-ave r -aveave cs r avecs

Els senadors de Compromís mostren respostes escrites del Govern que deixen en evidencia al ministre de FomentMadrid, 31 de maig de 2017
Els senadors de Compromís, Carles Mulet i Jordi Navarrete, han fet públiques avui dues noves respostes escrites del Govern a preguntes parlamentàries, generades després de declaracions públiques del Ministre de Foment, respecte a actuacions ferroviàries en les comarques de Castelló.

Carles Mulet ha destacat que “desgraciadament les notes de premsa o declaracions públiques de la Serna són realitats paral·leles que imaginem que ni ell mateix es creu ja que les respostes del Govern del com forma part li deixen en evidència. Mentre ell anuncia millores en 2018, es veu clarament que per a 2017 no hi ha ni un euro i tot són suposicions a esperes de suposats estudis, açò mentre reiteradament en el Senat el PP ha votat en contra de la millora de qualsevol servei o infraestructura ferroviàries per a el País Valencià i especialment en el cas del Maestrat”.

PREGUNTA: El passat 27 de març el ministre Íñigo de la Serna va visitar les obres del pseudo-AVE València-Castelló. Després de no anunciar millores en els trens de rodalies al Maestrat en la roda de premsa, posteriorment el PP de Castelló va emetre aquesta nota de premsa: “El Govern d’Espanya va a ampliar les freqüències de rodalies entre Vinaròs i Castelló. Així ho ha anunciat el ministre de Foment, Íñigo De la Serna en la seua visita a Castelló ja que ha explicat que aprofitant que es va a revisar les Obligacions del Servei Públic es negociarà una ampliació de les freqüències per a 2018. El ministre ha explicat que “hem d’arribar a un acord per a veure si és possible entre tots reforçar aqueixes circulacions que ara mateix es produeixen de Rodalies en la zona nord de Castelló cap a Tarragona” i ha advertit que hi ha marge de millora pel que s’han d’establir reunions amb la Generalitat Valenciana. Un anunci que ha sigut valorat de forma positiva pel responsable del PP en la zona nord, Andrés Martínez, qui considera que “el Govern ha de respondre a aquesta necessitat del nord de la província” per a connectar Vinaròs amb Castelló a través de diverses freqüències “i el fet que s’anuncien millores és una bona notícia”.
En aquest sentit aquests senadors pregunten:
– Quines quantitats hi ha pressupostades en 2017 per a fer front a l’efectiva posada en funcionament dels trens de rodalies fins a Vinaròs-Tortosa en 2018?
– És cert el contingut de la nota de premsa?
Per què no s’anuncia en roda de premsa en comptes de fer-ho des del correu electrònic del partit polític?
-Existeixen en l’actualitat trens de rodalies fins al Maestrat com per a ampliar les freqüències de rodalies?
-En aquesta suposada millora que anuncien, el PP dóna per fet el beneplàcit de la Generalitat o assumirà el ministeri íntegrament la inversió necessària en combois, adaptació d’estacions…?
-Tenen previst crear un nucli de rodalies a Castelló o utilitzarien el de València per a estendre les rodalies?
-Sense haver negociat encara res Com poden anunciar que es va a millorar el servei i freqüències?

RESPOSTA En relació amb la informació sol·licitada s’indica que les compensacions econòmiques derivades de la prestació de les obligacions de servei públic durant l’any 2017 seran consignades en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat del 2018, una vegada s’hagen aprovat els corresponents comptes i la liquidació definitiva després de l’informe de control i auditoria de la Intervenció General de l’Estat.
D’altra banda, actualment el Ministeri de Foment està analitzant els diferents serveis ferroviaris declarats obligacions de servei públic a fi de realitzar una revisió dels mateixos, adaptant l’oferta a la demanda amb la finalitat d’optimitzar els recursos existents.
En aquest marc, les freqüències actuals dels serveis entre Vinaròs i Castelló estan sent analitzats.
Aquesta revisió donarà lloc a un nou contracte entre l’Administració General de l’Estat i l’operador amb vigència de l’1 de gener de 2018 i les compensacions econòmiques del qual hauran d’estar consignades en les futures Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat
.
Respecte a l’AVE . Malgrat finalitzar-se les obres al març, no existeix a data d’avui cap previsió clara de quan es va a posar en servei la connexió ferroviària directa de Castelló amb Madrid; març era un concepte patit, ja que es podria referir a març de 2025 com a data de l’arribada d’aqueix AVE, un AVE, que recordem, no va a tenir connexió cap al nord, ja que són incapaços de planificar què continuïtat va a tenir entre Castelló i Tarragona, amb el coll de botella de Vandellós encara sobre la taula”- ha valorat el senador castellonenc.
PREGUNTA: El delegat del Govern en el País Valencià , Juan Carlos Moragues, assegura que l’AVE arribarà a Castelló el pròxim mes de març. El Ministeri de Foment ja ha donat quatre dates diferents, totes elles incomplides, per a la connexió entre la província i Madrid.
– Per què s’ha mentit reiteradament amb els anuncis de l’AVE?
Resposta: En relació amb la informació sol·licitada s’indica que l’actuació entre València i Castelló té com a objectiu primordial possibilitar la prestació de serveis d’Alta Velocitat entre Madrid i Castelló en ample internacional, com una primera etapa mitjançant la instal·lació de tercer carril. 


Després de resoldre diversos problemes tècnics, les obres van finalitzar el passat dia 19 de març, de manera que van poder començar les circulacions en prova en horari nocturn.

