Valle de los Caídos, de todas las recomendaciones de la Comisión de Expertos el Gobierno únicamente ha reparado el monumento malgastando dinero público

valle pregunta

valle preguntavalle pregunta

informe_valleinforme_valle

 Valle de los Caídos, de totes les recomanacions de la Comissió d’Experts el Govern únicament ha reparat el monument malgastant diners públics 

Madrid, a 31 de març de 2017. El Senador de Compromís, Carles Mulet, entre diverses iniciatives parlamentàries A quines conclusions va arribar la Comissió d’Experts creada sobre el mausoleu franquista de El Valle de los Caídos? s’ha complit amb aquestes recomanacions?

La resposta del Govern és : En referència a les conclusions a les quals va arribar la Comissió d’Experts sobre El Valle de los Caídos, s’indica que el seu informe de 29 de novembre de 2011 és públic i es troba accessible en la següent adreça electrònica: http://www.memoriahistorica.gob.es/es-es/paginas/index.aspx ( adreça incorrecta, la que sí dirigeix és http://digital.csic.es/bitstream/10261/85710/1/informe%20COMISION%20EXPERTS%20BARRE%20CAÍDOS%20PDF.pdf)

Les recomanacions incloses en aquestes conclusions són del màxim interès i requereixen, tal com elles mateixes estableixen, els més amplis consensos socials i polítics. A més, des d’un punt de vista material s’han dut a terme des de Patrimoni Nacional obres de reparació per a detenir el deteriorament(recomanació 22), sent la voluntat del Govern aconseguir els “amplis consensos socials i polítics” que recomana la Comissió, sense els quals resultaran inviables altres actuacions (recomanació 21). Especialment, la tasca de “resignificación” del monument, tasca que, també en paraules de la Comissió, es presenta com “summament complexa tenint en compte les contraposades emocions i imatges que del Valle tenen avui dia els ciutadans espanyols” (recomanació 23).

Segons Mulet “ el PP, partit que no ha tallat la seua dependència ideològica amb el seu passat, de totes les recomanacions de la comissió únicament ha fet cas a una, “ la de destinar diners públics, per a fer obres i detenir el seu deteriorament”, en cap cas la resta; recomanacions; 21 “ necessitat de més amplis consensos”, 23; fer del Valle de los Caídos un lloc per a la memòria de víctimes i morts de la Guerra Civil”, 24; una re significació integral, 26; la creació d’un centre d’interpretació, 27, un programa de recerca sobre el Valle, 28; Basílica, un nou conveni església- Estat sobre el seu ús. 29 reclamacions d’identificació, exhumació, i devolució de familiars, 30, dignificació de cementeri, 31 que José Antonio Primer de Rivera o Franco no tinga un lloc preeminent en la Basílica”.

Per al senador de Compromís “ara anem a preguntar quants diners públics han costat aquestes actuacions per a detenir el deteriorament i per què aquesta ha sigut l’única recomanació que el Govern ha acceptat de la llarga llista; que únicament es dediquen a recuperar el mausoleu franquistes en condicions, sense resignificar-lo ni dignificar-ho. Davant aquesta situació de continuar mantenint un monument d’exaltació del franquisme, amb milers de cossos de les seues víctimes segrestades, ocultades i en males condicions, la demolició d’aquest sembla la solució més raonable”

 

 

 

Valle de los Caídos, de todas las recomendaciones de la Comisión de Expertos el Gobierno únicamente ha reparado el monumento malgastando dinero público

 

Madrid, a 31 de marzo de 2017. El Senador de Compromís, Carles Mulet,  entre diversas iniciativas parlamentarias ¿ A qué conclusiones llegó la Comisión de Expertos creada sobre el mausoleo franquista del valle de los Caídos? ¿se ha cumplido con estas recomendaciones?

 

 

La respuesta del Gobierno  es : En referencia a las conclusiones a las que llegó la Comisión de Expertos sobre el Valle de los Caídos, se indica que su informe de 29 de noviembre de 2011 es público y se encuentra accesible en la siguiente dirección electrónica: http://www.memoriahistorica.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx  ( dirección incorrecta, la que sí dirige es  http://digital.csic.es/bitstream/10261/85710/1/INFORME%20COMISION%20EXPERTOS%20VALLE%20CAÍDOS%20PDF.pdf)

 

 

Las recomendaciones incluidas en dichas conclusiones son del máximo interés y requieren, tal y como ellas mismas establecen, los más amplios consensos sociales y políticos. Además, desde un punto de vista material se han llevado a cabo desde Patrimonio Nacional obras de reparación para detener el deterioro (recomendación 22), siendo la voluntad del Gobierno alcanzar los “amplios consensos sociales y políticos” que recomienda la Comisión, sin los cuales resultarán inviables otras actuaciones (recomendación 21). En especial, la tarea de “resignificación” del monumento, labor que, también en palabras de la Comisión, se presenta como “sumamente compleja habida cuenta de las contrapuestas emociones e imágenes que del Valle tienen hoy en día los ciudadanos españoles” (recomendación 23).

 

Según Mulet “ el PP, partido que no ha cortado su dependencia ideológica con su pasado, de todas las recomendaciones de la comisión únicamente  ha hecho caso a una, “ la de destinar dinero público, para hacer obras y detener su deterioro”, en ningún caso el resto; recomendaciones; 21 “ necesidad de más amplios consensos”, 23; hacer del Valle de los Caídos un lugar para la memoria de víctimas y muertos de la Guerra Civil”, 24; una re significación integral, 26; la creación de un centro de interpretación, 27, un programa de investigación sobre el Valle,  28; Basílica, un nuevo convenio iglesia- Estado sobre su uso. 29 reclamaciones de identificación, exhumación, y devolución de familiares,  30, dignificación de cementerio, 31 que José Antonio Primo de Rivera o Franco no tenga un lugar preeminente en la Basílica”.

 

Para el senador de Compromís “ahora vamos a preguntar cuanto dinero público han costado estas actuaciones para detener el deterioro y por qué ésta ha sido la única recomendación que el Gobierno ha aceptado de la larga lista; que únicamente se dediquen a recuperar el mausoleo franquistas en condiciones, sin resignificarlo ni dignificarlo. Ante esta situación de continuar manteniendo un monumento de exaltación del franquismo, con miles de cuerpos de sus víctimas secuestradas, ocultadas y en malas condiciones, la demolición de éste parece la solución más razonable”

 

 

Descarrega en PDFDescarrega en PDFDescarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *