Compromís demana la no ratificació dels acords amb Sud-àfrica mentre no es garantisca la seguretat

Carles Mulet assenyala que enfonsen el sector citrícola espanyol i que l’arribada dels cítrics d’aquests països adoleixen de controls fitosanitaris, se solapen amb els locals i inunden el mercat

Madrid, 1 de març de 2018

El portaveu de Compromís al Senat i representant territorial valencià, Carles Mulet, ha anunciat hui que la coalició valenciana ha presentat una proposta de no ratificació de l’Acord d’Associació Econòmica entre la Unió Europea i els seus Estats membres, per una banda, i els Estats l’AAE (Acord d’Associació Econòmica) de la SADC (Comunitat per al Desenvolupament de l’Àfrica Meridional), per una altra, fet a Kasane el 10 de juny de 2016 que acaba d’entrar a tramitar-se al Senat per a la seua ratificació. Compromís la rebutja pels seus inacceptables efectes sobre l’economia valenciana i la seguretat alimentària.

Mulet ha exigit, a més de la no ratificació de l’Acord, oficialment en vigor i que ha generat pertorbacions greus en el mercat de cítrics, l’aplicació de la clàusula de salvaguarda del mercat per la pressió competitiva i la no adaptació real a les condicions dels cítrics de l’Estat, on els valencians suposen un important pes en el conjunt espanyol i són, per tant els principals castigats amb aquest acord. “Sempre hem estat els pagans de les polítiques agràries europees, de les negociacions internacionals. Aquest assetjament continu al camp valencià no té límit i s’estén fins al sector més punter com el dels cítrics. Espanya permet ara la imposició europea d’obrir els mercats als cítrics de Sud-àfrica, en aplicar aranzels súper reduïts i preveure que el 2025 desaparega qualsevol taxa aranzelària“, ha assenyalat, cosa que per al senador “inundarà el mercat amb cítrics sense garanties fitosanitàries, que poden suposar una amenaça real per als cultius, per l’arribada de plagues d’aquest continent i s’enfonsarà els preus de la producció local, de la qual viuen molts valencians i espanyols encara“.

ACORD PERILLÓS
El temps de prova ha estat més que suficient per veure els efectes perniciosos del mateix i rectificar-lo per tòxic. En aquest sentit la coalició reclama de nou mesures com que Espanya demane l’aplicació de la clàusula de salvaguarda, una mesura de protecció en els països de la UE davant el cas que s’hagen alterat de manera significativa les condicions en què es van pactar els acords comercials i que impedeixen el seu compliment a alguna de les parts per ser extremadament lesius per als seus interessos, com ha estat el cas.

El senador valencià ha posat com a exemples el rigor amb què s’estableixen als EUA exigències al transport en fred o a les inspeccions tant en origen com en destí, mentre la UE deixa entrar cítrics al continent per qualsevol lloc i les inspeccions són un colador. Al llarg de 2015 es van detectar a la Unió Europea fins a 45 enviaments de cítrics procedents de Sud-àfrica amb presència d’agents nocius, 16 dels quals eren de vectors que provoquen aquestes malalties com el Citrus Black Spot, l’HLB o plagues com la Thaumatotibia leucotreta. Algunes d’aquestes amenaces suposarien la destrucció de la planta i mesures equivalents a les que s’estan prenent amb la Xylella fastidiosa, pel que Mulet ha demanat “responsabilitat a les autoritats espanyoles i europees i que defensen els interessos propis, ja que els protocols s’estan demostrant incorrectes davant d’aquestes amenaces, com hem pogut veure amb l’arribada de la Xylella fastidiosa“. A més ha retret que estiga vigent un Acord que no ha estat formalment ratificat.

L’octubre passat es van detectar 19 arribades de cítrics sud-africans amb plagues de quarantena (13 d’elles en taronges, 2 en llimes i 1 de mandarines), que van arribar a les 37 intercepcions, superant les 21 de tot el 2016 “el que indica que el control, autoexigència i vigilància en origen no suposa cap garantia i que Europa i Espanya permeten per omissió l’arribada de fruita d’un país en què les plagues arriben de forma reiterada“.

Les importacions procedents de Sud-àfrica augmenten a un ritme del 9%, tot i que penetren per ports del Regne Unit, Portugal i Itàlia, evitant els exportadors sud-africans els controls espanyols. També les organitzacions agràries han constatat la presència de cítrics d’aquests països en plena campanya de producció local i estant suspeses les exportacions, mentre les valencianes estaven sense problemes i llestes per poder ser subministrades a totes aquestes cadenes.

