Els membres de l’equip de govern posen de relleu les dificultats que tenen els pobles xicotets d’afrontar inversions quan reben compensacions dels parcs eòlics, la manca de fibra òptica o precarietat de serveis sanitaris i assistencials

La Mata, 21  d’octubre de 2019 
El senador de designació autonòmica, Carles Mulet, s’ha entrevistat amb Jorge Royo, alcalde de La Mata i representants de l’equip de govern per tal de col·laborar amb aquesta formació independent en la millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans. “Si be ens han traslladat qüestions on es mesclen competències autonòmiques, com la matèria sanitària, educativa o assistencial amb d’altres estatals, anem a tractar de col·laborar amb ells per tal de garantir una justícia amb el territori, ja que no és just que estes xicotetes localitats no disposen dels serveis i inversions de les que si gaudeixen a altres municipis més poblats del territori valencià.Viure a l’interior no ha de ser un demèrit o un drama sinó una sort i una oportunitat que l’administració ha de respectar, aplaudir i primer ja que sense les persones que viuen i treballen ací les comarques rurals es despoblarien de forma encara més dramàtica”, ha assenyalat Mulet.

Els membres de l’equip de govern han posat sobre la taula en la reunió les dificultats que tenen per tal de poder afrontar determinades inversions per poder optimitzar els fons que reben del Pla eòlic. Mulet ha explicat com “de forma clara ens diuen que haver d’avançar quantitats de 20.000 euros per beneficiar-se d’inversions per valor de 100.000 euros ofega financerament els comptes municipals i han proposat un nou sistema en el que les persones que viuen puguen gaudir en primera persona dels beneficis dels fons que puguen arribar dels aerogeneradors, ja siguen serveis a la població, en la factura de llum, etcètera”.

Altres qüestions que els preocupen i que Mulet traslladarà als seus responsables o representants de Compromís son referides a la inexistència de menjador escolar, la necessitat de millorar el servei de pediatria de Forcall, els abocaments que es produeixen d’aigües residuals sense tractar a la zona de Terol que acaba afectant la qualitat de les seues aigües, les remuneracions de treballadors socials o la possibilitat d’afavorir via un conveni el transport de persones amb diversitat funcional fins Cantavella (Terol), ja que la comarca no compta amb unitats de salut mental i les més properes estan a Vinaròs o Albocàsser.

Carles Mulet ha assegurat que realitzarà al Senat a partir de desembre iniciatives que possibiliten l’obligatorietat de les operadores de instal·lar fibra òptica a municipis d’interior, ja que “la seua nul·la presència en alguns municipis afecta la instal·lació d’emprenendors i el despoblament”. Així mateix proposaran una moció en la que reclamaran una fiscalitat diferencial en estos municipis rurals o en despoblament.

REUNIÓN DE COLABORACIÓN

Compromís se compromete con el equipo de gobierno de La Mata a trabajar para garantizar una justicia territorial con los servicios
 
Los miembros del equipo de gobierno ponen de relieve las dificultades que tienen los pueblos pequeños de afrontar inversiones cuando reciben compensaciones de los parques eólicos, la falta de fibra óptica o precariedad de servicios sanitarios y asistenciales

La Mata, 21 de octubre de 2019
El senador de designación autonómica, Carles Mulet, ha entrevistado con Jorge Royo, alcalde de La Mata y representantes del equipo de gobierno con el fin de colaborar con esta formación independiente en la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. “Si bien nos han trasladado cuestiones donde se mezclan competencias autonómicas, como la materia sanitaria, educativa o asistencial con otros estatales, vamos a tratar de colaborar con ellos para garantizar una justicia con el territorio, ya que no es justo que estas pequeñas localidades no dispongan de los servicios e inversiones de las que sí disfrutan a otros municipios más poblados del territorio valenciano. Vivir en el interior no debe ser un demérito o un drama sino una suerte y una oportunidad que la administración debe respetar, aplaudir y primar ya que sin las personas que viven y trabajan aquí las comarcas rurales se despoblarían de forma todavía más dramática”, señaló Mulet.

Los miembros del equipo de gobierno han puesto sobre la mesa en la reunión las dificultades que tienen para poder afrontar determinadas inversiones para poder optimizar los fondos que reciben del Plan eólico. Mulet ha explicado como “de forma clara nos dicen que tener que adelantar cantidades de 20.000 euros para beneficiarse de inversiones por valor de 100.000 euros ahoga financieramente las cuentas municipales y han propuesto un nuevo sistema en el que las personas que viven puedan disfrutar en primera persona de los beneficios de los fondos que puedan llegar los aerogeneradores, ya sean servicios a la población, en la factura de luz, etcétera”.

Otras cuestiones que les preocupan y que Mulet trasladará a sus responsables o representantes de Compromís son referidas a la inexistencia de comedor escolar, la necesidad de mejorar el servicio de pediatría de Forcall, los vertidos que se producen de aguas residuales sin tratar en la zona de Teruel que termina afectando la calidad de sus aguas, las remuneraciones de trabajadores sociales o la posibilidad de favorecer vía un convenio el transporte de personas con diversidad funcional hasta Cantavieja (Teruel), ya que la comarca no cuenta con unidades de salud mental y las más cercanas están en Vinaròs o Albocàsser.

Carles Mulet ha asegurado que realizará en el Senado, a partir de diciembre, iniciativas que posibiliten la obligatoriedad de las operadoras de instalar fibra óptica en municipios de interior, ya que “su nula presencia en algunos municipios afecta la instalación de emprendedores y la despoblación”. Asimismo propondrán una moción en la que reclamarán una fiscalidad diferencial en estos municipios rurales o en despoblamiento.