La coalició es manifesta contrària a separar l’alumnat per les seues creences religioses i proposa evitar conflictes eliminant les religions del pla d’estudis. La regulació estatal contempla que les religions s’impartisquen en els centres educatius

Madrid, 29 d’agost 2018

El registre del Senat ha iniciat hui la tramitació de la moció dels senadors de Compromís, Carles Mulet Jordi Navarrete, que reclama eliminar la religió dels centres educatius públics, per situar-la fora de l’horari lectiu i del pla d’estudis.

La proposta reclama a més dedicar aquest horari lectiu a d’altres assignatures o projectes interdisciplinaris que responguen a la realitat socioeducativa de cada centre. “Proposem que es deixen d’assumir el cost dels professors de qualsevol de les religions en centres concertats, que la religió quede en un altre àmbit que no siga el científic i l’educatiu i que s’acaben amb els concordats que donen peu a les actuals vies d’accés i intromissió de les confessions religioses en el sistema educatiu i la resta institucions públiques“, ha indicat el senador de Compromís per Castelló, Jordi Navarrete.

La reforma en aquest àmbit ha d’avançar més enllà. L’avaluació o no de l’assignatura de Religió és un debat caduc que ha de plantejar un canvi real: deixar de comptar amb aquesta assignatura dins de l’horari lectiu i les programacions docents. Amb l’aprovació de la LOMCE, l’assignatura de religió tornava a tenir validesa acadèmica en les etapes d’Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i la concreció de l’horari en mans de les comunitats autònomes. Al juliol de 2018, i amb l’entrada del Govern de Pedro Sánchez, es va proposar la derogació de manera urgent de diversos articles de la LOMCE, anunciant que l’assignatura de Religió deixaria de ser computable a efectes acadèmics.

A això cal afegir la despesa anual de 100 milions d’euros a mestres de Religió que és assumit per l’Estat i les comunitats autònomes i que, sense passar per processos d’oposició, ocupen places de professors en els centres educatius públics.

Un exemple de conflicte és el viscut a la localitat d’Altura (Castelló) que, després de l’anunci que hi havia la possibilitat que s’impartira religió islàmica en el seu col·legi públic, desenes de persones es van concentrar per protestar i mostrar el seu malestar per la proposta. Tot i que finalment no es durà a terme aquesta experiència pilot, el fet que la regulació estatal contemple que la religió s’impartisca en els centres, obre la possibilitat a aquestes propostes que, com s’ha constatat, creen conflictes impensables en altres estats del nostre entorn.

Reunions inútils al Senat

D’altra banda el senador territorial,Carles Mulet, ha participat aquest matí a la reunió de la Junta de Portaveus, on s’ha abordat la petició del PP de sol·licitar la celebració d’una sessió plenària extraordinària per a la compareixença del president del Govern per informar sobre la crisi migratòria que pateix Espanya, termini que finalitza aquest mateix divendres.

El PP s’entesta a una petició sabent que el president està a l’estranger i que tenim pròximament un Ple, manipulant la crisi migratòria, a la qual han dedicat poca atenció durant la seva presidència, el que evidencia que el PP seguirà utilitzant el Senat com una cambra per a la bronca i la confrontació“, actitud que ha titllat d'”absurda i irresponsable“.

Segons Mulet “són més falsos que el màster del seu líder” i els ha retret el fet de sol·licitar el dia 2 d’agost la petició de compareixença de Sánchez en període extraordinari però no convocar la Junta de Portaveus i Diputació Permanent fins hui “perquè estaven de vacances i sabent que no hi ha temps per a res“. El senador ha considerat surrealista que el PP haja mobilitzat senadors de tots els grups i personal perquè el president acabe compareixent en període ordinari “pel que no era necessari convocar ni la Junta de portaveus ni la Diputació Permanent, una despesa enorme totalment inútil per culpa del PP“.