 

 

 

Compromís afea al Ministro de Fomento sus “mentiras” respecto al pseudo AVE Castelló-València y las Cercanías Castelló-Vinaròs

 
Los senadores de Compromís muestran respuestas escritas del Gobierno que en evidencia al ministro de Fomento
Madrid, 31 de mayo de 2017

Los senadores de Compromís, Carles Mulet y Jordi Navarrete, han hecho públicas hoy dos nuevas respuestas escritas del Gobierno a preguntas parlamentarias, generadas después de declaraciones públicas del Ministro de Fomento, respecto a actuaciones ferroviarias en las comarcas de Castelló.

 

Carles Mulet ha destacado que “desgraciadamente las notas de prensa o declaraciones públicas de la Serna son realidades paralelas que imaginamos que ni él mismo se cree ya que las respuestas del Gobierno del cual forma parte le dejan en evidencia. Mientras él anuncia mejoras en 2018, se ve claramente que para 2017 no hay ni un euro y todo son suposiciones a esperas de supuestos estudios, eso mientras reiteradamente en el Senado el PP ha votado en contra de la mejora de cualquier servicio o infraestructura ferroviarias  para el País Valenciano y especialmente en el caso del Maestrat”.

 

PREGUNTA: El pasado 27 de marzo el ministro Íñigo de la Serna visitó las obras del pseudo-AVE València-Castelló. Después de no anunciar mejoras en los trenes de Cercanías al Maestrat en la rueda de prensa, posteriormente el PP de Castelló emitió esta nota de prensa: “El Gobierno de España va a ampliar las frecuencias de cercanías entre Vinaròs y Castellón. Así lo ha anunciado el ministro de Fomento, Íñigo De la Serna en su visita a Castellón ya que ha explicado que aprovechando que se va a revisar las Obligaciones del Servicio Público se negociará una ampliación de las frecuencias para 2018. El ministro ha explicado que “tenemos que llegar a un acuerdo para ver si es posible entre todos reforzar esas circulaciones que ahora mismo se producen de Cercanías en la zona norte de Castellón hacia Tarragona” y ha advertido que hay margen de mejora por lo que se deben establecer reuniones con la Generalitat Valenciana. Un anuncio que ha sido valorado de forma positiva por el responsable del PP en la zona norte, Andrés Martínez, quien considera que “el Gobierno debe responder a esta necesidad del norte de la provincia” para conectar Vinaròs con Castellón a través de varias frecuencias “y el hecho de que se anuncien mejoras es una buena noticia”.

En este sentido estos senadores preguntan:

– ¿Qué cantidades hay presupuestadas en 2017 para hacer frente a la efectiva puesta en funcionamiento de los trenes de Cercanías hasta Vinaròs-Tortosa en 2018?

– ¿Es cierto el contenido de la nota de prensa?

¿Por qué no se anuncia en rueda de prensa en vez de hacerlo desde el correo electrónico del partido político?

-¿Existen en la actualidad trenes de Cercanías hasta el Maestrat como para ampliar las frecuencias de cercanías?

-¿En esta supuesta mejora que anuncian, el PP da por hecho el beneplácito de la Generalitat o asumirá el ministerio íntegramente la inversión necesaria en convoyes, adaptación de estaciones…?

-¿Tienen previsto crear un núcleo de cercanías en Castelló o utilizarían el de València para extender las cercanías?

-Sin haber negociado todavía nada ¿Cómo pueden anunciar que se va a mejorar el servicio y frecuencias?

 

 

RESPUESTA En relación con la información solicitada se indica que las compensaciones económicas derivadas de la prestación de las obligaciones de servicio público durante el año 2017 serán consignadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2018, una vez se hayan aprobado las correspondientes cuentas y la liquidación definitiva tras el informe de control y auditoría de la Intervención General del Estado.

Por otro lado, actualmente el Ministerio de Fomento está analizando los diferentes servicios ferroviarios declarados obligaciones de servicio público con objeto de realizar una revisión de los mismos, adaptando la oferta a la demanda con el fin de optimizar los recursos existentes.

En este marco, las frecuencias actuales de los servicios entre Vinaroz y Castellón están siendo analizados.

Dicha revisión dará lugar a un nuevo contrato entre la Administración General del Estado y el operador con vigencia del 1 de enero de 2018 y cuyas compensaciones económicas tendrán que estar consignadas en las futuras Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

“Respecto al AVE . A pesar de finalizarse las obras en marzo, no existe a fecha de hoy ninguna previsión clara de cuándo se va a poner en servicio la conexión ferroviaria directa de Castelló con Madrid; marzo era un concepto sufrido,  ya que se podría referir a marzo de 2025 como fecha de la llegada de ese AVE, un AVE, que recordemos, no va a tener conexión hacia el norte, ya que son incapaces de planificar qué continuidad va a tener entre Castello y Tarragona, con el cuello de botella de Vandellós todavía sobre la mesa”- ha valorado el senador castellonense.

PREGUNTA: El delegado del Gobierno en el País Valencià , Juan Carlos Moragues, asegura que el AVE llegará a Castellón el próximo mes de marzo. El Ministerio de Fomento ya ha dado cuatro fechas distintas, todas ellas incumplidas, para la conexión entre la provincia y Madrid.

– ¿Por qué se ha mentido reiteradamente con los anuncios del AVE?

Respuesta: En relación con la información solicitada se indica que la actuación entre Valencia y Castellón tiene como objetivo primordial posibilitar la prestación de servicios de Alta Velocidad entre Madrid y Castellón en ancho internacional, como una primera etapa mediante la instalación de tercer carril.

Tras resolver diversos problemas técnicos, las obras finalizaron el pasado día 19 de marzo, de manera que pudieron comenzar las circulaciones en prueba en horario nocturno.