El portaveu de la coalició al Senat, Carles Mulet, recorda que “cada valencià rep mil euros menys que un càntabre i 400 euros menys que la mitjana

Madrid, 19 de juliol de 2021

Compromís al Senat ha sol·licitat per al proper curs polític, la compareixença de la ministra  d’Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, perquè explique els seus plans per a millorar el finançament autonòmic i posar fi a la discriminació que viuen els valencians. 

El PIB per càpita dels valencians segueix en la posició 12 i el finançament per càpita segueix per davall de la mitjana estatal, segons reflecteix un estudi elaborat per la Cambra de Comerç d’Espanya i el Consell General d’Economistes d’Espanya. El senador de Compromís, Carles Mulet, vol que la ministra faça balanç de la seua actuació en la present legislatura per a acabar amb la injustícia que suposa l’actual sistema de finançament especialment al País Valencià. 

Res s’ha fet per a corregir xifres tan escandaloses com que cada valencià reba 1.000 euros menys que un càntabre, o que la bretxa entre la mitjana estatal i la valenciana quant a les transferències per habitant ens situe ja en 400 euros menys respecte a la mitjana”, ha remarcat el senador.

Recordem el flagrant incompliment pel PSOE dels acords d’investidura amb Compromís, que van propiciar l’arribada al Govern d’una suma de forces progressistes”, ha assenyalat Mulet, que recorda que segueix la dinàmica dels últims governs de PSOE i PP “el que suposa per als valencians una desil·lusió i una frustració en haver d’estar constantment reclamant que es corregisca tal greuge”, qüestió compartida i reconeguda per tots els grups polítics, fins i tot pel propi PP.

L’aportació valenciana per càpita a l’Estat ens situa en la posició 4, la qual cosa implica una anomalia clara del sistema. “Som pobres, però no rebem la solidaritat interterritorial que deuríem”, ha afegit. 

Tal situació de dèficit fiscal ha afectat la qualitat dels nostres serveis fonamentals, infraestructures, benestar social i competitivitat empresarial. Darrere d’aquesta situació es troba l’actual sistema de finançament autonòmic, que sempre ha atorgat al País Valencià recursos per capita inferiors a la mitjana, i també les menors inversions i ajudes estatals al territori valencià. “Continuem contribuint com a rics via impostos molt més del que rebem, un contrasentit que ens caracteritza i que provoca el creixement del nostre deute acumulat, la qual cosa pot suposar un llastre a la recuperació econòmica després de la pandèmia, ja que no eixiran igual de la crisi aquelles amb un bon finançament, que aquelles que tenim un sistema nefast, que ens perjudica”, ha conclòs Mulet.

Compromís pide la comparecencia de la ministra de Hacienda y Función Pública para que explique cómo mejorará la financiación valenciana

El portavoz de la coalición en el Senado, Carles Mulet, recuerda que “cada valenciano recibe mil euros menos que un cántabro y 400 euros menos que la media

Madrid, 19 de julio de 2021

Compromís en el Senado ha solicitado para el próximo curso político, la comparecencia de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, para que explique sus planes para mejorar la financiación autonómica y acabar con la discriminación que viven los valencianos.

El PIB per cápita de los valencianos sigue en la posición 12 y la financiación per cápita sigue por debajo de la media estatal, según refleja un estudio elaborado por la Cámara de Comercio de España y el Consejo General de Economistas de España. El senador de Compromís, Carles Mulet, quiere que la ministra haga balance de su actuación en la presente legislatura para acabar con la injusticia que supone el actual sistema de financiación especialmente en el País Valenciano. 

Nada se ha hecho para corregir cifras tan escandalosas como que cada valenciano reciba 1.000 euros menos que un cántabro, o que la brecha entre la media estatal y la valenciana en cuanto a las transferencias por habitante nos sitúen ya en 400 euros menos respecto a la media”, ha remarcado el senador.

Recordemos el flagrante incumplimiento por el PSOE de los acuerdos de investidura con Compromís, que propiciaron la llegada al Gobierno de una suma de fuerzas progresistas”, ha señalado Mulet, que recuerda que sigue la dinámica de los últimos gobiernos de PSOE y PP “lo que supone para los valencianos una desilusión y una frustración al tener que estar constantemente reclamando que se corrija tal agravio”, cuestión compartida y reconocida por todos los grupos políticos, incluso por el propio PP.

La aportación valenciana per cápita al Estado nos sitúa en la posición 4, lo que implica una anomalía clara del sistema. “Somos pobres, pero no recibimos la solidaridad interterritorial que deberíamos”, ha añadido. 

Tal situación de déficit fiscal ha afectado la calidad de nuestros servicios fundamentales, infraestructuras, bienestar social y competitividad empresarial. Tras esta situación reside el actual sistema de financiación autonómica, que siempre ha otorgado al País Valenciano recursos per capita inferiores a la media, y también las menores inversiones y ayudas estatales al territorio valenciano. “Seguimos contribuyendo como ricos vía impuestos mucho más de lo que recibimos, un sinsentido que nos caracteriza y que provoca el crecimiento de nuestra deuda acumulada, lo que puede suponer un lastre a la recuperación económica tras la pandemia, ya que no saldrán igual de la crisis aquellas con una buena financiación, que aquellas que tenemos un sistema nefasto, que nos perjudica”, ha concluido Mulet.