29082018_mocioreligioaules_reg_120985

Tramitada en el Senado la moción de Compromís que pide eliminar del sistema educativo a las religiones 

La coalición se manifiesta contraria a separar al alumnado por sus creencias religiosas y propone evitar conflictos eliminando las religiones del plan de estudios. La regulación estatal contempla que las religiones se impartan en los centros educativos

Madrid, 29 de agosto de 2018

El registro del Senado ha iniciado hoy la tramitación de la moción de los senadores de Compromís, Carles Mulet y Jordi Navarrete, que reclama eliminar la religión de los centros educativos públicos, para situarla fuera del horario lectivo y del plan de estudios.

La propuesta reclama además dedicar ese horario lectivo a otras asignaturas o proyectos interdisciplinares que respondan a la realidad socioeducativa de cada centro. “Proponemos que se dejen de asumir el coste de los profesores de cualquiera de las religiones en centros concertados, que la religión quede en otro ámbito que no sea el científico y el educativo y que se acaben con los concordatos que dan pie a las actuales vías de acceso e intromisión de las confesiones religiosas en el sistema educativo y demás instituciones públicas”, ha indicado el senador de Compromís por Castelló, Jordi Navarrete.

La reforma en este ámbito debe avanzar más allá. La evaluación o no de la asignatura de Religión es un debate caduco que debe de plantear un cambio real: dejar de contar con esta asignatura dentro del horario lectivo y las programaciones docentes. Con la aprobación de la LOMCE, la asignatura de religión volvía a tener validez académica en las etapas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, quedando la concreción del horario en manos de las comunidades autónomas. En julio de 2018, y con la entrada del Gobierno de Pedro Sánchez, se propuso la derogación de manera urgente de varios artículos de la LOMCE, anunciando que la asignatura de Religión dejaría de ser computable a efectos académicos.

A ello hay que añadir el gasto anual de 100 millones de euros a maestros de Religión que es asumido por el Estado y las comunidades autónomas y que, sin pasar por procesos de oposición, ocupan plazas de profesores en los centros educativos públicos.

 

Un ejemplo de conflicto es el vivido en la localidad de Altura (Castelló) que, tras el anuncio de que había la posibilidad de que se impartiera religión islámica en su colegio público, decenas de personas se concentraron para protestar y mostrar su malestar por la propuesta. Aunque finalmente no se llevará a cabo esta experiencia piloto, el hecho de que la regulación estatal contemple que la religión se imparta en los centros, abre la posibilidad a estas propuestas que, como se ha constatado, crean conflictos impensables en otros estados de nuestro entorno.

 

Reuniones inútiles en el Senado

Por otro lado el senador territorial, Carles Mulet, ha participado esta mañana en la reunión de la Junta de Portavoces, donde se ha abordado la petición del PP de solicitar la celebración de una sesión plenaria extraordinaria para la comparecencia del Presidente del Gobierno para informar sobre la crisis migratoria que sufre España, plazo que finaliza este mismo viernes. “El PP se empecina en una petición sabiendo que el presidente está en el extranjero y que tenemos próximamente un Pleno manipulando en el tema migratorio, al que han dedicado poca atención durante su presidencia, lo que evidencia que el PP seguirá utilizando el Senado como una cámara para la bronca y la confrontación”, actitud que ha tildado de “absurda eirresponsable”. Según Mulet “son más falsos que el máster de su líder” y les ha reprochado el hecho de solicitar el día 2 de agosto la petición de comparecencia de Sánchez en periodo extraordinario pero no convocar la Junta de Portavoces y Diputación Permanente hasta hoy “porque estaban de vacaciones y sabiendo que no hay tiempo para nada”. El senador ha considerado surrealista que el PP haya movilizado a senadores de todos los grupos y personal para que el presidente acabe compareciendo en período ordinario “por lo que no era necesario convocar ni la Junta de portavoces ni la Diputación Permanente, un gasto enorme totalmente inútil por culpa del PP”.