El senador assenyala que la proposta del PP podria ser contraproduent i temerària i demana al PP que garantisquen de manera solidària els danys i indemnitzacions si es paralitza la venda de cítrics per les seues mesures

Madrid, 28 d’abril de 2021

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha reclamat hui garanties que les mesures que proposen alguns agricultors i el PP sobre l’ús extraordinari de metil-clorpirifos  per a lluitar contra el cotonet no acaben sent contraproduents. Mulet ha assenyalat que a la llum dels estudis i informes “toca ser caut amb la reactivació d’aquest producte” ja que en la seua opinió podria donar-se el cas que “no poguérem vendre les taronges i clementines a Europa a l’ésser un producte prohibit per contaminant en la resta de països si es prengueren mostres als països de consum i es paralitzara la seua venda, arruïnant a comercialitzadores i citricultors. No actuen de manera temerària i contraproduent”, ha etzibat al PP.

Mulet ha recordat que l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ha indicat que l’exposició als clorpirifós pot tindre efectes en el desenvolupament neurològic dels xiquets “i pels riscos per a consumidors, operadores, treballadors i ciutadania en general i per això l’EFSA ho ha advertit i per això s’ha prohibit”. Aquesta mesura ni tan sols la veu clara el sindicat més pròxim al PP.

El senador ha proposat al PP que “si volen córrer aqueix risc i les pèrdues que puga ocasionar en les vendes, responguen amb diners de la seua butxaca en les despeses que la mesura puga ocasionar en un tancament dels mercats”. La coalició ha proposat continuar analitzant les pràctiques d’experimentació que s’estan duent a terme amb complements nutricionals amb piretrina per a veure si té repercussions negatives en la fauna auxiliar, depredadors o el medi ambient. 

No juguem a populismes amb els diners de les futures rendes dels altres, senyors del PP ja que existeixen altres productes útils i depredadors per a lluitar contra aquesta plaga sense productus prohibits. Els EUA han paralitzat importacions d’altres països per trobar residus de productes en la fruita i podria passar el mateix amb l’europea. Fins a 2020 aquest producte que ara reclamen es va demostrar ineficaç de frenar la plaga. Vostès a Europa tampoc han fet res per a demanar l’ús de química dura i en aquest empastre tenen PP i PSOE molta responsabilitat pels acords amb països tercers, amb els quals no compartim estàndards de seguretat alimentària”, ha assenyalat Mulet. 

Carles Mulet al PP : “Cuidado con los experimentos porque nos podemos quedar con las naranjas sin vender en los árboles”

El senador señala que la propuesta del PP podría ser contraproducente y temeraria y pide al PP que garanticen de forma solidaria los daños e indemnizaciones si se paraliza la venta de cítricos por sus medidas

Madrid, 28 de abril de 2021

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha reclamado hoy garantías de que las medidas que proponen algunos agricultores y el PP sobre el uso extraordinario de metil-clorpirifos para luchar contra el cotonetno acaban siendo contraproducentes. Mulet ha señalado que a la luz de los estudios e informes “toca ser cauto con la reactivación de este producto” ya que en su opinión podría darse el caso que “no pudiéramos vender las naranjas y clementinas a Europa al ser un producto prohibido por contaminante en el resto de países si se tomaran muestras en los países de consumo y se paralizara su venta, arruinando a comercializadoras y citricultores. No actúen de forma temeraria y contraproducente”, ha espetado al PP.

Mulet ha recordado que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha indicado que la exposición a los clorpirifós puede tener efectos en el desarrollo neurológico de los niños “y por los riesgos para consumidores, operadoras, trabajadoras y ciudadanía en general y por eso la EFSA lo ha advertido y por eso se ha prohibido”. Esta medida ni siquiera la ve clara el sindicato más cercano al PP.

El senador ha propuesto al PP que “si quieren correr ese riesgo y las pérdidas que pueda ocasionar en las ventas, respondan con dinero de su bolsillo en los gastos que la medida pueda ocasionar un cierre de los mercados”. La coalición ha propuesto seguir analizando las prácticas de experimentación que se están llevando a cabo con complementos nutricionales con piretrina para ver si tiene repercusiones negativas en la fauna auxiliar, depredadores o el medio ambiente. 

No juguemos a populismos con el dinero de las futuras rentas de los otros, señores del PP ya que existen otros productos útiles y depredadores para luchar contra esta plaga sin productos prohibidos. EEUU ha paralizado importaciones de otros países por encontrar residuos de productos en la fruta y podría pasar lo mismo con la europea. Hasta 2020 este producto que ahora reclaman se demostró ineficaz de frenar la plaga. Ustedes en Europa tampoco han hecho nada para pedir el uso de química dura y en este empastre tienen PP y PSOE mucha responsabilidad por los acuerdos con países terceros con los que no compartimos estándares de seguridad alimentaria”, ha señalado Mulet.