guarda mora r guarda mora
Mulet recorda es va tractar de persones reclutades per Franco per a assassinar a la població espanyola.

Madrid, 25 de novembre de 2018. El portaveu de Compromís en el Senat, Carles Mulet va presentar la següent pregunta escrita al Govern: “Els i les historiadores xifren en aproximadament 100.000 ciutadans marroquins, adolescents i joves, reclutats pel dictador Francisco Franco en el nord d’Àfrica, que els colpistes van destinar a saquejar, violar, decapitar, robar, amputar, cremar, assaltar, massacrar, a la població de l’Espanya democràtica.

La crueltat, impunitat, i barbàrie de la denominada “Guàrdia Mora” del dictador genocida Francisco Franco, encara retruny en la memòria de la part més cruenta de la guerra generada per la dreta a Espanya.
Aquesta “Guàrdia Mora de Franco” ha vingut rebent anualment diners públics de l’Estat Español, alguns mitjans apunten al fet que en 2017 es van destinar 7,2 milions d’euros dels Pressupostos Generals de l’Estat per a pagar pensions a membres d’aquesta Guàrdia que va passar a formar part de la guàrdia personal del genocida dictador.
Per tot açò es pregunta:

1– Quina quantitat de diners públics s’ha destinat des de 2007 fins a aquesta data per a pagar a la “Guàrdia Mora de Franco”, any per any?


2- Quines mesures va a adoptar el Govern per a atallar aquesta situació, en tractar-se de persones reclutades pel dictador genocida per a saquejar, violar, decapitar, robar, amputar, cremar, assaltar, massacrar, a la població de l’Espanya democràtica?

Resposta del Govern

En relació amb la pregunta plantejada, s’informa que la dotació anual que comprèn aquest concepte, es dedueix de la Secció 07, corresponent al Règim de Classes Passives, i al Programa 211O que inclou les pensions en favor de personal vinculat a l’Estat per una relació no funcionarial.

Aquestes pensions corresponen no solament a personal que va pertànyer a la Guàrdia Mora, sinó també a les Unitats regulars de l’exèrcit espanyol que van passar a formar part de les Forces Armades Reals Marroquines (Llei 112/1965, de 21 de desembre, modificada per Llei 111/1966, de 28 de desembre), a l’Agrupació de Tropes Nòmades i les Unitats de Policia Territorial del Sàhara, sense que existisca un registre que identifique als primers. El corresponent abonament es realitza per la Pagadoria de Tetuán, dependent del Ministeri d’Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació. Conforme a les dades rebudes de la citada Pagadoria, des de l’any 2007 fins a juny de 2018 els pagaments efectuats a marroquins que van pertànyer en el seu moment a Unitats de l’Exèrcit espanyol serien els següents:

2007……………………………………… 2.982.692.20
2008……………………………………… 2.923.465,44
2009-2013….…………………………….. 0 (Va pagar directament la Caixa Marroquina de Pensions per deutes contrets anteriorment relacionades amb pensions impagades)
2014…………………………………….. 406.266,75
2015…………………………………….. 315.974,99
2016……………………………………. 286.511,98
2017……………………………………. 189.358,14
Gener a Juny 2018……………… ……. 72.093,63

Segons Mulet “ fins al 2008 s’ha estat pagant quasi 3 milions d’euros, imaginem que aquesta situació s’ha vingut repetint en els anys anteriors de democràcia, on el lògic és que s’haja estat superant amb escreix aquesta quantitat. Del 2009 al 2013 diu el Govern que es va compensar per la Caixa Marroquina de Pensions per deutes contrets anteriorment, pel quins per a les arques espanyoles suposaria igualment una quantitat semblant si es va compensar el deute. A partir de 2014 fins a 2017 va baixant l’aportació, imaginem per defuncions d’aquesta Guàrdia Mora”

Per al portaveu de Compromís “segurament podem aventurar sense exagerar que haurem pagat en democràcia, més de 150 milions d’euros per a pagar pensions a un cos de reclutats marroquins que es van utilitzar per a massacrar a la població de l’Espanya democràtica. Malgrat existir únicament durant 20 anys, els membres d’aquesta guàrdia, creada per un dictador i mantinguda durant un règim il·legítim, han vingut cobrant importants pensions pagades per l’Espanya democràtica”.

Mulet ha remarcat que és vergonyós que l’actual Govern evite pronunciar-se sobre la pregunta de les preguntes “Quines mesures va a adoptar el Govern per a atallar aquesta situació, en tractar-se de persones reclutades pel dictador genocida per a saquejar, violar, decapitar, robar, amputar, cremar, assaltar, massacrar, a la població de l’Espanya democràtica?”, “ els governs del PSOE sempre han sigut còmplices amb aquesta situació, pagar amb els diners de la democràcia als assassins d’aquesta”

 

 

 

 

RESPUESTA PARLAMENTARIA

El Gobierno destina millones de euros a pagar  “la Guardia Mora de Franco” y evita pronunciarse por el mantenimiento de estos pagos.

