Mulet demana que paguen aquestes actuacions les elèctriques i no els fons públics.

La principal causa de mortalitat d’aus protegides en l’entorn natural de l’Estat Español està associada a les línies elèctriques aèries i es produeix com a conseqüència de l’electrocució d’aquests animals.
Aquesta electrocució ocorre quan es combinen elements de tensió amb parts estructurals de les torretes que les aus poden usar com lloc de descans. Concretament quan cables nus i amb tensió se situen per sobre dels suports. També quan cables amb tensió passen pròxims a elements estructurals del suport, que funcionen com a atractius reposadors per a les aus.
Quan l’au es posa en aquests elements fa contacte simultani amb dues fases diferents o bé amb una de les fases i una de les parts de l’armat metàl·lic del suport connectat a terra i rep una descàrrega mortal.

Els dies de pluja ni tan sols és necessari contacte directe i l’electrocució ocorre a través d’arc voltaic. Aquest dany irreparable a la fauna protegida causa a més deficiències de qualitat en el subministrament elèctric. De fet moltes de les electrocucions es detecten en patir la línia un tall de tensió per l’electrocució.

El cas és que a Espanya tenim una magnifica legislació que no es compleix en absolut. Concretament el Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost, pel qual s’estableix mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió. Han passat vuit anys i mitjà, centenars de morts i tot segueix igual.
En realitat el Reial decret 1432/2008 estableix l’obligatorietat de determinar les anomenades zones de protecció (que han d’incloure les ZEPAS, les àrees d’aplicació de les espècies que compten amb plans de recuperació i aquelles zones rellevants per a la conservació de les aus que cadascuna de les comunitats autònomes vulga incloure), caracteritzar les esteses elèctriques presents en aquestes zones de protecció i comunicar als titulars d’aquestes línies que no compleixen amb la reglamentació vigent. Posteriorment aquestes esteses havien d’haver sigut corregits en un termini de 5 anys des de la publicació del RD, amb càrrec a fons del MAGRAMA. Però per diferents qüestions, fonamentalment de disponibilitat pressupostària, aquestes correccions mai s’han dut a terme.
En l’actualitat la major part de les Comunitats Autònomes tenen ja publicades les seues zones de protecció i no es prenen mesures per a corregir esteses mortals. Així malgrat existir una legislació destinada a acabar amb el problema des de 2008 la immensa xarxa d’esteses elèctriques pels quals tota la societat paga peatges segueix existint com una xarxa de talaies assassines. Punts elevats ideals que atrauen a les aus per a prospectar el seu territori. Aquestes talaies que incorporen “cadires elèctriques” es troben abundantment tant en XARXA NATURA 2000, com en zones de dispersió i fins i tot de nidificació de l’Àguila imperial ibèrica.

DETECTADA VERSUS MORTALITAT ESTIMADA.
Segons estimacions, la mortalitat detectada en la xarxa de torres-parany podria ser solament el 15% de la mortalitat real. Així és, ja que moltes morts mai seran detectades per ningú, bé per absència de mostrejos bé per desaparició del cadàver per diferents motius, fonamentalment acció de carnívors. Però la realitat és que sota cada suport dotat d’aïllant rígid o “pont fluix” que travessa Zepas, zones de cria o zones d’expansió hi ha o hi ha hagut un cadàver d’au més o menys identificable.
L’efectivitat dels programes de recuperació, cria en captivitat i altres valuoses iniciatives de conservació de la biodiversitat que consumeixen importants recursos econòmics es veu seriosament afeblit per l’embornal vital de les esteses elèctriques mortals.
Com a mesures tècniques més rellevants que apareixen en el Reial decret trobem la prohibició dels aïlladors rígids i dels elements en tensió per sobre de la creuera principal, amb la finalitat de dificultar les electrocucions. A més s’exigeixen distàncies mínimes entre diferents elements i la necessitat que els conductors d’interconnexió dels suports especials (baixants) es troben aïllats. Cap d’aquestes mesures s’ha fet realitat.

El realment preocupant és que noves esteses de recent construcció segueixen sent paranys mortals per a l’avifauna en acumular elements de tensió per sobre dels suports o elements de tensió a poca distància de reposadors  atractius per les aus. En ple segle XXI no existeix una solució d’enginyeria per a aquest problema que no és un altre que passar la tensió lluny de suports o possibles reposadors.?

