El senador valencià ha posat sobre la taula que arriben a plantejar-se agressions territorials com la MAT o megaparces solars que afecten els valors sencers de comarques com la Costera

Madrid, 28 d’abril de 2021

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha denunciat el que ha considerat una llei com la de Canvi Climàtic que es presenta com a respectuosa amb el medi ambient “quan empara, dóna cabuda i manté agressions sobre el territori com la MAT, l’ampliació del Port de València o nombroses bambolles en forma de megaparcs energètics, plantejats sobre el territori sense cap classe de consensos”. El senador ha manifestat el suport de tot el grup i Compromís cap a les energies renovables i la necessitat de prendre mesures per a corregir l’evolució del planeta davant el calfament global, però ha diferit de les maneres en les quals plantegen les solucions “sobre zones ambiental i paisatgísticament valuoses i en el fet que infraestructures suposadament verdes no poden acabar amb la forma de vida de zones rurals, cultius en ple rendiment. Apostem pel consens i les coses ben fetes i portar una llei a debat al Senat sense un termini raonable d’esmenes i al·legacions és un insult per part del Govern més progressista de la història i que hauria de ser sensible i avantguardista amb aquestes qüestiones, perquè les expectatives eren altes”.

Mulet ha recordat el malestar per les línies MAT Terol-Castelló, els parcs de Chiva, Monóver o Montesa per citar-ne alguns “que proliferen sense control, promoguts pels mateixos cognoms, que no respecten als ajuntaments i posen en risc el seu futur” i ha apostat per una millor regulació i per respectar els embornals naturals enfront dels negocis especulatius. Per a això ha proposat un desenvolupament assenyat, una aposta per les comunitats de consum, per acostar la producció a les zones de consum i per criteris territorialment justos. “Per això hem demanat una moratòria de dos anys fins que avance la normativa en projectes de més de 50 MW i de les línies de Molt Alta tensió (MAT) fins que no es consensuen amb els ajuntaments”, ha explicat.

Altres de les esmenes reclamen la paralització de l’ampliació del port de València per la dinàmica que porta la zona sud del port després de la seua última ampliació i que està fent desaparèixer les platges i pot generar impactes a la Ciutat de València o en l’Albufera. “No parlem de l’efecte Nimby, hem alertat de potencials perills. La llei es pot millorar notablement i projectes com el port de València han d’estar correctament avaluats atenent la declaració d’emergència climàtica. L’ampliació del port implicarà contaminació, major transport en camió, necessitat d’ocupar territori amb nous carrils de carreteres, etcètera. Així no es fan les coses”, ha assenyalat.

La coalició ha reclamat la renaturalització de l’antic i nou llit del Túria, mesures que acaben amb els permisos i autoritzacions d’explotació de jaciments de recursos al Mediterrani, el desmantellament del Castor en dos anys; una xarxa de transport convencional sostenible i que recupere les línies de transport col·lectiu de tren clausurades en els últims anys i a igualar inversions entre el tren convencional i l’Alta Velocitat com a clau en la lluita contra el canvi climàtic o garantir el tancament de les nuclears en les dates previstes en les seues autoritzacions, sense prorrogar-les.

Carles Mulet: “Una ley coja no puede ser la coartada para todo tipo de agresiones territoriales en el País Valenciano”

El senador valenciano ha puesto sobre la mesa que lleguen a plantearse agresiones territoriales como la MAT o megaparques solares que afectan a los valores enteros de comarcas como la Costera

Madrid, 28 de abril de 2021

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha denunciado lo que ha considerado una ley como la de Cambio Climático que presenta como respetuosa con el medio ambiente “cuando ampara, da cabida y mantiene agresiones sobre el territorio como la MAT, la ampliación del Puerto de València o numerosas burbujas en forma de megaparques energéticos, planteados sobre el territorio sin ninguna clase de consensos”. El senador ha manifestado el apoyo de todo el grupo y Compromís hacia las energías renovables y la necesidad de tomar medidas para corregir la evolución del planeta ante el calentamiento global, pero ha diferido de las maneras en las que plantean las soluciones “sobre zonas ambiental y paisajísticamente valiosas y en el hecho que infraestructuras supuestamente verdes no pueden acabar con la forma de vida de zonas rurales, cultivos en pleno rendimiento. Apostamos por el consenso y las cosas bien hechas y traer una ley a debate al Senado sin un plazo razonable de enmiendas y alegaciones es un insulto por parte del Gobierno más progresista de la historia y que debería ser sensible y vanguardista con estas cuestiones pues las expectativas eran altas”.

Mulet ha recordado el malestar por las líneas MAT Teruel-Castelló, los parques de Chiva, Monóver o Montesa por citar algunos “que proliferan sin control, promovidos por los mismos apellidos, que no respetan a los ayuntamientos y ponen en riesgo su futuro” y ha apostado por una mejor regulación y por respetar los sumideros naturales frente a los negocios especulativos. Para ello ha propuesto un desarrollo sensato, una apuesta por las comunidades de consumo, por acercar la producción a las zonas de consumo y por criterios territorialmente justos. “Por eso hemos pedido una moratoria de dos años hasta que avance la normativa en proyectos de más de 50 MW y de las líneas de Muy Alta tensión (MAT) hasta que no se consensuen con los ayuntamientos”, ha explicado.

Otras de las enmiendas reclaman la paralización de la ampliación del puerto de València por la dinámica que lleva la zona sur del puerto tras su última ampliación y que está haciendo desaparecer las playas y puede generar impactos en la Ciudad de València o en l’Albufera. “No hablamos del efecto Nimby, hemos alertado de potenciales peligros. La ley se puede mejorar notablemente y proyectos como el puerto de València deben estar correctamente evaluados atendiendo la declaración de emergencia climática. La ampliación del puerto implicará contaminación, mayor transporte en camión, necesidad de ocupar territorio con nuevos carriles de carreteras, etcétera. Así no se hacen las cosas”, ha señalado.

La coalición ha reclamado la renaturalización del antiguo y nuevo cauce del Turia, medidas que acaben con los permisos y autorizaciones de explotación de yacimientos de recursos en el Mediterráneo, el desmantelamiento del Castor en dos años; una red de transporte convencional sostenible y que recupere las líneas de transporte colectivo de tren clausuradas en los últimos años y a igualar inversiones entre el tren convencional y la Alta Velocidad como clave en la lucha contra el cambio climático o garantizar el cierre de las nucleares en las fechas previstas en sus autorizaciones, sin prorrogarlas.