Tocs de campana: Govern confirma que 25 octubre es va a presentar l’expedient per a declarar-los Patrimoni Cultural Immaterial.

campanes r campanes


Compromís, promotor que aquesta iniciativa, confia a poder obtenir en breu la protecció d’aquest fenomen cultural.


Madrid a 13 octubre 2018. El portaveu de Compromís en el Senat, Carles Mulet, va preguntar per escrit al Govern respecte al compliment  de la moció de Compromís aprovada per la comissió de Cultura del Senat, per a declarar el toc de campanes tradicional com Bé d’Interès Cultural Immaterial.

Aquest acord es va signar el juny de 2017, i fins avui no s’havia comunicat cap avanç, motiu pel qual va preguntar “ la Comissió de Cultura, en la seua sessió del dia 12 de juny de 2017, va aprovar la moció subscrita per Compromís- Grup Parlamentari Mixt, per la qual s’insta al Govern a adoptar una iniciativa per a aconseguir el reconeixement del toc de campanes com Bé d’Interès Cultural (BIC)Immaterial. Per açò es pregunta què mesures ha adoptat el Govern respecte a aquesta petició

 

La resposta del Govern ha sigut “ en la reunió de la Comissió de Seguiment del Pla Nacional de Patrimoni Cultural Immaterial (PCI) del dia 24 de novembre de 2017 es va acordar iniciar l’expedient de declaració del toc tradicional de campanes com a Manifestació Representativa del PCI. Així mateix, en l’última reunió del Consell de Patrimoni Històric Español, celebrat a Madrid els passats dies 11- 13 d’abril, es va informar del projecte d’estudi i recerca sobre aquest tema per a poder tramitar la declaració de Manifestació Representativa de Patrimoni Cultural Immaterial. 


A més, cal informar que des de la Secretaria d’Estat de Cultura durant els anys 2006- 2008 es va dur a terme un treball d’inventari de les campanes a Espanya. En el pròxim Consell de Patrimoni Històric Español, que tindrà lloc els dies 25 i 26 d’octubre a Elx (Alacant), es va a presentar l’expedient de declaració de Manifestació Representativa de Patrimoni Cultural Immaterial Tocs de campana, per a donar compliment al que es disposa en l’article 12. 4 de Llei 10/2015, de 26 de maig, per a la salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial.

Per a Mulet “sembla que el treball sí s’està fent, i anem a poder aconseguir la protecció com a patrimoni cultural Immaterial “El toc tradicional de campanes”, demanàvem que s’elaborara i aprovara un Pla Estatal sobre protecció de campanes i campanars, supervisada per una comissió d’experts creada per a tal fi, al costat de les comunitats autònomes i amb participació de l’Administració Local”El senador Carles Mulet, promotor de la iniciativa ha recordat que la Llei del Soroll “s’imposa sobre el patrimoni sonor, la qual cosa acaba afectant als campaners, al patrimoni, als tocs i característiques de cada poble, autonomia i país, els tocs de campanes són patrimoni i deuen estar fóra de la consideració de soroll, per a açò cal redactar una normativa que regule el seu ús, basant-se en documents històrics de cada comunitat, regió, poble o Ciutat. Per açò, una vegada aconseguida la declaració de Patrimoni Cultural Immaterial, promourem una modificació de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll”

 

 

Toques de campana: Gobierno confirma que 25 octubre se va a presentar el expediente para declararlos Patrimonio Cultural Inmaterial.

 

Compromís, promotor que esta iniciativa, confía en poder obtener en breve la protección de este fenómeno cultural.

 

Madrid a 13 octubre 2018. El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, preguntó por escrito al Gobierno respecto al cumplimento de la moción de Compromís aprobada por la comisión de Cultura del Senado, para declarar el toque de campanas tradicional como Bien de Interés Cultural Inmaterial.

 

Este acuerdo se firmó el junio de 2017, y hasta la fecha no se había comunicado ningún avance, motivo por el cual preguntó “ la Comisión de Cultura, en su sesión del día 12 de junio de 2017, aprobó la moción suscrita por Compromís- Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a adoptar una iniciativa para conseguir el reconocimiento del toque de campanas como Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial. Por ello se pregunta qué medidas ha adoptado el Gobierno respecto a esta petición

La respuesta del Gobierno ha sido “ en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) del día 24 de noviembre de 2017 se acordó iniciar el expediente de declaración del toque tradicional de campanas como Manifestación Representativa del PCI. Asimismo, en la última reunión del Consejo de Patrimonio Histórico Español, celebrado en Madrid los pasados días 11- 13 de abril, se informó del proyecto de estudio e investigación sobre este tema para poder tramitar la declaración de Manifestación Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial.

Además, cabe informar que desde la Secretaría de Estado de Cultura durante los años 2006- 2008 se llevó a cabo un trabajo de inventario de las campanas en España. En el próximo Consejo de Patrimonio Histórico Español, que tendrá lugar los días 25 y 26 de octubre en Elche (Alicante), se va a presentar el expediente de declaración de Manifestación Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial Toques de campana, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12. 4 de Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

 

Para Mulet “parece que el trabajo sí se está haciendo, y vamos a poder conseguir la protección como patrimonio cultural Inmaterial “El toque tradicional de campanas”, pedíamos que se  elaborase y aprobase un Plan Estatal sobre protección de campanas y campanarios, supervisada por una comisión de expertos creada para tal fin, junto a las comunidades autónomas y con participación de la Administración Local·

 

El senador Carles Mulet, promotor de la iniciativa ha recordado que la Ley del Ruido “se impone sobre el patrimonio sonoro, lo que acaba afectando a los campaneros, al patrimonio, a los toques y características de cada pueblo, autonomía y país,  los toques de campanas son patrimonio y deben de estar fuera de la consideración de ruido, para lo cual hay que redactar una normativa que regule su uso, basándose en documentos históricos de cada comunidad, región, pueblo o Ciudad. Por ello, una vez conseguida la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial, promoveremos una modificación de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido”

 

 

 

Descarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *