Carles Mulet ha visitat la cooperativa de Carlet i els projectes d’investigació oberts en la lluita contra el cotonet

Madrid, 8 de juny de 2021

El portaveu de Compromís i membre de la Comissió d’Agricultura del Senat, Carles Mulet, acompanyat de l’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega, ha visitat la cooperativa Sant Bernat i ha arreplegat la inquietud dels productors de caqui davant la caiguda de rendibilitat del cultiu arran de la prohibició de l’ús de determinats productes en el camp com els metilclorpirifos, el que els obliga a multiplicar els tractaments en aquest cultiu. “La necessitat d’utilitzar tractaments de control en un cultiu que abans no els necessitava, ha encès les alarmes per la disminució en la rendibilitat d’un  cultiu com el caqui que, com uns altres, no compta amb mecanismes en la cadena alimentària per a marcar un preu mínim per davall del qual resulta inviable”, han explicat a Mulet, que plantejarà al ministeri mesures a diversos nivells per a tractar d’ajudar als qui estan fent tot el que poden per produir amb el mínim residu i que passen per “intensificar els controls en ports de la fruita que s’importa cargadita de pesticides l’ús dels quals està prohibit a Europa, l’establiment de controls en els contractes i preus de la fruita, mesures extraordinàries per a lluitar contra el cotonet i la mosca blanca”, ha assenyalat el senador.

La cooperativa Sant Bernat ha iniciat un programa per a tractar de criar insectes amb els quals reduir, mitjançant lluita biològica, la presència del anagyrus pseudococci (longispinus) en el camp, sense haver d’utilitzar costosos productes químics. La coalició valencianista va presentar esmenes als Pressupostos Generals de l’Estat per a dotar de fons addicionals el finançament d’insectaris i adquisició de parasitoides depredadors, però van ser rebutjades per les forces del Govern i els seus socis. 

Maria Josep Ortega ha agraït el treball de la cooperativa, amb la qual un 85% de les llars de Carlet mantenen alguna vinculació. “Cultius com el caqui, taronja o fruita d’os donen menjar a moltes famílies d’aquest poble. Per això és tan important el treball de lluita sostenible i ecològica empresa contra el cotonet i necessitem el suport de totes les institucions per a mantenir la qualitat de la fruita”, ha indicat.

Els productors van explicar a la delegació de Compromís la necessitat de replantejar-se els efectes de prohibir determinats tractaments. “On abans s’entrava una vegada en el camp, ara ens obliga a realitzar fins a set o vuit tractaments. Entrem més a arruixar des del minut un, amb els consegüents costos i contaminació”, han assenyalat. 

La campanya del caqui es prolonga entre els mesos de setembre a desembre. La producció d’estiu arriba des de països com el Perú. La cooperativa de Carlet genera 13 milions anuals en sous i dona treball a entre 150 i 180 persones, majoritàriament dones, principalment recolzats pel cultiu estrela de la localitat dels últims 20 anys: el caqui. Aquest cultiu ha alterat el paisatge i funcionament de la cooperativa en els últims anys i ha generat ingressos a milers de famílies de la comarca, en haver pogut desestacionalizar la fruita amb os d’estiu. Malgrat això, en dos anys s’han arrancat més de 300 hectàrees de fruita d’os per la seua poca rendibilitat a conseqüència dels seus costos, ja que precisa molta mà d’obra i pels actuals preus, de manera que el volum comercialitzat cau cada any.

Compromís canalizará las demandas de los productores de caqui: sin control ni precios mínimos no habrá rentabilidad del cultivo

Carles Mulet ha visitado la cooperativa de Carlet y los proyectos de investigación abiertos en la lucha contra el cotonet

Madrid, 8 de junio de 2021

El portavoz de Compromís y miembro de la Comisión de Agricultura del Senado, Carles Mulet, acompañado de la alcaldesa de Carlet, Maria Josep Ortega, ha visitado la cooperativa Sant Bernat y recogido la inquietud de los productores de kaki ante la caída de rentabilidad del cultivo a raíz de la prohibición del uso de determinados productos en el campo como los metilclorpirifos, algo que les obliga a multiplicar los tratamientos en este cultivo. “La necesidad de utilizar tratamientos de control en un cultivo que antes no los necesitaba, ha encendido las alarmas por la disminución en la rentabilidad de un cultivo como el kaki que, como otros, no cuenta con mecanismos en la cadena alimentaria para marcar un precio mínimo por debajo del cual resulta inviable”, han explicado a Mulet, que planteará al ministerio medidas a varios niveles para tratar de ayudar a quienes están haciendo todo lo que pueden por producir con el mínimo residuo y que pasan por “intensificar los controles en puertos de la fruta que se importa cargadita de pesticidas cuyo uso está prohibido en Europa, el establecimiento de controles en los contratos y precios de la fruta, medidas extraordinarias para luchar contra el cotonet y la mosca blanca”, ha señalado el senador.

La cooperativa Sant Bernat ha iniciado un programa para tratar de criar insectos con los que reducir, mediante lucha biológica, la presencia del anagyrus pseudococci (longispinus) en el campo, sin tener que utilizar costosos productos químicos. La coalición valencianista presentó enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para dotar de fondos adicionales la financiación de insectarios y adquisición de parasitoides depredadores, pero fueron rechazados por las fuerzas del Gobierno y sus socios. 

Maria Josep Ortega ha agradecido el trabajo de la cooperativa, con la que un 85% de los hogares de Carlet mantienen alguna vinculación. “Cultivos como el kaki, naranja o fruta de hueso dan de comer a muchas familias de este pueblo. Por eso es tan importante el trabajo de lucha sostenible y ecológica emprendida contra el cotonet y necesitamos el apoyo de todas las instituciones para mantener la calidad de la fruta”, ha indicado.

Los productores explicaron a la delegación de Compromís la necesidad de replantearse los efectos de prohibir determinados tratamientos. “Donde antes se entraba una vez en el campo, ahora nos obliga a realizar hasta siete u ocho tratamientos. Entramos más a fumigar desde el minuto uno, con los consiguientes costes y contaminación”, han señalado. 

La campaña del kaki se prolonga entre los meses de septiembre a diciembre. La producción de verano llega desde países como Perú. La cooperativa de Carlet genera 13 millones anuales en sueldos y trabajan entre 150 y 180 personas mayoritariamente mujeres, principalmente apoyados por el cultivo estrella de la localidad de los últimos 20 años, el caqui. Este cultivo ha alterado el paisaje y funcionamiento de la cooperativa en los últimos años y ha generado ingresos a miles de familias de la comarca, al haber podido desestacionalizar la fruta con hueso de verano. A pesar de ello, en dos años se han arrancado más de 300 hectáreas de fruta de hueso por su poca rentabilidad como consecuencia de sus costes, ya que precisa mucha mano de obra y por los actuales precios, de forma que el volumen comercializado cae cada año.