Carles Mulet al PP: “amb el cost de dos quilòmetres d’AVE, el Maestrat podria tindre trens de Rodalies”

La coalició pregunta pels efectes sobre les freqüències dels actuals trens i per les previsions de la suposada implantació de Rodalies al Maestrat

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet ha emplaçat el ministre a concretar quan abans l’extensió de les Rodalies fins al Maestrat i ha recordat al PP que “amb el cost de dos quilòmetres d’AVE, el Maestrat podria tenir trens de Rodalies, és una qüestió de voluntat política i els terminis futuribles ens sonen a engany“, ha assenyalat.

Mulet ha preguntat al Senat pels estudis que s’han realitzat per preveure els efectes que comportarà en l’obertura a la circulació pel tercer fil i l’arribada de l’AVE amb les actuals freqüències de trens que circulen entre Castelló i València, després de conèixer-se que “perquè uns pocs arriben a Madrid mitja hora abans, molts altres es veuran perjudicats entre vuit minuts i mig, quan ja hi ha trens Alvia que realitzen aquest mateix servei en condicions de comoditat molt similars i en temps molt competitius“.

Per a Mulet “el veritable objectiu és que els AVE i les mercaderies circulen quan abans pel Corredor Litoral Mediterrani, sense succedanis ni invents estranys i ja estem veient com el PP ens enganya falsejant les xifres d’inversió real al Corredor, ens posa tercers fils on hi havia adjudicada ja una doble plataforma, el que saturarà encara més la precària infraestructura existent“. En l’última reunió mantinguda a la seu del Ministeri de Foment amb responsables d’ADIF, el propi ministeri i Renfe van assegurar als representants de Compromís que “no s’anava a perdre cap tren amb el tercer fil, el que s’està constatant com una mentida més dels populars , que aposten decididament per altres projectes, enduent-se diners d’aquest corredor transeuropeu que enllaça els principals ports, grans bosses de població, activitat econòmica i exportacions cap al centre de la península“.

D’altra banda Compromís ha realitzat un bloc de preguntes arran de la visita el passat 27 de març per part del ministre, Íñigo de la Serna, a les obres del pseudo-AVE València-Castelló. Després de no anunciar millores en els trens de Rodalies al Maestrat en la roda de premsa, posteriorment el PP de Castelló va emetre una nota de premsa en la qual anunciaven que “el Govern d’Espanya va a ampliar les freqüències de rodalies entre Vinaròs i Castelló. Així ho ha anunciat el ministre de Foment, Íñigo de la Serna en la seua visita a Castelló ja que ha explicat que aprofitant que es va a revisar les Obligacions del Servei Públic es negociarà una ampliació de les freqüències per a 2018. El ministre ha explicat que “hem d’arribar a un acord per veure si és possible entre tots reforçar aquestes circulacions que ara mateix es produeixen de Rodalies a la zona nord de Castelló cap a Tarragona i ha advertit que hi ha marge de millora pel que s’han d’establir reunions amb la Generalitat Valenciana“.

En aquest sentit aquests senadors pregunten:

– Quines quantitats hi ha pressupostades en 2017 per fer front a l’efectiva posada en funcionament dels trens de Rodalies fins a Vinaròs-Tortosa el 2018?

– És cert el contingut de la nota de premsa? Per què no s’anuncia en roda de premsa en comptes de fer-ho des del correu electrònic del partit polític?

-¿Existen en l’actualitat trens de Rodalies fins al Maestrat com per ampliar les freqüències de rodalies?

-En aquesta suposada millora que anuncien, el PP dóna per fet el beneplàcit de la Generalitat o assumirà el ministeri íntegrament la inversió necessària en combois, adaptació d’estacions …?

-Tenen previst crear un nucli de rodalies a Castelló o utilitzarien el de València per estendre les rodalies?

Carles Mulet al PP: “con el coste de dos kilómetros de AVE, el Maestrat podría tener trenes de Cercanías”

La coalición pregunta por los efectos sobre las frecuencias de los actuales trenes y por las previsiones de la supuesta implantación de Cercanías en el Maestrat

Madrid, 30 de marzo de 2017

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet ha emplazado al ministro a concretar cuanto antes la extensión de los Cercanías hasta el Maestrat y ha recordado al PP que “con el coste de dos kilómetros de AVE, el Maestrat podría tener trenes de Cercanías, es una cuestión de voluntad política y los plazos futuribles nos suenan a engaño”, ha señalado.

Mulet ha preguntado en el Senado por los estudios que se han realizado para prever los efectos que conllevará en la apertura a la circulación por el tercer hilo y la llegada del AVE con las actuales frecuencias de trenes que circulan entre Castelló y València, después de conocerse que “para que unos pocos lleguen a Madrid media hora antes, otros muchos se verán perjudicados entre ocho minutos y medio, cuando existen ya trenes Alvia que realizan ese mismo servicio en condiciones de comodidad muy similares y en tiempos muy competitivos”.

Para Mulet “el verdadero objetivo es que los AVE y las mercancías circulen cuanto antes por el Corredor Litoral Mediterráneo, sin sucedáneos ni inventos extraños y ya estamos viendo como el PP nos engaña falseando las cifras de inversión real en el Corredor, nos pone terceros hilos donde había adjudicada ya una doble plataforma, lo que saturará todavía más la precaria infraestructura existente”. En la última reunión mantenida en la sede del Ministerio de Fomento con responsables de ADIF, el propio ministerio y Renfe nos aseguraron que “no se iba a perder ningún tren con el tercer hilo, lo que se está constatando como una mentira más de los populares, que apuestan decididamente por otros proyectos, llevándose dinero de este corredor transeuropeo que enlaza los principales puertos, grandes bolsas de población, actividad económica y exportaciones hacia el centro de la península”.

Por otro lado Compromís ha realizado un bloque de preguntas a raíz de la visita el pasado 27 de marzo por parte del ministro, Íñigo de la Serna, a las obras del pseudo-AVE València-Castelló. Después de no anunciar mejoras en los trenes de Cercanías al Maestrat en la rueda de prensa, posteriormente el PP de Castelló emitió esta nota de prensa en la que anunciaban que “el Gobierno de España va a ampliar las frecuencias de cercanías entre Vinaròs y Castellón. Así lo ha anunciado el ministro de Fomento, Íñigo De la Serna en su visita a Castellón ya que ha explicado que aprovechando que se va a revisar las Obligaciones del Servicio Público se negociará una ampliación de las frecuencias para 2018. El ministro ha explicado que “tenemos que llegar a un acuerdo para ver si es posible entre todos reforzar esas circulaciones que ahora mismo se producen de Cercanías en la zona norte de Castellón hacia Tarragona” y ha advertido que hay margen de mejora por lo que se deben establecer reuniones con la Generalitat Valenciana”.

En este sentido estos senadores preguntan:

– ¿Qué cantidades hay presupuestadas en 2017 para hacer frente a la efectiva puesta en funcionamiento de los trenes de Cercanías hasta Vinaròs-Tortosa en 2018?

– ¿Es cierto el contenido de la nota de prensa? ¿Por qué no se anuncia en rueda de prensa en vez de hacerlo desde el correo electrónico del partido político?

-¿Existen en la actualidad trenes de Cercanías hasta el Maestrat como para ampliar las frecuencias de cercanías?

-¿En esta supuesta mejora que anuncian, el PP da por hecho el beneplácito de la Generalitat o asumirá el ministerio íntegramente la inversión necesaria en convoyes, adaptación de estaciones…?

-¿Tienen previsto crear un núcleo de cercanías en Castelló o utilizarían el de València para extender las cercanías?

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *