armament 2 armament 3 armament r armament

Mulet afirma que l’idil·li del Govern de Sánchez amb la indústria armamentista ja va quedar palesa amb el suport de venda d’armes al règim d’Aràbia Saudita.

València, 31 d’octubre de 2018. El Govern torna a pronunciar-se, aquesta vegada per escrit, a favor de la indústria armamentista i que aquesta estiga sent finançada indirectament amb diners públics “ en teoria destinem 60.600 milions d’euros de diners de tots i totes per a rescatar els bancs que van fer fallida per la seua avarícia. Mentre vam donar eixos diners de tots i totes, els bancs van seguir desnonant a les persones que no podien pagar la seua hipoteca, i els successius governs no han fet res per a recuperar part d’aquests diners, i per contra, aquests bancs rescatats, s’han dedicat a invertir en armament per a matar persones, armament que ha servit per a desestabilitzar els països que expulsen al mar a les persones com les quals arriben a les nostres costes vives o mortes. El nivell d’indecència és màxim” ha indicat el portaveu de Compromís en el Senat, Carles Mulet

Mulet va presentar la següent pregunta al Govern_

El passat mes de juny van arribar a les costes valencianes més de 630 refugiats. Aquests solament són una xicoteta part dels milions de persones que han de fugir de les seues llars per a poder salvar les seues vides a causa dels conflictes bèl·lics que delmen ciutats senceres. L’acolliment del Aquarius va ser admirada per diferents col·lectius i mitjans de comunicació, tant estatals com a internacionals, després de la negativa d’Itàlia de permetre el desembarcament.
D’altra banda, recents publicacions han fet pública la llista dels bancs espanyols que inverteixen en armament a través de crèdits a empreses armamentistes,
encapçalant la llista el BBVA i trobant-se en la mateixa Bankia, un banc que rescatem tots els ciutadans i ciutadanes.


1-Compta el Govern amb una llista oficial dels bancs que fan negoci amb la fabricació de material armamentista?

2- Pensa el Govern legislar per a prohibir o limitar el crèdit a aquest tipus d’empreses per part de bancs assentats en el territori espanyol?

3- Dels bancs que han sigut rescatats amb diners públics és coneixedor el
Govern dels negocis d’aquests bancs amb empreses d’armament?

 

La resposta del Govern:

En relació amb les preguntes de referència, cal informar a Les seues Senyories que les entitats de crèdit privades poden adoptar les decisions comercials que estimen oportú en exercici de la seua autonomia de la voluntat, amb subjecció a la Constitució i a les lleis.Particularment estan subjectes a la normativa del sector, fonamentalment la Llei 10/2014, de 26 de juny, d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de crèdit, així com a la supervisió del Banc d’Espanya. Han de tenir-se en compte així mateix, en el que pogueren ser aplicable, les disposicions contingudes en la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. Dins del marc descrit, les decisions de les entitats de crèdit quant a la seua organització interna i aquelles de caràcter comercial i empresarial queden emparades per la seua autonomia de la voluntat i per la llibertat d’empresa.

El marc normatiu propi del sector no conté especificitat alguna en relació amb qui poden actuar com contraparts en negocis de finançament de les entitats de crèdit ni determina quin ha de ser la política comercial de les entitats sobre aquest tema. En tot cas cal tenir en compte que la fabricació i venda de material de defensa és un sector molt regulat a Espanya per les seues característiques específiques.

Mulet ha lamentat la falta de compromís del Govern per a atallar aquesta pràctica, i ha remarcat que s’està parlant no de la llibertat d’una entitat financera a invertir on vulga, sinó en què s’ha fet amb els diners dels contribuents, que no s’ha retornat a les arques públiques i es destina a fabricar armes.

 

 

Notícia
Gobierno justifica que bancos rescatados con dinero público se dediquen a financiar la fabricación de armamento para matar personas

Mulet afirma que el idilio del Gobierno de Sánchez con la industria armamentística ya quedó patente con  el apoyo de venta de armas al régimen de Arabia Saudí.

València, 31 de octubre de 2018. El Gobierno vuelve a pronunciarse, esta vez por escrito, a favor de la industria armamentística y que esta esté siendo financiada indirectamente con dinero público “ en teoría destinamos 60.600 millones de euros de dinero de todos y todas para rescatar los bancos que quebraron por su avaricia. Mientras dimos ese dinero de todos y todas, los bancos siguieron desahuciando a las persones que no podían pagar su hipoteca, y los sucesivos gobiernos no han hecho nada para recuperar  parte de este dinero, y por el contrario, estos bancos rescatados, se han dedicado a invertir en armamento para matar persones, armamento que ha servido para desestabilizar los países que expulsan al mar a las personas como las que llegan a nuestras costas vivas o muertas. El nivel de indecencia es máximo” ha indicado el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet

 

Mulet presentó la siguiente pregunta al Gobierno_

El pasado mes de junio llegaron a las costas valencianas más de 630 refugiados. Éstos solo son una pequeña parte de los millones de personas que deben huir de sus hogares para poder salvar sus vidas debido a los conflictos bélicos que diezman ciudades enteras. La acogida del Aquarius fue admirada por diferentes colectivos y medios de comunicación, tanto estatales como internacionales, tras la negativa de Italia de permitir el desembarco.

Por otra parte, recientes publicaciones han hecho pública la lista de los bancos españoles que invierten en armamento a través de créditos a empresas armamentísticas, encabezando la lista el BBVA y encontrándose en la misma Bankia, un banco que rescatamos todos los ciudadanos y ciudadanas.

1-¿Cuenta el Gobierno con una lista oficial de los bancos que hacen negocio con la fabricación de material armamentístico?

2- ¿Piensa el Gobierno legislar para prohibir o limitar el crédito a este tipo de empresas por parte de bancos asentados en el territorio español?

3- De los bancos que han sido rescatados con dinero público ¿es conocedor el

Gobierno de los negocios de estos bancos con empresas de armamento?

 

 

La respuesta del Gobierno:

 En relación con las preguntas de referencia, cabe informar a Sus Señorías que las entidades de crédito privadas pueden adoptar las decisiones comerciales que estimen oportuno en ejercicio de su autonomía de la voluntad, con sujeción a la Constitución y a las leyes.

 

 Particularmente están sujetas a la normativa del sector, fundamentalmente la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, así como a la supervisión del Banco de España. Deben tenerse en cuenta asimismo, en lo que pudieran ser de aplicación, las disposiciones contenidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Dentro del marco descrito, las decisiones de las entidades de crédito en cuanto a su organización interna y aquellas de carácter comercial y empresarial quedan amparadas por su autonomía de la voluntad y por la libertad de empresa.

 

. El marco normativo propio del sector no contiene especificidad alguna en relación con quiénes pueden actuar como contrapartes en negocios de financiación de las entidades de crédito ni determina cuál ha de ser la política comercial de las entidades al respecto. En todo caso hay que tener en cuenta que la fabricación y venta de material de defensa es un sector muy regulado en España por sus características específicas.

 

Mulet ha lamentado la falta de compromiso del Gobierno para atajar esta práctica, y ha remarcado que se está hablando no de la libertad de una entidad financiera en invertir en dónde quiera, sino en qué se ha hecho con el dinero de los contribuyentes, que no se ha devuelto a las arcas públicas y se destina a fabricar armas.