Mulet recuerda se trató de personas reclutadas por Franco para asesinar a la población española.

 

Madrid, 25 de noviembre de 2018. El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet presentó la siguiente pregunta escrita al Gobierno: “Los y las historiadoras cifran en aproximadamente 100.000 ciudadanos marroquíes, adolescentes y jóvenes, reclutados por el dictador Francisco Franco en el norte de África, que los golpistas destinaron a saquear, violar, decapitar, robar, amputar, quemar, asaltar, masacrar, a la población de la España democrática.

La crueldad, impunidad, y barbarie de la denominada “Guardia Mora” del dictador genocida Francisco Franco, todavía retumba en la memoria de la parte más cruenta de la guerra generada por la derecha en España.

Esta “Guardia Mora de Franco” ha venido recibiendo anualmente dinero público del Estado Español, algunos medios apuntan a que en 2017 se destinaron 7,2 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado para pagar pensiones a miembros de esta Guardia que pasó a formar parte de la guardia personal del genocida dictador.

Por todo ello se pregunta:

1- ¿Qué cantidad de dinero público se ha destinado desde 2007 hasta esta fecha para pagar a la “Guardia Mora de Franco”, año por año?

2- ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para atajar esta situación, al tratarse de personas reclutadas por el dictador genocida para saquear, violar, decapitar, robar, amputar, quemar, asaltar, masacrar, a la población de la España democrática?

 

Respuesta del Gobierno

 

 En relación con la pregunta planteada, se informa que la dotación anual que comprende este concepto, se deduce de la Sección 07, correspondiente al Régimen de Clases Pasivas, y al Programa 211O que incluye las pensiones en favor de personal vinculado al Estado por una relación no funcionarial.

 

 Estas pensiones corresponden no solo a personal que perteneció a la Guardia Mora, sino también a las Unidades regulares del ejército español que pasaron a formar parte de las Fuerzas Armadas Reales Marroquíes (Ley 112/1965, de 21 de diciembre, modificada por Ley 111/1966, de 28 de diciembre), a la Agrupación de Tropas Nómadas y las Unidades de Policía Territorial del Sahara, sin que exista un registro que identifique a los primeros. El correspondiente abono se realiza por la Pagaduría de Tetuán, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Conforme a los datos recibidos de la citada Pagaduría, desde el año 2007 hasta junio de 2018 los pagos efectuados a marroquíes que pertenecieron en su día a Unidades del Ejército español serían los siguientes:

 

 

 2007……………………………………… 2.982.692.20

 2008……………………………………… 2.923.465,44

2009-2013….…………………………….. 0 (Pagó directamente la Caja Marroquí de Pensiones por deudas contraídas anteriormente relacionadas con pensiones impagadas)

2014…………………………………….. 406.266,75

2015…………………………………….. 315.974,99

2016……………………………………. 286.511,98

2017……………………………………. 189.358,14

 Enero a Junio 2018……………… ……. 72.093,63

 

Según Mulet “ hasta el 2008 se ha estado pagando casi 3 millones de euros, imaginamos que esta situación se ha venido repitiendo en los años anteriores de democracia, donde lo lógico es que se haya estado superando con creces esta cantidad. Del 2009 al 2013 dice el Gobierno que se compensó por la Caja Marroquí de Pensiones por deudas contraídas anteriormente, por lo qué para las arcas españolas supondría igualmente una cantidad semejante si se compensó la deuda. A partir de 2014 hasta 2017 va bajando la aportación, imaginamos por defunciones de esta Guardia Mora

 

Para el portavoz de Compromís “seguramente podemos aventurar sin exagerar que habremos pagado en democracia, más de 150 millones de euros para pagar pensiones a un cuerpo de reclutados marroquíes que se utilizaron para masacrar a la población de la España democrática. A pesar de existir únicamente durante 20 años, los miembros de esta guardia, creada por un dictador y mantenida durante un régimen ilegítimo, han venido cobrando importantes pensiones pagadas por la España democrática”.

 

Mulet ha remarcado que es vergonzoso que el actual Gobierno evite pronunciarse sobre la pregunta de las preguntas Qué medidas va a adoptar el Gobierno para atajar esta situación, al tratarse de personas reclutadas por el dictador genocida para saquear, violar, decapitar, robar, amputar, quemar, asaltar, masacrar, a la población de la España democrática?”, “ los gobiernos del PSOE siempre han sido cómplices con esta situación, pagar con el dinero de la democracia a los asesinos de esta”