrica no harían falta mociones sobre el Cotonet que sirven para bien poco”

No obstante, el senador celebra que “el PP se suba al carro casi dos años después” y coincida en la necesidad de abordar la problemática ante el descontrol existente

Madrid, 13 de abril de 2021

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha reprochado hoy que el PP utilice una interpelación en el Senado, para referirse a una plaga importada de Sudáfrica como la del ‘cotonet’ cuando es entusiasta copartícipe de unos acuerdos con este país africano en materia agrícola de los que “ya alertamos de sus peligros y consecuencias, como lamentablemente ha ocurrido”. El representante valenciano ha recordado que “si el PP no hubiera ratificado el Acuerdo con Sudáfrica no harían falta mociones que sirven para bien poco”.

El senador valencianista ha lamentado que el PP se incorpore “tarde y mal a este debate” y ha recordado las distintas iniciativas de la coalición en el Senadodonde nos oponíamos en solitario a los acuerdos con Sudáfrica que han supuesto un palo para nuestra agricultura, a la vez que denunciábamos que se darían problemas de sanidad vegetal, por la falta de un criterio homogéneo respecto a los productos químicos con los que se pueden tratar los cítricos que se venden en Europa y la ausencia de controles rigurosos en unas importaciones que hundieron durante años al sector”.

Independientemente la coalición celebra que el PP “se sume a las reivindicaciones” ante los perniciosos efectos de esta plaga y la nula acción del Gobierno del ministro del ramo. Los daños que se están detectando en las cosechas de cítricos producidos por esta plaga se extienden con rapidez y afecta territorios de Castelló y València principalmente y de otras autonomías y puede acabar afectando a toda la citricultura española en poco tiempo si no se toman medidas. La moción de Compromís en este tema “ya debatido” aprobada en el Senado el pasado octubre reclamaba una mayor dotación económica para la sanidad vegetal, establecer un presupuesto para ayudar a los perjudicados por esta plaga y para mantener y construir insectarios para criar el Anagyrus, parasitoide que combate la plaga y su posterior suelta masiva por todas las zonas afectadas por el Delottococcus aberiae, así como subvencionar la compra para el trampeo masivo con feromonas. Finalmente exigía a los partidos que configuran el Gobierno que ejercieran la necesaria presión para el aumento del control en los puertos y aeropuertos, de productos hortofrutícolas tanto en los estatales como en los europeos, principalmente el de Rotterdam, por el que entran los mayores volúmenes de cítricos sudafricanos.

Como ya hizo el PP, Luis Planas sigue ignorando un mandato del Senado al Gobierno, desaprovecha la posibilidad de pedir la cláusula de salvaguardia, de pedir prórrogas en Europa o intensificar las autorizaciones de proyectos, financiación y suelta de parasitoides. Es cada día más el ministro Luis Plagas, trabaja por desmantelar nuestros laboratorios y nos avergonzamos de ello, porque están incumpliendo el acuerdo de investidura con Compromís”, ha abundado Mulet.