El que sembla existisca és menyspreu per la biodiversitat i nul·la voluntat de resoldre cap problema que no siga augmentar el compte de resultats de les grans empreses elèctriques.

LA PROPIETAT

Una altra qüestió clau és la propietat d’aquestes línies. Aquesta propietat pot ser de diferents particulars a o de la pròpia companyia subministradora.

És cert que les grans empreses elèctriques solen esmenar aquells suports en els quals es produeixen accidents denunciats, però no ho és menys que mantenen tots els altres que sent potencialment mortals encara no han causat morts o ben aquestes no han sigut detectades o denunciades.

La veritat és que en un recorregut per una línia d’aïlladors rígids trobarem tant restes d’aus més o menys frescos com uns altres que poden haver mort fa molts anys i no han sigut detectats.

Quan la propietat de l’estesa és privada la qüestió és més complicada ja que pocs propietaris es plantegen corregir-les si els costos han de córrer de per el seu compte.
Per tant ens trobem amb dos esculls fonamentals:

1. La falta de voluntat de les grans companyies per a corregir d’ofici els punts potencialment perillosos, solament corregits en cas d’accident mortals.

2. La falta tant de finançament i estímuls econòmics per a la correcció d’esteses mortals de propietat privada. A açò hem de sumar la construcció per part de xicotetes i mitges empreses de noves esteses privades amb tots els defectes tècnics que els fan perillosos i que enumerarem mes avant.

Per tot l’exposat es presenta la següent moció en la qual es proposa que el Senat inste al Govern Central a
: 1.- Que es destinen fons a complir urgentment la legislació vigent, fonamentalment el Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió.
2.- Que inicie els tràmits per a la modificació del Reial decret citat, amb la finalitat de que les empreses elèctriques aporten fons dels seus beneficis per a solucionar aquest problema d’una vegada per sempre. Aquests beneficis que obtenen aquestes grans empreses dimanen de la seua xarxa de distribució, pròpia o privada que en molts casos resulta mortal per a la biodiversitat.
3.- Que es prenguen la mesures oportunes per a obligar a les empreses muntadores d’instal·lacions noves, a construir-les baix estàndards de seguretat per a l’avifauna. Ressaltem que és obligatori cercar solucions d’enginyeries efectives i duradores en el temps i no meres mesurades cosmètiques o efímeres que al poc temps “caduquen”.
4.- Que es prenguen la mesures oportunes per a obligar a les grans empreses elèctriques propietàries de la major part de les esteses de mitjana i baixa tensió d’esmenar d’ofici totes les esteses perilloses a Espanya, en un termini no superior a dos anys.
5.- Que es prenguen la mesures oportunes per a obligar a tots els propietaris privats a corregir les esteses perilloses tal com assenyala Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost. La responsabilitat de pagar aquest canvi s’estableix en el mateix, però demanem que les companyies propietàries es facen càrrec, almenys, del 50% del cost.

6.- Informar a tots els municipis mitjançant circular de la problemàtica que se suscita i oferir assessorament tècnic en matèria de medi ambient per a la tramitació de llicència d’obra de noves esteses privades que hauran d’adaptar-se a l’apartat de PREVENCIÓ o no s’aconseguirà aquesta llicència.

7.- Inventariar esteses:

7.1.1- Mortals i punts negres és a dir torretes que porten en la seua haver-hi més d’una mort (coneguda) d’aus protegides i que han de ser immediatament corregits i/o posar-ho en coneixement dels propietaris, tant si són particulars com a empreses.
7.1.2- Potencialment més perillosos o de màxim risc com els de aïllants rígids que coincideixen amb espais protegits tant de la Xarxa Natura 2000 com de la Xarxa d’espais protegits i  les àrea d’expansió d’espècies protegides i posar-ho en coneixement dels propietaris.

8.- Establir un ordre de prioritat quant a la correcció de punts negres i esteses perilloses resultant per l’encreuament de l’índex de perillositat i les dades d’ubicació en zona protegida REN, Zepa, àrea crítica o zones d’expansió.

9.- Programa de col·laboració internacional amb països del Magrib per a evitar electrocucions en vols de dispersió de juvenils de diferents espècies, fonamentalment Àguila Imperial ibèrica.

 

 

Compromís presenta moción para atajar alta mortandad de aves protegidas por el tendido eléctrico.

