temporal pregunta temporal resposta Compromís lamenta que els PGE 2017 ignoren el problema estructural de la costa valenciana.
Madrid, a 30 de maig de 2017. El Govern, en una resposta donada al senador de Compromís, Carles Mulet no ha pogut quantificar els danys produïts pels últims temporals en el Mediterrani, i a l’hora de respondre sobre actuacions concretes, s’ha limitat a enumerar la legislació i les línies generals, sense aportar dades detallades d’accions portades a terme.
Segons Mulet “ la gravetat de la situació radica en la falta de previsió i visió del Govern quant a tenir una estratègia clara respecte al futur del litoral; ha existit una política caòtica que ha permès agressions en les platges, construccions en llocs perillosíssims, i açò es barreja amb un govern incapaç de veure més enllà al curt termini sense voler actuar enfront del gran problema que ja està ocasionant el canvi climàtic i la progressiva pujada del nivell del mar; els últims temporals que s’han portat fins a vides humanes, han d’entendre’s dins d’aquest nou fenomen, on els pegats van a ser insuficients sempre”
Compromís ha exigit en els pressupostos generals de l’Estat per a 2017 partides concretes per a desenes de municipis valencians sense actuacions previstes, i també genèriques per a incrementar la lluita contra el canvi climàtic i la degradació del litoral.
La resposta:

RESPOSTA: En relació amb les qüestions plantejades, s’informa que donada la magnitud de l’emergència, es van adoptar les mesures necessàries per a subvenir la greu pertorbació de les condicions de vida de la població, el ple restabliment dels serveis públics essencials i, en definitiva, la recuperació de la normalitat en les zones afectades. Tot açò des del principi de solidaritat interterritorial i de manera subsidiària, complementant les actuacions que, en exercici de les seues competències, tenen encomanades les administracions territorials. En aquest sentit, la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, preveu que quan es produïsca una emergència la magnitud de la qual requerisca per a la seua recuperació la intervenció de l’Administració General de l’Estat, s’aplicaran les mesures arreplegades en el seu capítol V, prèvia declaració de la mateixa d’acord amb el procediment previst en l’article 23. Al seu torn, l’article 24 del citat text legal arreplega la relació de mesures que podran adoptar-se quan es produïsca l’esmentada declaració, en els termes que aprove el Consell de Ministres.

Així mateix, la Disposició Final segona de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, contempla l’habilitació específica al titular del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social per a desenvolupar la mesures de naturalesa laboral i de Seguretat Social. D’aquesta manera i de conformitat amb el que es disposa en els articles 23 i 24 i en la Disposició Final segona de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, a proposta de la Vicepresidenta del Govern i Ministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials i dels Ministres d’Hisenda i Funció Pública; Interior; Foment, Ocupació i Seguretat Social; Energia, Turisme i Agenda Digital; Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient; i d’Economia, Indústria i Competitivitat, el Consell de Ministres, en les seues reunions dels dies 9 i 23 de desembre de 2016, va acordar la declaració de zona afectada greument per una emergència de protecció civil a les províncies de Cadis, Huelva, Màlaga, Castelló, València i Alacant per l’episodi de pluges de finals de novembre i primers de desembre.

A més, es va incloure a la província de Badajoz per la pedra del mes de juliol i a les Comunitats Autònomes Valenciana, Regió de Múrcia i de Illes Balears, així com a les províncies d’Almeria i Albacete, per les inundacions produïdes des del 17 i fins al 23 de desembre de 2016. 43.840 30/05/2017 15:03 Per raons d’urgència i d’economia procedimental, en aquesta norma es declaren zones afectades greument per una emergència de protecció civil les Comunitats Autònomes Valenciana, de les Illes Balears, de Catalunya i de la Regió de Múrcia, així com la província d’Albacete, pels temporals de nevades, pluges, vents i fenòmens costaners esdevinguts entre el 15 i el 23 de gener de 2017. Així mateix es determina l’aplicació de les mesures contingudes en els referits acords del Consell de Ministres de 9 i 23 de desembre de 2016, i en el propi Reial decret-llei a aquests fenòmens adversos.

Addicionalment a les mesures adoptades en els esmentats acords, en aplicació del principi de solidaritat interterritorial i igual que en les ocasions en què ha sigut necessari actuar amb caràcter urgent davant situacions d’alteració greu de les condicions de vida de la població en un àrea geogràfica determinada, amb la finalitat d’executar aquelles mesures l’adopció de les quals requereix una norma amb rang de llei, es va aprovar el passat 27 de gener el Reial decret-llei 2/2017, de 27 de gener, pel qual s’adopten mesures urgents per a pal·liar els danys causats pels últims temporals . Les ajudes previstes en aquest Reial decret-llei en l’àmbit del Ministeri de l’Interior es regiran per l’establit en el Reial decret 307/2005, de 18 de març, pel qual es determinen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d’emergència o de naturalesa catastròfica, i s’estableix el procediment per a la seua concessió i són les següents:
– Unitats familiars o de convivència econòmica, que hagen patit danys personals.
– Unitats familiars o de convivència econòmica, que hagen patit danys materials en el seu habitatge habitual o en els seus estris de primera necessitat.
– Corporacions locals, per a fer front a les despeses d’emergència realitzats.
– Comunitats de propietaris, per danys en elements comuns.
– Titulars d’establiments mercantils, industrials o de serveis.
– Titulars d’explotacions agrícoles i ramaderes.
– Persones físiques o jurídiques que hagen dut a terme prestació personal o de béns, a requeriment de l’activitat competent en matèria de protecció civil.

A més cal assenyalar altres mesures tals com:
Article 3.- “Beneficis Fiscals”.
Article 4.- “Reduccions fiscals especials per a les activitats agràries”.
Article 6.-“Cooperació amb l’Administració Local”.
– Als projectes que executen els ajuntaments, les diputacions provincials, els consells insulars, les comarques, les mancomunitats i les Comunitats Autònomes uniprovincials relatius a les obres de reparació o restitució d’infraestructures, equipaments o instal·lacions i serveis de titularitat municipal inclosos en l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de la xarxa viària dels consells insulars i de les diputacions provincials, se’ls podrà concedir una subvenció de fins al 50 per cent del seu cost, exclosos els treballs duts a terme amb mitjans propis de l’entitat local, ja siguen materials, maquinària o personal.

– Tals subvencions s’atendran amb càrrec al crèdit que a aquests efectes s’habilite, amb el caràcter de incorporable en el pressupost del Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials.
– Es faculta a la Ministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials per a establir el procediment per a la concessió de les esmentades subvencions, així com el seu seguiment i control.
– Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient:

 • Actuacions en el domini públic hidràulic.
 • Actuacions en la costa

.
• Xarxa Nacional de Camins Naturals.

 • Ajudes per danys causats en explotacions agrícoles i ramaderes (Enesa/Agroseguro).o Altres Departaments Ministerials competents (Foment, Defensa, etc.):
 • Danys en les altres infraestructures públiques.
  o Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social:
 • Mesures laborals i de Seguretat Social. Madrid, 26 de maig de 2017

 

 

Gobierno no ha cuantificado los daños de los últimos temporales en el litoral valenciano.

Compromís lamenta que los PGE 2017 ignoren el problema estructural de la costa valenciana.

Madrid, a 30 de mayo de 2017. El Gobierno, en una respuesta dada al senador de Compromís, Carles Mulet  no ha podido cuantificar los daños producidos por los últimos temporales en el Mediterráneo, y a la hora de responder sobre actuaciones concretas, se ha limitado a enumerar la legislación y las líneas generales, sin aportar datos detallados de acciones llevadas a término.

Según Mulet “ la gravedad de la situación estriba en la falta de previsión y visión del Gobierno en cuanto a tener una estrategia clara respecto al futuro del litoral; ha existido una política caótica que ha permitido agresiones en las playas, construcciones en lugares peligrosísimos, y ello se mezcla con un gobierno incapaz de ver más allá al corto plazo sin querer actuar frente al gran problema que ya está ocasionando el cambio climático y la progresiva subida del nivel del mar; los últimos temporales que se han llevado hasta vidas humanas, han de entenderse dentro de este nuevo fenómeno, donde los parches van a ser insuficientes siempre

Compromís ha exigido en los presupuestos generales del Estado para 2017 partidas concretas para decenas de municipios valencianos sin actuaciones previstas, y también genéricas para incrementar la lucha contra el cambio climático y la degradación del litoral.

La respuesta:

 

 

 

RESPUESTA: En relación con las cuestiones planteadas, se informa que dada la magnitud de la emergencia, se adoptaron las medidas necesarias para subvenir la grave perturbación de las condiciones de vida de la población, el pleno restablecimiento de los servicios públicos esenciales y, en definitiva, la recuperación de la normalidad en las zonas afectadas. Todo ello desde el principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria, complementando las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las administraciones territoriales. En este sentido, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, prevé que cuando se produzca una emergencia cuya magnitud requiera para su recuperación la intervención de la Administración General del Estado, se aplicarán las medidas recogidas en su capítulo V, previa declaración de la misma de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 23. A su vez, el artículo 24 del citado texto legal recoge la relación de medidas que podrán adoptarse cuando se produzca la mencionada declaración, en los términos que apruebe el Consejo de Ministros.

 

 

Asimismo, la Disposición Final segunda de la Ley 17/2015, de 9 de julio, contempla la habilitación específica al titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para desarrollar la medidas de naturaleza laboral y de Seguridad Social. De este modo y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y 24 y en la Disposición Final segunda de la Ley 17/2015, de 9 de julio, a propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales y de los Ministros de Hacienda y Función Pública; Interior; Fomento, Empleo y Seguridad Social; Energía, Turismo y Agenda Digital; Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; y de Economía, Industria y Competitividad, el Consejo de Ministros, en sus reuniones de los días 9 y 23 de diciembre de 2016, acordó la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil a las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga, Castellón, Valencia y Alicante por el episodio de lluvias de finales de noviembre y primeros de diciembre.

 

 

Además, se incluyó a la provincia de Badajoz por el pedrisco del mes de julio y a las Comunidades Autónomas Valenciana, Región de Murcia y de Illes Balears, así como a las provincias de Almería y Albacete, por las inundaciones producidas desde el 17 y hasta el 23 de diciembre de 2016. 43.840 30/05/2017 15:03 Por razones de urgencia y de economía procedimental, en esta norma se declaran zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil las Comunidades Autónomas Valenciana, de las Illes Balears, de Cataluña y de la Región de Murcia, así como la provincia de Albacete, por los temporales de nevadas, lluvias, vientos y fenómenos costeros acaecidos entre el 15 y el 23 de enero de 2017. Asimismo se determina la aplicación de las medidas contenidas en los referidos acuerdos del Consejo de Ministros de 9 y 23 de diciembre de 2016, y en el propio Real Decreto-ley a estos fenómenos adversos.

 

 

Adicionalmente a las medidas adoptadas en los mencionados acuerdos, en aplicación del principio de solidaridad interterritorial y al igual que en las ocasiones en que ha sido necesario actuar con carácter urgente ante situaciones de alteración grave de las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada, con el fin de ejecutar aquellas medidas cuya adopción requiere una norma con rango de ley, se aprobó el pasado 27 de enero el Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por los últimos temporales . Las ayudas previstas en este Real Decreto-ley en el ámbito del Ministerio del Interior se regirán por lo establecido en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se determinan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión y son las siguientes:

– Unidades familiares o de convivencia económica, que hayan sufrido daños personales.

– Unidades familiares o de convivencia económica, que hayan sufrido daños materiales en su vivienda habitual o en sus enseres de primera necesidad.

– Corporaciones locales, para hacer frente a los gastos de emergencia realizados.

– Comunidades de propietarios, por daños en elementos comunes.

– Titulares de establecimientos mercantiles, industriales o de servicios.

– Titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas.

– Personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo prestación personal o de bienes, a requerimiento de la actividad competente en materia de protección civil.

 

 

Además hay que señalar otras medidas tales como:

Artículo 3.- “Beneficios Fiscales”.

Artículo 4.- “Reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias”.

Artículo 6.-“Cooperación con la Administración Local”.

– A los proyectos que ejecuten los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, los consejos insulares, las comarcas, las mancomunidades y las Comunidades Autónomas uniprovinciales relativos a las obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal incluidos en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de la red viaria de los consejos insulares y de las diputaciones provinciales, se les podrá conceder una subvención de hasta el 50 por ciento de su coste, excluidos los trabajos llevados a cabo con medios propios de la entidad local, ya sean materiales, maquinaria o personal.

 

– Tales subvenciones se atenderán con cargo al crédito que a estos efectos se habilite, con el carácter de incorporable en el presupuesto del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.

– Se faculta a la Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales para establecer el procedimiento para la concesión de las mencionadas subvenciones, así como su seguimiento y control.

– Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente:

 • Actuaciones en el dominio público hidráulico.
 • Actuaciones en la costa.
 • Red Nacional de Caminos Naturales.
 • Ayudas por daños causados en explotaciones agrícolas y ganaderas (Enesa/Agroseguro).

 

  • Otros Departamentos Ministeriales competentes (Fomento, Defensa, etc.):
 • Daños en las demás infraestructuras públicas.
  • Ministerio de Empleo y Seguridad Social:

Medidas laborales y de Seguridad Social. Madrid, 26 de mayo d