Notíciasant domenec r sant domenec
Govern no dissipa dubtes sobre l’ocupació militar del Convent de Sant Doménec a València que estaria incomplint la Convenció de l’Haia.

Mulet lamenta la nova negativa a abandonar el convent i recorda que ho converteix en objecte d’atacs en cas de conflicte

València, 30 d’octubre de 2018. El portaveu de Compromís en el Senat, Carles Mulet, ha lamentat que de nou, el Govern evite comprometre’s amb deixar d’usar militarment el Convent de Sant Doménec de València, i evite aplicar la Convenció de l’Haia que desaconsella usar béns culturals per a usos militars.

Mulet va presentar aquestes preguntes:

En l’Article 4.1 del Tractat que sorgeix arran de la Convenció de l’Haia s’exposa que: “Les Altes Parts Contractants es comprometen a respectar els béns culturals situats tant en el seu propi territori com en el de les altres Altes Parts Contractants, abstenint-se d’utilitzar eixos béns, els seus sistemes de protecció i les seues proximitats immediates per a finalitats que pogueren exposar aquests béns a destrucció o deterioració en cas de conflicte armat, i abstenint-se de tot acte d’hostilitat respecte de tals béns”.


La Convenció, en el seu article 1, considera béns culturals independentment d’origen i propietari, tots aquells que siguen béns, mobles o immobles, i que tinguen una gran importància per al patrimoni cultural dels pobles, ja siguen monuments d’arquitectura, d’art o història, religiosos o seculars.

Alguns béns culturals o Béns d’Interès Cultural com el Convent de Sant Doménec a València alberguen, a dia d’avui, 250 militars, sent a més un braç essencial per a l’Exèrcit. El Convent de Sant Doménec és solament un exemple de tants béns que en cas de conflicte bèl·lic serien objectius principals.
Aquesta convenció naix per a evitar la destrucció de béns culturals en conflictes bèl·lics, però és clar que la seua aplicació ha de complir-se en temps sense conflictes, ja que el risc per a aquests béns es manté ( no es pot preveure sempre un conflicte bèl·lic que converteix automàticament a aquests béns com a objectius, i no cal obviar que les principals amenaces a la integritat de les persones i béns que patim en l’actualitat no es tracten de conflictes armats entre dos estats, sinó d’atemptats dins d’un territori per part de grups o persones terroristes, on els edificis d’ús militar sempre seran objectius prioritaris”

1Té el Govern de l’Estat espanyol un llistat amb els potencials objectius militars en cas de conflicte armat? NO ES CONTESTA

2 En cas que existisca, Es contempla un pla de desmilitarització urgent en béns, com l’esmentat, en cas que esclatara un conflicte bèl·lic? I de desmantellament dels mateixos? NO ES CONTESTA

3 Quines mesures té plantejades prendre el Govern de l’Estat espanyol per a preservar els Béns Culturals i els Béns d’Interès Cultural en cas de conflicte armat amb la finalitat de complir amb les obligacions subscrites per l’Estat espanyol en la Convenció de l’Haia?


Resposta: les mesures que té plantejades el Govern de l’Estat espanyol per a preservar els béns culturals i els béns d’interès cultural en cas de conflicte armat són les contemplades en el text de la Convenció de l’Haia ratificat pel Regne d’Espanya en 1960, així com en el primer protocol de 1954 i segon protocol de 1999, als quals es va adherir en 1992 i 2001, respectivament.

Què diu la convenció?: Article 4. Respecte als béns culturals.
1. Les Altes Parts Contractants es comprometen a respectar els béns culturals situats tant en el seu propi territori com en el de les altres Altes Parts Contractants, abstenint-se d’utilitzar eixos béns, els seus sistemes de protecció i les seues proximitats immediates per a finalitats que pogueren exposar aquests béns a destrucció o deterioració en cas de conflicte armat, i abstenint-se de tot acte d’hostilitat respecte de tals béns.

4 Entén el Govern que malgrat no estar immers en un conflicte bèl·lic, aquest monument en concret és objecte d’atac militar, terrorista, etc de primer grau en cas d’existir qualsevol incident? NO CONTESTA

5 Durant el fallit colp del 23F aquesta Capitania va ser escenari també de mobilització de vehicles pesats, que també hagueren pogut posar en risc la integritat d’aquest centre, Contínua pensant que el Govern que aquest és l’edifici més adequat per a albergar aquests usos militars? NO CONTESTA

La resposta del Govern:

El Convent de Santo Domingo és una propietat afecta al Ministeri de Defensa i assignada a l’Exèrcit de Terra.

