Carles Mulet: “El sector agrícola és estratègic. Els nostres productes de la màxima qualitat i l’Estat ha de valorar i protegir el sector”

València, 25 de març de 2020

El portaveu de Compromís al Senat i membre de la comissió d’Agricultura, Carles Mulet, ha reclamat hui al Govern que habilite línies d’ajuda per als productors del sector primari afectats per la caiguda de preus i de consum. “En aquesta problemàtica de caiguda de preus i consum incloem a la pesca, agricultura i ramaderia que estan veient com els seus contractes s’anul·len i els preus cauen a nivells que fan inviable la seua activitat, per la qual cosa el Govern ha d’intervindre, garantint la pervivència de sectors estratègics i essencials, que proporcionen aliments de forma continuada a la societat”.

L’actual crisi torna a ploure sobre mullat. D’una banda, el confinament dificulta la gestió de les seues explotacions i per una altra ha provocat que es desplomen tant preus com consum. “Això fa mossa en la moral de molts ramaders, mariners i agricultors que s’alcen cada dia enmig de la incertesa i veient com tot sembla posar-se en contra seua. Per això proposem ajudes fiscals, directes, exempcions en els pagaments d’impostos i quotes de la Seguretat Social i ajudes davant la destrucció forçada d’aliments a la qual s’estan veient abocats”, ha indicat Mulet.

El senador, que traslladarà aquesta problemàtica al Senat tan prompte es reprenga l’activitat, ha indicat que “el sector no pot esperar mig any al fet que es debaten aquestes qüestions una vegada es recupere la normalitat en les administracions, per la qual cosa ha demanat mesures urgents de suport als professionals i productes del nostre Estat. És en aquestes crisis com ens adonem de la importància i riquesa dels nostres sectors productius que, a vegades, és depreciada pels nostres propis representants, en votar a favor d’acords comercials que la penalitzen o la posen en risc sanitari. Tenim un sector primari clau, estratègic i de qualitat que ens continua alimentant en situació de crisi i hem de tirar-li un cable en els pitjors moments i en aquells aspectes no previstos en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19”, ha conclòs.

Compromís ha tingut coneixement de nombrosos empresaris afectats que proveïen la demanda del sector de bars i hostaleria, la producció dels quals es quedarà en el camp i no serà venuda en els mercats de proveïments o serà destruïda. A més, quedaran compromeses futures produccions, per la incertesa en el sector i pel cost de plantar en una situació tan complexa.

Compromís pide al Ministerio ayudas para los cultivos afectados por el descenso de consumo por el coronavirus

Carles Mulet: “El sector agrícola es estratégico. Nuestros productos de la máxima calidad y el Estado debe valorar y proteger el sector”

València, 25 de marzo de 2020

El portavoz de Compromís en el Senado y miembro de la comisión de Agricultura, Carles Mulet, ha reclamado hoy al Gobierno que habilite líneas de ayuda para los productores del sector primario afectados por la caída de precios y de consumo. “En esta problemática de caída de precios y consumo incluimos a la pesca, agricultura y ganadería que están viendo como sus contratos se anulan y los precios caen a niveles que hacen inviable su actividad, por lo que el Gobierno debe intervenir, garantizando la pervivencia de sectores estratégicos y esenciales, que proporcionan alimentos de forma continuada a la sociedad”.

La actual crisis vuelve a llover sobre mojado. Por un lado, el confinamiento dificulta la gestión de sus explotaciones y por otra ha provocado que se desplomen tanto precios como consumo. “Esto hace mella en la moral de muchos ganaderos, marineros y agricultores que se levantan cada día en medio de la incertidumbre y viendo como todo parece ponerse en su contra. Por eso proponemos ayudas fiscales, directas, exenciones en el pago de impuestos y cuotas de la Seguridad Social y ayudas ante la destrucción forzada de alimentos a la que se están viendo abocados”, ha indicado Mulet.

El senador, que trasladará esta problemática al Senado tan pronto se retome la actividad, ha indicado que “el sector no puede esperar medio año a que se debatan estas cuestiones una vez se recupere la normalidad en las administraciones, por lo que ha pedido medidas urgentes de apoyo a los profesionales y productos de nuestro Estado. Es en estas crisis como nos damos cuenta de la importancia y riqueza de nuestros sectores productivos que, en ocasiones, es depreciada por nuestros propios representantes, al votar a favor de acuerdos comerciales que la penalizan o la ponen en riesgo sanitario. Tenemos un sector primario clave, estratégico y de calidad que nos sigue alimentando en situación de crisis y tenemos que echarle un cable en los peores momentos y en aquellos aspectos no previstos en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19”, ha concluido.

Compromís ha tenido conocimiento de numerosos empresarios afectados que abastecían la demanda del sector de bares y hostelería cuya producción se quedará en el campo y no será vendida en los mercados de abastos o será destruida. Además, quedarán comprometidas futuras producciones, por la incertidumbre en el sector y por el coste de plantar en una situación tan compleja.