 

Mulet pide que costeen estas actuaciones las eléctricas y no los fondos públicos.

 

 

La principal causa de mortalidad de aves protegidas en el entorno natural del Estado Español está asociada a las líneas eléctricas aéreas y se produce como consecuencia de la electrocución de estos animales.

Dicha electrocución ocurre cuando se combinan elementos de tensión con partes estructurales de las torretas que las aves pueden usar como posaderos. Concretamente cuando cables desnudos y con tensión se ubican por encima de los apoyos. También cuando cables con tensión pasan próximos a elementos estructurales del apoyo, que funcionan como atractivos posaderos para las aves.

Cuando el ave se posa en dichos elementos hace contacto simultáneo con dos fases distintas o bien con una de las fases y una de las partes del armado metálico del apoyo conectado a tierra y recibe una descarga mortal.

 

Los días de lluvia ni siquiera es necesario contacto directo y la electrocución ocurre a través de arco voltaico. Este daño irreparable a la fauna protegida causa además deficiencias de calidad en el suministro eléctrico. De hecho muchas de las electrocuciones se detectan al sufrir la línea un corte de tensión por la electrocución.

 

El caso es que en España tenemos una magnifica legislación que no se cumple  en absoluto. Concretamente el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establece medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. Han pasado ocho años y medio, cientos de muertes y todo sigue igual.

En realidad el Real Decreto 1432/2008 establece la obligatoriedad de determinar las llamadas zonas de protección (que deben incluir las ZEPAS, las áreas de aplicación de las especies que cuenten con planes de recuperación y aquellas zonas relevantes para la conservación de las aves que cada una de las comunidades autónomas quiera incluir), caracterizar los tendidos eléctricos presentes en dichas zonas de protección y comunicar a los titulares de dichas líneas que no cumplen con la reglamentación vigente. Posteriormente estos tendidos debían haber sido corregidos en un plazo de 5 años desde la publicación del R.D., con cargo a fondos del MAGRAMA. Pero por distintas cuestiones, fundamentalmente de disponibilidad presupuestaria, dichas correcciones nunca se han llevado a cabo.

En la actualidad la mayor parte de las Comunidades Autónomas tienen ya publicadas sus zonas de protección y no se toman medidas para corregir tendidos mortales.  Así pese a existir una legislación destinada a terminar con el problema desde  2008 la inmensa red de tendidos eléctricos por los que toda la sociedad paga peajes sigue existiendo como una red de atalayas asesinas. Puntos elevados ideales que atraen a las aves para prospectar su territorio. Estas atalayas que incorporan “sillas eléctricas” se encuentran abundantemente tanto en RED NATURA 2000, como en zonas de dispersión e incluso de nidificación del Águila imperial ibérica.

DETECTADA VERSUS MORTALIDAD ESTIMADA

Según estimaciones, la mortalidad detectada en la red de torres-trampa podría ser solo el 15% de la mortalidad real. Así es, ya que muchas muertes nunca serán detectadas por nadie, bien por ausencia de muestreos bien por desaparición del cadáver por distintos motivos, fundamentalmente acción de carnívoros. Pero la realidad es que bajo cada apoyo dotado de aislante rígido o “puente flojo” que atraviesa Zepas, zonas de cría o zonas de expansión hay o ha habido un cadáver de ave más o menos identificable.

La efectividad de los programas de recuperación, cría en cautividad y otras valiosas iniciativas de conservación de la biodiversidad que consumen importantes recursos económicos se ve seriamente debilitado por el sumidero vital de los tendidos eléctricos mortales.

Como medidas técnicas más relevantes que aparecen en el Real Decreto encontramos la prohibición de los aisladores rígidos y de los elementos en tensión por encima de la cruceta principal, con el fin de dificultar las electrocuciones. Además se exigen distancias mínimas entre distintos elementos y la necesidad de que los conductores de interconexión de los apoyos especiales (bajantes) se encuentren aislados. Ninguna de estas medidas se ha hecho realidad.

 

 

 

Lo realmente preocupante es que nuevos tendidos de reciente construcción siguen siendo trampas mortales para la avifauna al acumular elementos de tensión por encima de los apoyos o elementos de tensión  a poca distancia de posaderos apetecibles por las aves. ¿En pleno siglo XXI no existe una solución de ingeniería para éste problema que no es otro que pasar la tensión lejos de apoyos o posibles posaderos.?

