Jordi Navarrete: “els ajuntaments no poden seguir sent els que paguin la inacció de les confederacions, que ostenten les competències però no fan la seva feina”

Madrid, 30 d’octubre de 2018

El senador de Compromís per Castelló i membre de la Comissió de Medi Ambient i Canvi Climàtic, Jordi Navarrete, ha presentat una moció al Senat en la qual s’insta el Govern a recuperar les actuacions pendents d’executar en territori valencià per evitar les riuades i, de manera urgent, aquelles cancel·lades per Acuamed des de 2007 i que comptaven amb la tramitació administrativa realitzada per a la seua execució en el termini més breu possible. En l’ordre d’execució, la coalició ha reclamat atendre com a prioritaris aquelles obres on seguisquen existint perills per a la població i aquelles que evitarien nous danys materials i afeccions econòmiques per als ajuntaments.

Transitòriament“, i mentre no s’executen aquestes obres, “demanem implicar les confederacions hidrogràfiques perquè, amb càrrec a fons permanents, reparen els danys materials provocats pel mal estat i manteniment dels rius i barrancs dels municipis afectats per les recents pluges al territori valencià i en qualsevol altre“, ha assenyalat Navarrete.

El representant territorial ha criticat el funcionament actual de les confederacions, que pateixen haver “desistit” de les seues competències “en no realitzar les funcions que tenen encomanades“. Navarrete ha recordat com estan sent els ajuntaments els encarregats de sufragar els danys provocats per les fortes inundacions, mentre la Confederació Hidrogràfica del Xúquer continua sense responsabilitzar-se de la neteja i manteniment dels rius, barrancs i platges més afectats per aquesta mena de fenòmens meteorològics, lamentablement massa freqüents i que poden agreujar fruit del canvi climàtic.

L’episodi de la Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) que ens va afectar la tercera setmana d’octubre de 2018 va evidenciar de nou la manca d’execució de projectes pensats en reduir els estralls i danys que causen les pluges torrencials, que en total sumen 41 actuacions sense data de realització, segons un informe de la Cambra de contractistes de la Comunitat Valenciana.

A més va mostrar una falta de manteniment per part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que va provocar un major nombre d’inundacions i estralls, posant en perill la integritat material de les lleres i limítrofs, així com de les localitats on desemboquen aquests rius. El pas d’aquesta DANA o episodi de pluges va deixar prop de 400 litres per metre quadrat en poques hores a la zona nord de Castelló i les comarques de la Safor-Valldigna.

En l’actualitat 136 valencians es troben amb risc d’inundació. 48 poblacions amb un risc alt i 88 amb un risc mitjà. Del Pla Antirriuades (PGRI) segueixen sense executar-se obres com el drenatge de la Rambla d’Alcalà de Xivert, l’Adequació del Quadro de Santiago, a Benicàssim, la canalització del barranc Juan de Mora a Nules, l’ampliació del desguàs del riu Sec a Castelló, la derivació del barranc de la Saleta (Aldaia), el drenatge de la conca del Poyo (Parc Natural de l’Albufera), condicionament del riu Túria, canalització del Carraixet, el Pla General d’Inundacions del Xúquer, motes de defensa, el drenatge del riu Vaca, el drenatge de la rambla Gallinera, del riu Gorgos, l’adequació dels barrancs del riu Girona, del barranc Fondo i la rambla de Albir, l’adequació del riu Amadorio, les preses de Montesa, Sallent i Vilamarxant, la laminació en el Barranc Fondo i la recuperació de l’Estany de Cullera.

Danys milionaris

La multitud de danys infringits als municipis valencians, han provocat un gran malestar en els ajuntaments i poblacions afectades. Gràcies a l’anticipació de molts ajuntaments en prevenir danys i realitzar tasques que no executen les confederacions, es van evitar danys humans. Tot i això els danys materials són molt importants: des de pèrdues de collites senceres per inundacions, deteriorament i avaria de maquinària municipal, fins pèrdua completa d’utilitat de cotxes, destrossa d’infraestructures hidràuliques i inundació d’habitatges, cases i garatges entre altres coses. Alguns municipis, de grandària mitjana, els han xifrat entre els 40.000 euros (Tavernes de la Valldigna) i fins al milió d’euros els danys (cas de Benicarló). Quantitats inassumibles que s’hauran de detreure d’altres actuacions municipals per a dedicar-les a competències impròpies a cada episodi de pluges, per la irresponsabilitat i inacció de les administracions que ostenten les competències en aquesta matèria.

Creiem, per tant, que hi ha d’haver una resposta per part de les institucions del Govern i de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer o de qualsevol altra, davant els danys causats als municipis valencians com a conseqüència de l’absència de mesures i de deixadesa en la posada en marxa dels projectes acordats en el PGRI i de la manca de neteja de les lleres dels rius, en què han proliferat canyes invasores sense cap control“, ha conclòs el senador.

