La coalició recorda que el cost d’uns quilòmetres d’AVE pot suposar crear noves línies, reobrir trams tancats o dotar de tren al litoral alacantí en pocs anys

Compromís al Senat ha reclamat al Govern una aposta clara pel tren convencional (mitja distància, rodalies, regionals o la reobertura de línies amb trens de baixa velocitat) allà on hi haja demanda “en comptes de destinar milers de milions d’euros a l’any en crear de forma hilarant i amb poc criteri quilòmetres d’infraestructura d’Alta Velocitat, que deixa pel camí a centenars de poblacions i que pensa en uns passatgers d’elit que es poden pagar viatges de 80 euros, quan la prioritat hauria de ser garantir la mobilitat al màxim nombre de ciutadans i això es garanteix apostant pels trens que gasta o estaria encantat de gastar un segment poblacional més gran“.

Així, els senadors Carles Mulet i Jordi Navarrete han recordat que “mentre en matèria d’obres hídriques, des del Ministeri s’apunta a un estudi de necessitats i de relació cost-benefici abans de definir les prioritats d’inversió, en matèria ferroviària deixen a l’estacada zones molt dinàmiques” que permetrien recuperar la inversió, recuperar la mobilitat o bé generar-la, com passa amb l’oest peninsular o el tren de la costa entre Gandia i Alacant, “que podria generar nombrosos beneficis socials i econòmics però que tenen la mala sort de no passar per Atocha i el quilòmetre zero“, han assenyalat.

Compromís va calcular que el cost de l’AVE en aquests 25 anys d’història ha estat de 15,8 milions d’euros per quilòmetre construït “una xifra inassumible per a les nostres possibilitats, que només s’entén des d’una òptica de competència per liderar els quilòmetres d’alta velocitat en Europa i el Món i que s’està estenent cap a zones de dubtosa rendibilitat“, com ho han demostrat algunes surrealistes parades en poblacions amb un centenar d’habitants, mentre segueixen sense estar incomunicades amb Alta Velocitat la segona i tercera ciutat de l’Estat i el tram més rendible com és València-Barcelona “i el que és més greu sense un horitzó clar que definisca el seu traçat, característiques i inversió com va deixar clar en el Senat el ministre, igual que passa amb el tren de la Costa“.

Compromís va reclamar recentment al Senat crear un nucli de rodalies a Castelló que permetés estendre aquests trens fins a Vinaròs i Tortosa, que va ser rebutjat pels vots del PP quan el cost de la inversió era de 43 milions, una xifra assumible per l’Estat “com s’ha fet en altres zones equiparables de l’Estat“, però “veiem com tenen com a prioritats invertir 2.330 milions d’euros per impulsar l’arribada de l’AVE a Galícia, Múrcia, Astúries, País Basc, Navarra o Extremadura, la partida més elevada de Foment i que triplica els 800 milions d’euros que es dedica al manteniment i inversions en la xarxa convencional de ferrocarrils“.

Els senadors valencians opinen que “invertir en la xarxa convencional, la que beneficia els veïns de pobles amb noms que difícilment coneixem, és la millor inversió possible i que, dins d’un pla, podrien tenir nombrosos beneficis doncs, en moltes ocasions la infraestructura està ja construïda, els túnels i vies i podrien frenar el despoblament, envelliment, portar turisme i activitat econòmica o mitigar la necessitat de noves carreteres que, entenem, és ara prioritari a l’AVE, una infraestructura deficitària que no arriba al llindar de la rendibilitat social“.

Per a Compromís “hi ha després d’aquestes propostes sinceres alternatives realitzades per associacions que busquen el desenvolupament de les seues comarques com la circulació en el Bé d’Interès Cultural de la línia fèrria Arribes-Duero, o la reobertura de la Via de la Plata, contrastats estudis i peticions d’estudiants universitaris“, davant els fiascos “en ocasions avalats pel Govern i en definitiva pagats per tots els usuaris o ciutadans per projectes amb sobrecostos i amb pagaments no justificats“.