 

Lo que parece exista es desprecio por la biodiversidad y nula voluntad de resolver ningún problema que no sea aumentar la cuenta de resultados de las grandes empresas eléctricas.

 

 

LA PROPIEDAD

 

Otra cuestión clave es la propiedad de estas líneas. Dicha propiedad puede ser de distintos particulares a o de la  propia compañía suministradora.

 

Es cierto que las grandes empresas eléctricas suelen subsanar aquellos apoyos en los que se producen accidentes denunciados, pero no lo es menos que mantienen todos los demás que siendo potencialmente mortales aún no han causado muertes o bien éstas no han sido detectadas o denunciadas.

 

Lo cierto es que en un recorrido por una línea de aisladores rígidos encontraremos tanto restos de aves más o menos frescos como otros que pueden haber muerto hace muchos años y no han sido detectados.

 

Cuando la propiedad del tendido es privada la cuestión es más complicada ya que pocos propietarios se plantean corregirlas si los costes deben correr de por su cuenta.

Por tanto nos encontramos con dos escollos fundamentales:

 

  1. La falta de voluntad de las grandes compañías para corregir de oficio los puntos potencialmente peligrosos, solo corregidos en caso de accidente mortales.

 

  1. La falta tanto de financiación y estímulos económicos para la corrección de tendidos mortales de propiedad privada. A esto debemos sumar la construcción por parte de pequeñas y medianas empresas de nuevos tendidos privados con todos los defectos técnicos que los hacen peligrosos y que enumeraremos mas adelante.

 

Por todo lo expuesto se presenta la siguiente moción en la cual se propone que el Senado  inste al Gobierno Central a :

1.- Que se destinen fondos a cumplir urgentemente la legislación vigente, fundamentalmente el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

2.- Que inicie los trámites para la modificación del Real Decreto citado, con el fin de que las empresas eléctricas aporten fondos de sus beneficios para solucionar éste problema de una vez por todas. Dichos beneficios que obtienen estas grandes empresas dimanan de su red de distribución, propia o privada que en muchos casos resulta mortal para la biodiversidad.

3.- Que se tomen la medidas oportunas para obligar a las empresas montadoras de instalaciones nuevas, a construirlas  bajo estándares de seguridad para la avifauna. Resaltamos que es obligatorio buscar soluciones de ingenierías efectivas y duraderas en el tiempo y no meras medidas cosméticas o efímeras que al poco tiempo “caducan”.

4.- Que se tomen la medidas oportunas para obligar a las grandes empresas eléctricas propietarias de la mayor parte de los tendidos de media y baja tensión de subsanar de oficio todos los tendidos peligrosos en España, en un plazo no superior a dos años.

5.- Que se tomen la medidas oportunas para obligar a todos los propietarios privados a corregir los tendidos peligrosos tal y como señala Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto. La responsabilidad de costear este cambio se establece en el mismo, pero pedimos que las compañías propietarias se hagan cargo, al menos, del 50% del coste.

 

6.- Informar a todos los municipios mediante circular de la problemática que se suscita y ofrecer asesoramiento técnico en materia de medio ambiente para la tramitación de licencia de obra de nuevos tendidos privados que deberán adaptarse al apartado de PREVENCIÓN o no se conseguirá dicha licencia.

 

7.- Inventariar tendidos:

 

7.1.1-  Mortales y puntos negros es decir torretas que llevan en su haber más de una muerte (conocida) de aves protegidas y que deben ser inmediatamente corregidos y/o ponerlo en conocimiento de los propietarios, tanto si son particulares como empresas.

7.1.2- Potencialmente más peligrosos o de máximo riesgo como los de aislantes rígidos que coinciden con espacios protegidos tanto de la Red Natura 2000 como de la Red de espacios protegidos de Castilla y León y las área de expansión de especies protegidas y ponerlo en conocimiento de los propietarios.

 

 

8.- Establecer un orden de prioridad en cuanto a la corrección de puntos negros y tendidos peligrosos resultante por el cruce  del índice de peligrosidad y los datos de ubicación en zona protegida REN, Zepa, área crítica o zonas de expansión.

 

9.- Programa de colaboración internacional con países del Magreb para evitar electrocuciones en vuelos de dispersión de juveniles de distintas especies, fundamentalmente Águila Imperial ibérica.