Compromís pide la no ratificación de los acuerdos con Sudáfrica mientras no se garantice la seguridad

Carles Mulet señala que hunden el sector citrícola español y que la llegada de los cítricos de estos países adolecen de controles fitosanitarios, se solapan con los locales e inundan el mercado

Madrid, 1 de marzo de 2018

El portavoz de Compromís en el Senado y representante territorial valenciano, Carles Mulet, ha anunciado hoy que la coalición valenciana ha presentado una propuesta de no ratificación del Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados del AAE (Acuerdo de Asociación Económica) de la SADC (Comunidad para el Desarrollo del África Meridional), por otra, hecho en Kasane el 10 de junio de 2016 que acaba de entrar a tramitarse en el Senado para su ratificación. Compromís la rechaza por sus inaceptables efectos sobre la economía valenciana y la seguridad alimentaria.

Mulet ha exigido, además de la no ratificación del Acuerdo, oficialmente en vigor y que ha generado perturbaciones graves en el mercado de cítricos, la aplicación de la cláusula de salvaguardia del mercado por la presión competitiva y la no adaptación real a las condiciones de los cítricos del Estado, donde los valencianos suponen un importante peso en el conjunto español y son, por tanto los principales castigados con este acuerdo. “Siempre hemos sido los paganos de las políticas agrarias europeas, de las negociaciones internacionales. Este acoso continuo al campo valenciano no tiene límite y se extienda hasta el sector más puntero como el de los cítricos. España permite ahora la imposición europea de abrir los mercados a los cítricos de Sudáfrica, al aplicar aranceles súper reducidos y prever que en 2025 desaparezca cualquier tasa arancelaria”, ha señalado, algo que para el senador “inundará el mercado con cítricos sin garantías fitosanitarias, que pueden suponer una amenaza real para los cultivos, por la llegada de plagas de este continente y hundirá los precios de la producción local, de la que viven muchos valencianos y españoles todavía”.

ACUERDO PELIGROSO
El tiempo de prueba ha sido más que suficiente para ver los efectos perniciosos del mismo y rectificar por tóxico. En este sentido la coalición reclama de nuevo medidas como que España demande la aplicación de la cláusula de salvaguardia, una medida de protección en los países de la UE ante el caso de que se hayan alterado de forma significativa las condiciones en las que se pactaron los acuerdos comerciales y que impidan su cumplimento a alguna de las partes por ser extremadamente lesivos para sus intereses, como ha sido el caso.

El senador valenciano ha puesto como ejemplos el rigor con el que se establecen en los EEUU exigencias al transporte en frío o a las inspecciones tanto en origen como en destino, mientras la UE deja entrar cítricos al continente por cualquier sitio y las inspecciones son un coladero. A lo largo de 2015 se detectaron en la Unión Europea hasta 45 envíos de cítricos procedentes de Sudáfrica con presencia de agentes nocivos, 16 de los cuales eran de vectores que provocan estas enfermedades como el Citrus Black Spot, el HLB o plagas como la Thaumatotibia leucotreta. Algunas de estas amenazas supondrían la destrucción de la planta y medidas equivalentes a las que se están tomando con la Xylella fastidiosa, por lo que Mulet ha pedido “responsabilidad a las autoridades españolas y europeas y que defiendan los intereses propios, pues los protocolos se están demostrando incorrectos ante estas amenazas, como hemos podido ver con la llegada de la Xylella fastidiosa”. Además ha reprochado que esté vigente un Acuerdo que no ha sido formalmente ratificado.

En octubre pasado se detectaron 19 llegadas de cítricos sudafricanos con plagas de cuarentena (13 de ellas en naranjas, 2 en limones y 1 en mandarinas), que alcanzaron las 37 interceptaciones, superando las 21 de todo el 2016 “lo que indica que el control, autoexigencia y vigilancia en origen no supone ninguna garantía y que Europa y España permiten por omisión la llegada de fruta de un país en el que las plagas llegan de forma reiterada”. Las importaciones procedentes de Sudáfrica aumentan a un ritmo del 9%, aunque penetran por puertos del Reino Unido, Portugal e Italia, evitando los exportadores sudafricanos los controles españoles. También las organizaciones agrarias han constatado la presencia de cítricos de estos países en plena campaña de producción local y estando suspendidas las exportaciones, mientras las valencianas estaban sin problemas y listas para poder ser suministradas a todas estas cadenas.

 

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *