Mulet afirma que Agramunt no solament ha d’abandonar el Consell d’Europa, sinó directament la cambra alta.

Madrid, a 28 d’abril de 2017. El senador de Compromís, Carles Mulet ha registrat avui un escrit dirigit al president del Senat, Pio García Escudero, en la qual es demanen explicacions per les actuacions del senador Pedro Agramunt, com a membre d’aquesta càmera pel que fa als seus viatges i activitats amb règims totalitaris d’Àsia o Àsia Menor. “ L’últim viatge a Síria en teoria com a senador, ha sigut la gota que ha fet vessar el got. Minuts abans del bombardeig químic a la població atribuït segons la majoria de fonts a Al Assad, Agramunt va mantenir una reunió com a senador, sense que la càmera fóra coneixedora d’aquest viatge”.Mulet ha sol·licitat que la càmera aporte aquesta informació: “ Va acudir el senyor Agramunt en representació del Senat d’Espanya a Síria?, en cas afirmatiu, mandatat per quin òrgan i amb quin objectiu?. Va sufragar o ha sufragat el Senat aquesta visita?. Ha explicat aquest viatge amb l’autorització de la càmera?. En cas d’haver-se pagat pel Senat, quin cost total ha tingut aquest viatge? ,quin criteri segueix el Senat per a autoritzar i sufragar els viatges internacionals dels seus senadors?, Quins viatges ha realitzat a càrrec d’aquesta càmera en els últims deu anys el senyor Agramunt? ,Han sigut aquests autoritzats i justificats?”

El senador valencià ha recordat la inhibició del Govern respecte als tèrbols negocis d’Agramunt amb la diplomàcia del caviar:http://senat.compromis.net/2017/04/26/el-gobierno-se-vuelve-a-inhibir-de-la-implicacion-del-senador-agramunt-con-la-diplomacia-del-caviar/ , i que aquest encara ha de comparèixer en la Cambra alta a donar explicacions quan la comissió d’afers exteriors pose datahttp://senat.compromis.net/2017/02/24/agramunt-haura-de-compareixer-en-el-senat-per-explicar-la-seua-implicacio-en-la-diplomacia-del-caviar/.

 

Segons Compromís “ sembla inevitable la dimissió d’Agramunt de la Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (PACE) , per haver-se reunit en secret amb Al Assad, però aquesta reunió es va fer sembla ser com a senador i no com a representant de la PACE; pel que per totes les seues tèrboles implicacions amb règims totalitaris són més que suficients per a exigir la seua dimissió no ja com a membre de la PAC A sinó com a senador, doncs tal com sembla, ha pogut utilitzar aquest càrrec per a activitats més que sospitoses. Avui ha evitat donar la cara, però no pot continuar ni un segon més”

Per a Mulet “ avui Agramunt no ha acudit a la PACE i els seus propis companys li han retirat la confiança, ja no representa a ningú absolutament, però ha evitat donar la cara. Pensem que amb aquestes actituds, ha d’estar fóra ja del parlament espanyol. Si contínua, de nou el PP es converteix en còmplice. Agramunt és senador des de 1993”

 

 

 

 

 

Compromís solicita la dimisión del senador Agramunt y solicita al presidente del Senado que dé cuentas de sus viajes internacionales.

 

Mulet afirma que Agramunt no solamente debe abandonar el Consejo de Europa, sino directamente la cámara Alta.

 

Madrid, a 28 de abril de 2017. El senador de Compromís, Carles Mulet ha registrado hoy un escrito dirigido al presidente del Senado, Pio García Escudero, en la cual se piden explicaciones por las actuaciones del senador Pedro Agramunt, como miembro de esta cámara en lo que se refiere a sus viajes y actividades con regímenes totalitarios de Asia o Asia Menor. “ El ultimo viaje a Siria en teoría como senador, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Minutos antes del bombardeo químico a la población atribuido según la mayoría de fuentes a Al Asad, Agramunt mantuvo una reunión como senador, sin que la cámara fuera conocedora de este viaje”.

 

Mulet ha solicitado que la cámara aporte esta información: “ ¿Acudió el señor Agramunt en representación del Senado de España a Siria?, en caso afirmativo, mandatado por qué órgano y qué objetivo?. ¿Sufragó o ha sufragado el Senado esta visita?.¿Ha contado este viaje con la autorización de la cámara?. En caso de haberse pagado por el Senado, ¿qué coste total ha tenido este viaje? ,¿qué criterio sigue el Senado para autorizar y sufragar los viajes internaciones de sus senadores?, ¿Qué viajes ha realizado a cargo de esta cámara en los últimos diez años el señor Agramunt? ,¿Han sido estos autorizados y justificados?”