30102018_mociodesperfectespluges_reg_130916

Compromís reclama al Gobierno recuperar las actuaciones pendientes contra las riadas en el País Valenciano

Jordi Navarrete: “los ayuntamientos no pueden seguir siendo quienes paguen la inacción de las confederaciones, que ostentan las competencias pero no hacen su trabajo”

Madrid, 30 de octubre de 2018

El senador de Compromís por Castelló y miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, Jordi Navarrete, ha presentado una moción en el Senado en la que se insta al Gobierno a recuperar las actuaciones pendientes de ejecutar en territorio valenciano para evitar las riadas y, de forma urgente, aquellas canceladas por Acuamed desde 2007 y que contaban con la tramitación administrativa realizada para su ejecución en el plazo más breve posible. En el orden de ejecución, la coalición ha reclamado atender como prioritarios aquellas obras donde sigan existiendo peligros para la población y aquellas que evitarían evitables nuevos daños materiales y afecciones económicas para los ayuntamientos.

Transitoriamente”, y mientras no se ejecutan estas obras, “pedimos implicar a las confederaciones hidrográficas para que, con cargo a fondos permanentes, reparen los daños materiales provocados por el mal estado y mantenimiento de los ríos y barrancos de los municipios afectados por las recientes lluvias en el territorio valenciano y en cualquier otro”, ha señalado Navarrete.

El representante territorial ha criticado el funcionamiento actual de las confederaciones, que parecen haber “desistido” de sus competencias “al no realizar las funciones que tienen encomendadas”. Navarrete ha recordado como están siendo los ayuntamientos los encargados de sufragar los daños provocados por las fuertes inundaciones, mientras la Confederación Hidrográfica del Júcar sigue sin responsabilizarse de la limpieza y mantenimiento de los ríos, barrancos y playas más afectados por esta clase de fenómenos meteorológicos, lamentablemente demasiado frecuentes y que pueden agravarse fruto del cambio climático.

El episodio de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) quenos afectó la tercera semana de octubre de 2018 evidenció de nuevo la falta de ejecución de proyectos pensados en reducir los estragos y daños que causan las lluvias torrenciales, que en total suman 41 actuaciones sin fecha de realización, según un informe de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana. Además mostró una falta de mantenimiento por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que provocó un mayor número de inundaciones y estragos, poniendo en peligro la integridad material de los cauces y aledaños, así como de las localidades donde desembocan estos ríos. El paso de esta DANA o episodio de lluvias dejó cerca de 400 litros por metro cuadrado en pocas horas en la zona norte de Castelló y las comarcas de la Safor-Valldigna.

En la actualidad 136 valencianos se hallan con riesgo de inundación. 48 poblaciones con un riesgo alto y 88 con un riesgo medio. Del Plan Antirriadas (PGRI) siguen sin ejecutarse obras como el drenaje de la Rambla de Alcalà de Xivert, la Adecuación del Quadro de Santiago, en Benicàssim, el encauzamiento del barranco Juan de Mora en Nules, la ampliación del desagüe del riu Sec en Castelló, la derivación del barranco de la Saleta (Aldaia), el drenaje de la cuenca del Poyo (Parque Natural de l’Albufera), acondicionamiento del río Turia, encauzamiento del Carraixet, el Plan General de Inundaciones del Júcar, motas de defensa, el drenaje del río Vaca, el drenaje de la rambla Gallinera, del río Gorgos, la adecuación de los barrancos del rio Girona, del barranco Hondo y la rambla de Albir, la adecuación del río Amadorio, las presas de Montesa, Sellent y Vilamarxant, la laminación en el Barranco Hondo y la recuperación de l’Estany de Cullera.

Daños millonarios

La multitud de daños infringidos a los municipios valencianos, han provocado un gran malestar en los ayuntamientos y poblaciones afectadas. Gracias a la anticipación de muchos ayuntamientos en prevenir daños y realizar tareas que no ejecutan las confederaciones, se evitaron daños humanos. A pesar de ello los daños materiales son muy importantes: desde pérdidas de cosechas enteras por inundaciones, deterioro y avería de maquinaria municipal, hasta pérdida completa de utilidad de coches, destrozo de infraestructuras hidráulicas e inundación de viviendas, casas y garajes entre otras cosas. Algunos municipios, de tamaño mediano, los han cifrado entre los 40.000 euros (Tavernes de la Valldigna) y hasta el millón de euros los daños (caso de Benicarló). Cantidades inasumibles que se tendrán que detraer de otras actuaciones municipales para dedicarlas a competencias impropias a cada episodio de lluvias, por la irresponsabilidad e inacción de las administraciones que ostentan las competencias en esta materia.

Creemos, por tanto, que debe haber una respuesta por parte de las instituciones del Gobierno y de la Confederación Hidrográfica del Júcar o de cualquier otra, ante los daños causados a los municipios valencianos como consecuencia de la ausencia de medidas y de dejadez en la puesta en marcha de los proyectos acordados en el PGRI y de la falta de limpieza de los cauces de los ríos, en los que han proliferado cañas invasoras sin ningún control”, ha concluido el senador.