En aquesta instal·lació està situat la Caserna General Terrestre d’Alta Disponibilitat, a més d’altres Unitats de l’Exèrcit de Terra, en la qual treballen diàriament més de 238 homes i dones entre civils i militars. Aquesta propietat està assignada per a finalitats de Defensa des de fa 176 anys, sent per tant un edifici històric i emblemàtic de l’Exèrcit, la qual cosa demostra que es conega popularment com a Capitania General.

A causa d’aquest factor representatiu, és la seu del Representant Institucional de les Forces Armades de la Comunitat Valenciana, el qual recau en el Tinent General Cap de la Caserna General Terrestre d’Alta Disponibilitat.

Mitjançant aquesta instal·lació, les Unitats allotjades asseguren la necessària disponibilitat i preparació, de manera que es facilite la generació d’organitzacions operatives per a la realització de les operacions militars requerides pel Cap d’Estat Major de la Defensa i contribuir al fet que s’aconseguisquen amb la màxima garantia els objectius de l’ensinistrament militar.

En les Forces Armades es fomenta el respecte a la cultura i als béns culturals, en aquest cas donat el caràcter d’aquest edifici, s’està realitzant un gran esforç tant en la conservació i el manteniment del mateix com en la posada a la disposició del públic, organitzant jornades de portes obertes i visites guiades que tenen un gran acolliment i registrant un nombre elevat de visitants.

La possibilitat d’albergar unitats militars en temps de pau en instal·lacions declarades Bé d’Interès Cultural no entra en contradicció amb el Dret Internacional.
D’altra banda, s’informa que les mesures que té plantejades el Govern de l’Estat espanyol per a preservar els béns culturals i els béns d’interès cultural en cas de conflicte armat són les contemplades en el text de la Convenció del l’Haia ratificat pel Regne d’Espanya en 1960, així com en el primer protocol de 1954 i segon protocol de 1999, als quals es va adherir en 1992 i 2001, respectivament.

Per a Mulet “ la resposta no aborda la qüestió plantejada, és una barbaritat que una joia arquitectònica estiga sent usat per a usos militars, i per tant, convertint-la en objectiu militar de primer ordre; per a açò no fa falta entrar en un conflicte armat amb un altre país, recordem que va ser escenari de moviments colpistes el 23F o és objectiu de primer interès per a un atemptat terrorista. Però el més greu del tot, és el menyspreu a la voluntat política de les Corts Valencianes que van exigir la seua desmilitarització”

 

 

 

 

Notícia
Gobierno no disipa dudas sobre la ocupación militar del Convent de Sant Doménec en València que estaría incumpliendo la Convención de la Haya

Mulet lamenta la nueva negativa a abandonar el convento y recuerda que lo convierte en objeto de ataques en caso de conflicto

 

València, 30 de octubre de 2018. El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha lamentado que de nuevo, el Gobierno evite comprometerse con dejar de usar militarmente el Convent de Sant Doménec de València, y evite aplicar la Convención de la Haya que desaconseja usar bienes culturales para usos militares.

Mulet presentó estas preguntas:

 

 

En el Artículo 4.1 del Tratado que surge a raíz de la Convención de la Haya se expone que: “Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar los bienes culturales situados tanto en su propio territorio como en el de las otras Altas Partes Contratantes, absteniéndose de utilizar esos bienes, sus sistemas de protección y sus proximidades inmediatas para fines que pudieran exponer dichos bienes a destrucción o deterioro en caso de conflicto armado, y absteniéndose de todo acto de hostilidad respecto de tales bienes”.

 

 

La Convención, en su artículo 1, considera bienes culturales independientemente de origen y propietario, todos aquellos que sean bienes, muebles o inmuebles, y que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, ya sean monumentos de arquitectura, de arte o historia, religiosos o seculares.

 

Algunos bienes culturales o Bienes de Interés Cultural como el Convento de Sant Doménec en València albergan, a día de hoy, 250 militares, siendo además un brazo esencial para el Ejército. El Convento de Sant Doménec es solamente un ejemplo de tantos bienes que en caso de conflicto bélico serían objetivos principales.