 

El senador valenciano ha recordado la inhibición del Gobierno respecto a los turbios negocios de Agramunt con la diplomacia del caviar:http://senat.compromis.net/2017/04/26/el-gobierno-se-vuelve-a-inhibir-de-la-implicacion-del-senador-agramunt-con-la-diplomacia-del-caviar/ , y que este todavía ha de comparecer en la Cámara Alta a dar explicaciones cuando la comisión de asuntos exteriores ponga fecha  http://senat.compromis.net/2017/02/24/agramunt-haura-de-compareixer-en-el-senat-per-explicar-la-seua-implicacio-en-la-diplomacia-del-caviar/.

 

 

Según Compromís “ parece inevitable la dimisión de Agramunt de la Asamblea Parlamentaria del  Consejo de Europa (PACE) , por haberse reunido en secreto con Al Asad, pero esta reunión se hizo parece ser como senador y no como representante de la PACE; por lo que por todas sus turbias implicaciones con regímenes totalitarios son más que suficientes para exigir su dimisión no ya como miembro de la PACE sino como senador, pues tal y como parece, ha podido utilizar este cargo para actividades más que sospechosas. Hoy ha evitado dar la cara, pero no puede continuar ni un segundo más”

 

Para Mulet “ hoy Agramunt no ha acudido a la PACE y sus propios compañeros le han retirado la confianza, ya no representa a nadie absolutamente, pero ha evitado dar la cara. Pensamos que con estas actitudes, ha de estar fuera ya del parlamento español. Si continua, de nuevo el PP se convierte en cómplice. Agramunt es senador desde 1993”

 

 

 

Compromís requests the resignation of Senator Agramunt and asks the president of the Senate to give accounts of his international trips.

 

Mulet states that Agramunt must not only leave the Council of Europe, but directly the Senate.

 

Madrid, April 28, 2017. Senator of Compromis, Carles Mulet today registered a letter addressed to the president of the Senate, Pio García Escudero, in which explanations are requested for the actions of Senator Pedro Agramunt, as a member of this chamber In respect of their travels and activities with totalitarian regimes in Asia or Asia Minor. “The last trip to Syria in theory as a senator has been the last straw. Minutes before the chemical bombing of the population attributed by most sources to Al Asad, Agramunt held a meeting as a senator, without the camera being aware of this trip. ”

 

Mulet has asked the chamber to provide this information: “Did Mr Agramunt appear on behalf of the Senate of Spain in Syria? If so, what body and what purpose? Did the Senate suffer or suffer this visit? Have you counted this trip with the authorization of the camera ?. If it has been paid by the Senate, what total cost has this trip had? , What criterion does the Senate follow to authorize and pay for the international travel of its senators? What journeys has the Senate carried out in the last ten years by Mr. Agramunt? Have they been authorized and justified? ”

The Valencian senator has recalled the government’s inhibition of the shady business of Agramunt with caviar diplomacy:http://senat.compromis.net/2017/04/26/el-gobierno-se-vuelve-a-inhibir- Of-the-implication-of-the-senator-agramunt-with-diplomacy-of-caviar /, and that he has yet to appear in the upper chamber to give explanations when the foreign affairs commission sets http: .compromis.net / 2017/02/24 / agramunt-haura-de-compareixer-en-el-senat-to-explain-his-implication-in-diplomacy-of-caviar.

 

 

According to Compromis, “Agramunt’s resignation from the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) seems inevitable, for having met in secret with Al Asad, but this meeting appeared to be as a senator and not as a representative of PACE; So that for all its murky implications with totalitarian regimes are more than enough to demand his resignation not as a member of the PACE but as a senator, as it seems, has been able to use this charge for activities more than suspicious. Today has avoided giving face, but can not continue even a second more ”

 

For Mulet “today Agramunt has not come to the PACE and his own colleagues have withdrawn their confidence, no longer represents anyone at all, but he has avoided giving the face. We think that with these attitudes, it must be outside the Spanish parliament. If it continues, again the PP becomes an accomplice. Agramunt has been a senator since 1993 “