Després de reunir-se amb la plataforma Joves Pensionistes la coalició reclama canvis normatius per acabar amb el copagament, millorar els processos d’avaluació o les pensions irrisòries per l’alt cost que suposen els seus tractaments

Madrid, 24 novembre 2018

Una representació del col·lectiu de Joves Pensionistes, que integra persones afectades per malalties cròniques i/o degeneratives amb limitacions funcionals (físiques i psicològiques) als que l’INSS els ha denegat una incapacitat permanent o els ha estat revocada i que tenen disminuïda la seua capacitat laboral , s’ha reunit amb els senadors de Compromís Jordi Navarrete Carles Mulet.

El col·lectiu ha posat sobre la taula la necessitat de rebre una atenció adequada i recursos en matèria sanitària així com de serveis socials i que hi haja informació i visibilitat d’aquest col·lectiu. A la reunió han acudit Patricia Montejo Maria Ángeles Poveda, integrants de la plataforma. Els senadors de Compromís han anunciat preguntes sobre la situació d’aquest vast col·lectiu i les polítiques que té previst dur a terme el Govern socialista.

Entre les seves reivindicacions figuren que tant en INSS, l’ICAM, com els Serveis de Valoració de Discapacitats de l’Estat reconeguen en els seus barems les malalties limitants, ja que les seues capacitats van variant a mesura que la malaltia progressa; canvis en les valoracions en les incapacitats permanents respecte als informes i parer dels equips de valoració d’incapacitats, la identificació del metge avaluador, anar acompanyats durant les valoracions de l’INSS o ICAM i el reemborsament de les despeses de transport. D’altra banda reclamen que se’ls suprimisquen els descomptes salarials cada vegada que van a les constants revisions mèdiques, el que du al treballador i treballadora a perdre de forma constant part del seu salari pels seus problemes de salut, dels quals es beneficia l’empresa al contractar-lo via bonificacions socials.

La fi del copagament farmacèutic és fonamental per a la sostenibilitat d’unes precàries economies domèstiques sotmeses a enormes despeses per medicines i productes sanitaris a causa de les seues lesions o patologies i en pensions que estiguen per baix del salari mínim interprofessional (SMI)“, ha assenyalat Mulet.

La derogació del RD 16/2012 que deixava de finançar molts medicaments i productes sanitaris del Sistema de Seguretat Social es veu com l’única millora possible per a molts pensionistes en situació de vulnerabilitat, una volta desapareguda la urgència que va justificar el Reial Decret. Els afectats han manifestat la idoneïtat de l’existència d’equips sanitaris multidisciplinars com a peça fonamental per a l’atenció integral dels pacients crònics, “que es desplacen com un viacrucis per ser visitats pels facultatius, amb els consegüents problemes econòmics, laborals i d’accessibilitat“. Ací haurien de tindre cabuda teràpies i especialitats com la fisioteràpia, psicologia o accés a la salut bucodental, per evitar errors de diagnòstic, desplaçaments, eternització de les llistes d’espera i majors costos sanitaris.

El portaveu de Compromís al Senat coincideix que “aquests canvis són imprescindibles perquè puguen mantindre unes condicions de vida dignes davant la pèrdua de qualitat i privatització de serveis bàsics soferta“. Així reclamen una coordinació amb les autonomies perquè no hi haja diferenciacions de cap tipus i l’eliminació de la bretxa de gènere en les pensions, ja que freqüentment són dones les que exerceixen determinades tasques (a la llar, de cura de menors, llocs de responsabilitat …) amb pensions clarament inferiors a les dels homes (175 euros menys de mitjana).

La Plataforma de Joves Pensionistes insisteix en l’aprovació i aplicació d’una Llei de Cronicitat com a protecció integral socioeconòmica per al col·lectiu de malalts crònics, que són un sector vulnerable molt ampli de la població que requereix múltiples serveis i atencions especials. Les situacions de desemparament porten a molts ciutadans en aquesta situació a sobreviure en pèssimes condicions i tenir un gran risc d’empitjorament en les seues condicions de salut i en la seua qualitat de vida. Així seria crucial l’accés d’aquest sector a habitatges públics per no haver de sobreendeutar-se.

A tot l’Estat hi ha 1.730.000 sol·licituds per ser beneficiaris dels serveis i prestacions del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD). D’elles 1,6 milions s’han resolt però 330.248 no tenen cap grau reconegut. Són les CCAA les obligades a fer front a aquests serveis, encara que no reben dels pressupostos generals de l’Estat les assignacions de fons necessaris per als seus sosteniment, el que està empitjorant de manera progressiva l’estat de benestar d’aquest sector de la ciutadania.

Compromís presentarà una moció en la qual demanarà al Govern atendre les reclamacions d’aquests col·lectius, conèixer el balanç del desenvolupament del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), els fons que corresponen a les CCAA per atendre la dependència de les persones o la fi del copagament farmacèutic.

