Compromís demana al Senat lluitar contra l’auge de les pseudoteràpies i crear un observatori de rumors

La coalició reclama una campanya a diferents nivells per modificar les lleis i conscienciar dels perills en col·laboració amb associacions i cossos de seguretat

Madrid, 13 d’abril de 2018

Compromís ha traslladat al Senat una proposta perquè siga estudiada pels grups polítics per combatre des de les institucions a les pseudoteràpies que s’ofereixen a persones amb problemes de salut i que poden comportar greus problemes per a ells, per no estar recolzades pel món científic. “Busquem acabar amb la versió moderna dels venedors parlanxins de beuratges màgics que abans anaven de poble en poble des del seu carruatge o venent principis que a la llarga acabaven sent perillosos per a la salut de les incautes víctimes que els compraven, esperant una millora en les seues dolències i que, de vegades, acabaven de manera fatal“, ha indicat el portaveu de la coalició valenciana, Carles Mulet.

L’Associació d’Investigadors en eSalut (AIES) ha assenyalat recentment que un de cada tres rumors que circula per la xarxa és de salut i ha apuntat que el 60 per cent dels internautes busquen continguts de salut. L’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) també ha advertit que hi ha un increment en la penetració d’aquestes pseudoteràpies, la publicitat s’estén ràpidament per les xarxes socials i el conjunt de la xarxa sense constatació científica alguna, afectant a un col·lectiu tan sensible com ho són els malalts de càncer i els seus familiars.

Si bé és cert que no hi ha xifres absolutes al respecte, no ho és menys que molts malalts abandonen els seus tractaments mèdics i es lliuren a aquestes pràctiques sense eficàcia provada, posant en greu risc la seua salut i la pròpia vida“, diu la moció que reclama accions per part del Ministeri de Sanitat i comunitats autònomes com campanyes a diferents nivells per conscienciar dels perills de les pseudoteràpies i del risc d’abandonar els tractaments mèdics a favor d’aquestes. El text proposat per Compromís i que espera que obtinga un ampli consens demana a més col·laborar amb iniciatives i associacions, com l’organització Salut sense Bulos -iniciativa de l’Associació d’Investigadors en eSalut (AIES) -, l’Associació Espanyola Contra el Càncer, la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM) o el Grup Espanyol de pacients amb Càncer, entre d’altres, per informar a pacients i familiars de la veritable naturalesa de les pseudoteràpies, localitzar centres en què es practiquen i vetar, denunciar o contrarestar la publicitat de les mateixes i reclama coordinar actuacions entre les administracions estatal, autonòmica i local per a junts, lluitar contra aquesta problemàtica i els que es lucren amb elles.

Finalment demanem que donen suport a la creació d’un Observatori dels Bulos de Salut a Internet, que compte amb la col·laboració de professionals sanitaris, periodistes i pacients que ajuden a detectar els rumors falsos sobre salut i poder contestar-los amb rapidesa i que es promoguen canvis normatius i accions des de les autoritats sanitàries i quants estiguen relacionats o siguin útils per detectar mentides, acabar amb les llacunes legislatives i denunciar aquestes pseudoteràpies de forma àgil davant de la Unitat de Delictes Telemàtics de la Guàrdia Civil, del Cos Nacional de Policia o els seus homòlegs autonòmics“, ha indicat el senador territorial i portaveu de Compromís al Senat.

Les pseudoteràpies, també conegudes com teràpies alternatives, complementàries o integratives, són aquelles que es presenten com a actes mèdics sense demostració efectiva basats en evidències esbiaixades que no poden considerar científiques, o bé se sostenen de forma merament dogmàtica. Moltes d’elles intenten competir amb teràpies mèdiques, aconseguint-ho en molts casos i posant en perill al pacient que, per desconeixement, superstició o la pròpia desesperació davant d’una malaltia, van a elles sense conèixer els riscos de les mateixes.

Resulta preocupant que aquest auge es done en un moment en què, tot i l’escassa inversió en investigació, les troballes i descobriments en la lluita contra el càncer hagen avançat considerablement, obrint-se camí cap a nous medicaments i tractaments amb eficàcia demostrada, el que demostra que la manca d’informació per part de pacients i familiars i la nul·la sensibilitat d’aquells que fan negoci amb la vida de les persones o la posen en perill, s’ha d’abordar sense dilacions.

