La coalició ha presentat esmenes a la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica perquè el seu desenvolupament estiga prou ordenat i escolte a la gent del territori

Madrid, 24 d’abril de 2021

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, plantejarà en el pròxim Ple el rebuig de la formació a una transició cap a les energies netes de manera desordenada, improvisada i sense escoltar als territoris afectats. Per a Mulet “el Govern no pot posar-se de perfil davant projectes que són injustos territorialment, allunyats de les zones de gran consum d’energia”, com és el cas dels quals estan proliferant al llarg de la geografia valenciana. Mulet ha citat el cas de la planta de Premier Group en la Costera, que ha sigut denunciat per l’ajuntament i entitats com Montesa Territori Viu i que ha despertat el rebuig en els municipis de la comarca pel seu fort impacte.  

És un exemple clar de la necessitat de regular correctament aquestes plantes davant l’escenari de canvi climàtic i per a això ha de tenir el consens territorial oportú. Es tracta de projectes que depreden el territori dissenyat sobre plànols, ubicat conscientment en el límit de dues CCAA per a burlar el control de la Generalitat, que inclou 8 parcs solars en dues zones de separades de més de 30 quilòmetres, tres subestacions i una línia d’alta tensió de 35 quilòmetres de longitud, sense cap sensibilitat matxacant el terme de Montesa en particular”, ha indicat Mulet.

Per al senador “aquest no és el camí per a lluitar contra el canvi climàtic i així li ho direm a la ministra. Per a evitar aquests fets hem proposat una moratòria per als projectes superiors als 30 MW de potència perquè done temps a regular la implantació d’aquests projectes correctament. Estan en joc el paisatge, la cultura, el benestar de la comarca i els seus habitants, per la qual cosa demanarem la paralització cautelar d’aquest projecte i d’altres com la MAT o els projectes energètics de Els Ports  fins que no existisca un major consens”.

L’alcaldessa de Montesa, Analía Juan ha indicat que “uns pocs propietaris no poden decidir el futur de tot un poble. Aquesta zona ja no pot assumir més infraestructures. Per ací passa el tren, l’autovia, el gasoducte, un transvasament, la subestació de Xarxa Elèctrica per a l’AVE i això s’ha de tenir en compte. Trobar-te una notificació que ens diu que tramiten la utilitat pública d’aquesta macroplanta i que tens 30 dies per a presentar al·legacions no és de rebut”, ha afegit.

El representant de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha apostat per plantes i projectes pròxims a les zones de consum, comunitats energètiques locals, cooperatives i amb emplaçaments consensuats i integrats enfront dels oligopolis, macroprojectes i depredació. “No als Greenwashing, si a un model assenyat. Si a les renovables, som els que sempre les han defensades molt abans de l’arribada de les quatre empreses i cognoms que capitalitzen les sol·licituds, sense mesura. Pur negoci. El canvi climàtic no pot ser excusa per a arribistes, especuladors i gent sense la més mínima sensibilitat ni escrúpols”, ha conclòs.

Carles Mulet trasladará al Senado el rechazo al macroproyecto de Premier Group en la Costera y pedirá una moratoria ante “agresiones brutales”

La coalición ha presentado enmiendas a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para que su desarrollo esté lo suficientemente ordenado y escuche a la gente del territorio

Madrid, 24 de abril de 2021

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, planteará en el próximo Pleno el rechazo de la formación a una transición hacia las energías limpias de forma desordenada, improvisada y sin escuchar a los territorios afectados. Para Mulet “el Gobierno no puede ponerse de perfil ante proyectos que son injustos territorialmente, alejados de las zonas de gran consumo de energía”, como es el caso de los que están proliferando a lo largo de la geografía valenciana. Mulet ha citado el caso de la planta de Premier Group en la Costera, que ha sido denunciado por el ayuntamiento y entidades como Montesa Territori Viu y que ha despertado el rechazo en los municipios de la comarca por su fuerte impacto.  

Es un ejemplo claro de la necesidad de regular correctamente estas plantas ante el escenario de cambio climático y para ello debe tener el consenso territorial oportuno. Se trata de proyectos que depredan el territorio diseñado sobre planos, ubicado conscientemente en el límite de dos CCAA para burlar el control de la Generalitat que incluye 8 parques solares en dos zonas de separadas de más de 30 kilómetros, tres subestaciones y una línea de alta tensión de 35 kilómetros de longitud, sin ninguna sensibilidad machacando el término de Montesa en particular”, ha indicado Mulet.

Para el senador “este no es el camino para luchar contra el cambio climático y así se lo vamos a decir a la ministra. Para evitar estos hechos hemos propuesto una moratoria para los proyectos superiores a los 30 MW de potencia para que de tiempo a regular la implantación de estos proyectos correctamente. Están en juego el paisaje, la cultura, el bienestar de la comarca y sus habitantes, por lo que pediremos la paralización cautelar de este proyecto y de otros como la MAT o los proyectos energéticos de Els Ports hasta que no exista un mayor consenso”.

La alcaldesa de Montesa, Analía Juan ha indicado que “unos pocos propietarios no pueden decidir el futuro de todo un pueblo. Esta zona ya no puede asumir más infraestructuras. Por aquí pasa el tren, la autovía, el gaseoducto, un trasvase, la subestación de Red Eléctrica para el AVE y eso se debe tener en cuenta. Encontrarte una notificación que nos dice que tramitan la utilidad pública de esta macroplanta y que tienes 30 días para presentar alegaciones no es de recibo”, ha añadido.

El representante de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha apostado por plantas y proyectos próximos a las zonas de consumo, comunidades energéticas locales, cooperativas y con emplazamientos consensuados e integrados frente a los oligopolios, macroproyectos y depredación. “No a los Greenwashing, si a un modelo sensato. Si a las renovables, somos los que siempre las han defendido mucho antes de la llegada de las cuatro empresas y apellidos que capitalizan las solicitudes, sin mesura. Puro negocio. El cambio climático no puede ser excusa para arribistas, especuladores y gente sin la más mínima sensibilidad ni escrúpulos”, ha concluido.