Esta convención nace para evitar la destrucción de bienes culturales en conflictos bélicos, pero es claro que su aplicación ha de cumplirse en tiempo sin conflictos, ya que el riesgo para estos bienes se mantiene ( no se puede prever siempre un conflicto bélico que convierte automáticamente a estos bienes como objetivos, y no hay que obviar que las principales amenazas a la integridad de las personas y bienes que sufrimos en la actualidad no se tratan de conflictos armados entre dos estados, sino de atentados dentro de un territorio por parte de grupos o personas terroristas, donde los edificios de uso militar siempre serán objetivos prioritarios”

 

1¿Tiene el Gobierno del Estado español un listado con los potenciales objetivos militares en caso de conflicto armado? NO SE CONTESTA

 

2 En caso de que exista, ¿Se contempla un plan de desmilitarización urgente en bienes, como el mencionado, en caso de que estallase un conflicto bélico? ¿Y de desmantelación de los mismos? NO SE CONTESTA

 

3 ¿Qué medidas tiene planteadas tomar el Gobierno del Estado español para preservar los Bienes Culturales y los Bienes de Interés Cultural en caso de conflicto armado con el fin de cumplir con las obligaciones suscritas por el Estado español en la Convención de la Haya?

Respuesta: las medidas que tiene planteadas el Gobierno del Estado español para preservar los bienes culturales y los bienes de interés cultural en caso de conflicto armado son las contempladas en el texto de la Convención de la Haya ratificado por el Reino de España en 1960, así como en el primer protocolo de 1954 y segundo protocolo de 1999, a los que se adhirió en 1992 y 2001, respectivamente.

 

¿Qué dice la convención?:  Artículo 4. Respeto a los bienes culturales.

  1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar los bienes culturales situados tanto en su propio territorio como en el de las otras Altas Partes Contratantes, absteniéndose de utilizar esos bienes, sus sistemas de protección y sus proximidades inmediatas para fines que pudieran exponer dichos bienes a destrucción o deterioro en caso de conflicto armado, y absteniéndose de todo acto de hostilidad respecto de tales bienes.

 

 

4 Entiende el Gobierno que a pesar de no estar inmerso en un conflicto bélico, este monumento en concreto es objeto de ataque militar, terrorista, etc de primer grado en caso de existir cualquier incidente? NO CONTESTA

 

5 Durante el fallido golpe del 23F esta Capitanía fue escenario también de movilización de vehículos pesados, que también hubieran podido poner en riesgo la integridad de este centro, ¿ Continua pensando que el Gobierno que éste es el edificio más adecuado para albergar estos usos militares? NO CONTESTA

 

La respuesta del Gobierno:

El Convento de Santo Domingo es una propiedad afecta al Ministerio de Defensa y asignada al Ejército de Tierra.

 

En esta instalación está ubicado el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, además de otras Unidades del Ejército de Tierra, en la que trabajan a diario más de 238 hombres y mujeres entre civiles y militares. Esta propiedad está asignada para fines de Defensa desde hace 176 años, siendo por lo tanto un edificio histórico y emblemático del Ejército, lo que demuestra que se conozca popularmente como Capitanía General.

 

Debido a este factor representativo, es la sede del Representante Institucional de las Fuerzas Armadas de la Comunidad Valenciana, el cual recae en el Teniente General Jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad.

 

Mediante esta instalación, las Unidades alojadas aseguran la necesaria disponibilidad y preparación, de forma que se facilite la generación de organizaciones operativas para la realización de las operaciones militares requeridas por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa y contribuir a que se alcancen con la máxima garantía los objetivos del adiestramiento militar.

 

En las Fuerzas Armadas se fomenta el respeto a la cultura y a los bienes culturales, en este caso dado el carácter de este edificio, se está realizando un gran esfuerzo tanto en la conservación y el mantenimiento del mismo como en la puesta a disposición del público, organizando jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas que tienen una gran acogida y registrando un número elevado de visitantes.

 

La posibilidad de albergar unidades militares en tiempo de paz en instalaciones declaradas Bien de Interés Cultural no entra en contradicción con el Derecho Internacional.

 Por otra parte, se informa que las medidas que tiene planteadas el Gobierno del Estado español para preservar los bienes culturales y los bienes de interés cultural en caso de conflicto armado son las contempladas en el texto de la Convención de la Haya ratificado por el Reino de España en 1960, así como en el primer protocolo de 1954 y segundo protocolo de 1999, a los que se adhirió en 1992 y 2001, respectivamente.

 

 

Para Mulet “ la respuesta no aborda la cuestión planteada, es una barbaridad que una joya arquitectónica esté siendo usado para usos militares, y por lo tanto, convirtiéndola en objetivo militar de primer orden; para ello no hace falta entrar en un conflicto armado con otro país, recordemos que fue escenario de movimientos golpistas el 23F o es objetivo de primer interés para un atentado terrorista. Pero lo más grave del todo, es el desprecio a la voluntad política de las Cortes Valencianas que exigieron su desmilitarización”