Compromís reclama al Gobierno medidas para los afectados por incapacidades y que su situación sea lo menos traumática posible

Tras reunirse con la plataforma Jóvenes Pensionistas la coalición reclama cambios normativos para acabar con el copago, mejorar los procesos de evaluación o las pensiones irrisorias para el alto coste que suponen sus tratamientos

Madrid, 24 de noviembre de 2018

Una representación del colectivo de Jóvenes Pensionistas, que integra a personas afectadas por enfermedades crónicas y/o degenerativas con limitaciones funcionales (físicas y psicológicas) a quienes el INSS les ha denegado una Incapacidad Permanente o les ha sido revocada y que tienen disminuida su capacidad laboral, se ha reunido con los senadores de Compromís Jordi Navarrete Carles Mulet.

El colectivo ha puesto sobre la mesa la necesidad de recibir una atención adecuada y recursos en materia sanitaria así como de servicios sociales y que exista información y visibilidad de este colectivo. A la reunión han acudido Patricia Montejo y María Ángeles Poveda, integrantes de la plataforma. Los senadores de Compromís han anunciado preguntas sobre la situación de este vasto colectivo y las políticas que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno socialista.

Entre sus reivindicaciones figuran que tanto en INSS, el ICAM, como los Servicios de Valoración de Discapacidades del Estado reconozcan en sus baremos las enfermedades limitantes, ya que sus capacidades van variando conforme la enfermedad progresa; cambios en las valoraciones en las incapacidades permanentes respecto a los informes y parecer de los equipos de valoración de incapacidades, la identificación del médico evaluador, ir acompañados durante las valoraciones del INSS o ICAM y el reembolso de los gastos de transporte. Por otro lado reclaman que se les supriman los descuentos salariales cada vez que acuden a las constantes revisiones médicas, lo que lleva al trabajador o trabajadora a perder de forma constante parte de su salario por sus problemas de salud, de los que se beneficia la empresa al contratarles vía bonificaciones sociales.

El fin del copago farmacéutico es fundamental para la sostenibilidad de unas precarias economías domésticas sometidas a enormes gastos por medicinas y productos sanitarios a causa de sus lesiones o patologías y en pensiones que estén por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI)”,ha señalado Mulet. La derogación del RD 16/2012 que dejaba de financiar muchos medicamentos y productos sanitarios del Sistema de Seguridad Social se ve como la única mejora posible para muchos pensionistas en situación de vulnerabilidad, una vez desaparecida la urgencia que justificó el Real Decreto. Los afectados han manifestado la idoneidad de la existencia de equipos sanitarios multidisciplinares como pieza fundamental para la atención integral de los pacientes crónicos, “que se desplazan como un viacrucis para ser visitados por los facultativos, con los consiguientes problemas económicos, laborales y de accesibilidad”. Aquí deberían tener cabida terapias y especialidades como la fisioterapia, psicología o acceso a la salud bucodental, para evitar errores de diagnóstico, desplazamientos, eternización de las listas de espera y mayores costes sanitarios.

El portavoz de Compromís en el Senado coincide que “tales cambios son imprescindibles para que puedan mantener unas condiciones de vida dignas ante la pérdida de calidad y privatización de servicios básicos sufrida”. Así reclaman una coordinación con las autonomías para que no existan diferenciaciones de ningún tipo y la eliminación de la brecha de género en las pensiones, ya que frecuentemente son mujeres las que desempeñan determinadas labores (en el hogar, de cuidado de menores, puestos de responsabilidad…) con pensiones claramente inferiores a las de los hombres (175 euros menos de media).

La Plataforma de Jóvenes Pensionistas insiste en la aprobación y aplicación de una Ley de Cronicidad como protección integral socio-económica para el colectivo de enfermos crónicos, que son un sector vulnerable muy amplio de la población que requiere múltiples servicios y atenciones especiales. Las situaciones de desamparo llevan a muchos ciudadanos en esta situación a sobrevivir en pésimas condiciones y tener un gran riesgo de empeoramiento en sus condiciones de salud y en su calidad de vida. Así sería crucial el acceso de este sector a viviendas públicas para no tener que sobreendeudarse.

En todo el Estado existen 1.730.000 solicitudes para ser beneficiarios de los servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). De ellas 1,6 millones se han resuelto pero 330.248 no tienen ningún grado reconocido. Son las CCAA las obligadas a hacer frente a estos servicios, aunque no reciben de los Presupuestos Generales del Estado las asignaciones de fondos necesarios para sus sostenimiento, lo que está empeorando de forma progresiva el estado de bienestar de este sector de la ciudadanía.

Compromís presentará una moción en la que pedirá al Gobierno atender las reclamaciones de estos colectivos, conocer el balance del desarrollo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), los fondos que corresponden a las CCAA para atender a la dependencia de las personas o el fin del copago farmacéutico.