Compromís pide a De la Serna que destine al tren convencional “la mitad de inversiones del Alta Velocidad”

La coalición recuerda que el coste de unos kilómetros de AVE puede suponer crear nuevas líneas, reabrir tramos cerrados o dotar de tren al litoral alicantino en pocos años

València, 16 de abril de 2017

Compromís en el Senado ha reclamado al Gobierno una apuesta clara por el tren convencional (media distancia, cercanías, regionales o la reapertura de líneas con trenes de baja velocidad) allá donde exista demanda “en vez de destinar miles de millones de euros al año en crear de forma hilarante y con poco criterio kilómetros de infraestructura de Alta Velocidad, que deja por el camino a cientos de poblaciones y que piensa en unos pasajeros de élite que se pueden pagar viajes de 80 euros, cuando la prioridad debería ser garantizar la movilidad al máximo número de ciudadanos y eso se garantiza apostando por los trenes que gasta o estaría encantado de gastar un segmento poblacional mayor”.

 

Así, los senadores Carles Mulet y Jordi Navarrete han recordado que “mientras en materia de obras hídricas, desde el Ministerio se apunta a un estudio de necesidades y de relación coste-beneficio antes de definir las prioridades de inversión, en materia ferroviaria dejan en la estacada zonas muy dinámicas” que permitirían recuperar la inversión, recuperar la movilidad o bien generarla, como ocurre con el oeste peninsular o el tren de la costa entre Gandía y Alacant, “que podría generar numerosos beneficios sociales y económicos pero que tienen la mala suerte de no pasar por Atocha y el kilómetro cero”, han señalado.

 

Compromís calculó que el coste del AVE en estos 25 años de historia ha sido de 15,8 millones de euros por kilómetro construido “una cifra inasumible para nuestras posibilidades, que solo se entiende desde una óptica de competencia por liderar los kilómetros de alta velocidad en Europa y el Mundo y que se está extendiendo hacia zonas de dudosa rentabilidad”, como lo han demostrado algunas surrealistas paradas en poblaciones con un centenar de habitantes, mientras siguen sin estar incomunicadas con Alta Velocidad la segunda y tercera ciudad del Estado y el tramo más rentable como es València-Barcelona “y lo que es más grave sin un horizonte claro que defina su trazado, características e inversión como dejó claro en el Senado el ministro, al igual que ocurre con el tren de la Costa”.

 

Compromís reclamó recientemente en el Senado crear un núcleo de cercanías en Castelló que permitiera extender estos trenes hasta Vinaròs y Tortosa, que fue rechazado por los votos del PP cuando el coste de la inversión era de 43 millones, una cifra asumible por el Estado “como se ha hecho en otras zonas equiparables del Estado”, pero “vemos como tienen como prioridades invertir 2.330 millones de euros para impulsar la llegada del AVE a Galicia, Murcia, Asturias, País Vasco, Navarra o Extremadura, la partida más elevada de Fomento y que triplica los 800 millones de euros que se dedica al mantenimiento e inversiones en la red convencional de ferrocarriles”.

 

Los senadores valencianos opinan que “invertir en la red convencional, en la red que beneficia a los vecinos de pueblos con nombres que difícilmente conocemos, es la mejor inversión posible y que, dentro de un plan, podrían tener numerosos beneficios pues, en muchas ocasiones la infraestructura está ya construida, los túneles y vías y podrían frenar el despoblamiento, envejecimiento, traer turismo y actividad económica o mitigar la necesidad de nuevas carreteras lo que, entendemos, es ahora prioritario al AVE, una infraestructura deficitaria que no alcanza el umbral de la rentabilidad social”.

 

Para Compromís “existen tras estas propuestas sinceras alternativas realizadas por asociaciones que buscan el desarrollo de sus comarcas como la circulación en el Bien de Interés Cultural de la línea férrea Arribes-Duero, o la reapertura de la Vía de la Plata, contrastados estudios y peticiones de estudiantes universitarios”, frente a los fiascos “en ocasiones avalados por el Gobierno y en definitiva pagados por todos los usuarios o ciudadanos por proyectos con sobrecostes y con pagos no justificados”.