13042018 pseudoterapies reg_106380

Compromís pide en el Senado luchar contra el auge de las pseudoterapias y crear un observatorio de bulos

La coalición reclama una campaña a distintos niveles para modificar las leyes y concienciar de los peligros en colaboración con asociaciones y cuerpos de seguridad

Madrid, 13 de abril de 2018

Compromís ha trasladado al Senado una propuesta para que sea estudiada por los grupos políticos para combatir desde las instituciones a las pseudoterapias que se ofrecen a personas con problemas de salud y que pueden suponer graves problemas para ellos, por no estar respaldadas por el mundo científico. “Buscamos acabar con la versión moderna de los vendedores de brebajes mágicos que antes iban de pueblo en pueblo parlanchineando desde su carruaje o vendiendo principios que a la larga acababan siendo peligrosos para la salud de las incautas víctimas que los compraban, esperando una mejora en sus problemas y que, en ocasiones, acababan de forma fatal”, ha indicado el portavoz de la coalición valenciana, Carles Mulet.

La Asociación de Investigadores en eSalud (AIES) ha señalado recientemente que uno de cada tres bulos que circula por la red es de salud y ha apuntado que el 60 por ciento de los internautas buscan contenidos de salud. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) también ha advertido que existe un incremento en la penetración de estas pseudoterapias, cuya publicidad se extiende rápidamente por las redes sociales y el conjunto de la red sin constatación científica alguna, afectando a un colectivo tan sensible como lo son los enfermos de cáncer y sus familiares.

Si bien es cierto que no existen cifras absolutas al respecto, no lo es menos que muchos enfermos abandonan sus tratamientos médicos y se entregan a estas prácticas sin eficacia probada, poniendo en grave riesgo su salud y la propia vida”, reza la moción que reclama acciones por parte del Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas como campañas a distintos niveles para concienciar de los peligros de las pseudoterapias y del riesgo de abandonar los tratamientos médicos a favor de éstas. El texto propuesto por Compromís y que espera que obtenga un amplio consenso pide además colaborar con iniciativas y asociaciones, como la organización Salud sin Bulos -iniciativa de la Asociación de Investigadores en eSalud (AIES)-, la Asociación Española Contra el Cáncer, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) o el Grupo Español de Pacientes con Cáncer, entre otros, para informar a pacientes y familiares de la verdadera naturaleza de las pseudoterapias, localizar centros en las que se practiquen y vetar, denunciar o contrarestar la publicidad de las mismas y reclama coordinar actuaciones entre las administraciones estatal, autonómica y local para juntas, luchar contra esta problemática y los que se lucran con ellas.

Por último pedimos que apoyen la creación de un Observatorio de los Bulos de Salud en Internet, que cuente con la colaboración de profesionales sanitarios, periodistas y pacientes que ayuden a detectar los rumores falsos sobre salud y poder contestarlos con rapidez y que se promuevan cambios normativos y acciones desde las autoridades sanitarias y cuantos estén relacionados o sean útiles para detectar bulos, acabar con las lagunas legislativas y denunciar estas pseudoterapias de forma ágil frente a la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, del Cuerpo Nacional de Policía o sus homólogos autonómicos”, ha indicado el senador territorial y portavoz de Compromís en el Senado.

Las pseudoterapias,  también conocidas como terapias alternativas, complementarias o integrativas, son aquellas que se presentan como actos médicos sin demostración efectiva basados en evidencias sesgadas que no pueden considerarse científicas, o bien se sostienen de forma meramente dogmática. Muchas de ellas intentan competir con terapias médicas, consiguiéndolo en muchos casos y poniendo en peligro al paciente que, por desconocimiento, superstición o la propia desesperación ante una enfermedad, acuden a ellas sin conocer los riesgos de las mismas.

Resulta preocupante que este auge se dé en un momento en que, a pesar de la escasa inversión en investigación, los hallazgos y descubrimientos en la lucha contra el cáncer hayan avanzado considerablemente, abriéndose camino hacia nuevos medicamentos y tratamientos con eficacia demostrada, lo que demuestra que la falta de información por parte de pacientes y familiares y la nula sensibilidad de aquellos que hacen negocio con la vida de las personas o la ponen en peligro, debe abordarse sin dilaciones.

Descarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *