Mulet: “Es donen situacions on evidentment és necessari millorar l’atenció i recuperació que reben els progenitors després de la pèrdua” 

Madrid, 3 d’abril de 2021
El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha registrat en la Comissió de Sanitat una moció que reclama al Govern prendre les mesures legislatives necessàries per a reformar la regulació de les baixes de maternitat i paternitat quant als supòsits de mort perinatal i establir la seua aplicació de manera gradual i proporcional en les setmanes d’embaràs, garantint així que totes les mares i pares podran disposar d’un temps de recuperació física i psicològica després d’una situació de mort perinatal, amb l’objectiu de reconèixer el dret tant de la mare com del pare i assegurar la seua recuperació.

Per al senador valencianista “els qui han patit aquestes doloroses pèrdues saben de la necessitat de revisar com s’atén els progenitors i l’acompanyament que reben en els supòsits de mort perinatal, així com les baixes de maternitat i paternitat per a afrontar les necessitats físiques que comporta la recuperació i psicològica”.

La mort perinatal es produeix quan la criatura mor dins del ventre de la seua mare, durant el part o fins i tot en la primera setmana de vida. De la mateixa manera també abasta la situació en la qual es produeix una interrupció voluntària de l’embaràs per qüestions mèdiques tant de la mare com del bebè. Aquesta situació, molt dolorosa per a les mares i pares, ha sigut i continua sent un tema amb moltes dificultats per a gestionar-lo en la nostra societat. 

L’any 2008 es va aprovar l’Estratègia d’atenció al part normal en el Sistema Nacional de Salut, però en més de deu anys no s’ha aprovat una altra estratègia en l’àmbit estatal ni s’ha actualitzat la vigent. “Només existeix una revisió mitjançant un informe de l’any 2012, que posa en evidència la més que necessària actualització de les dades, objectius i línies estratègiques, fer realitat un tractament més especialitzat contemplant tots els moments del procés: des de l’atenció assistencial de les dones quan estan ingressades a l’hospital, que en molts casos es veuen en situacions tan doloroses com les d’haver de compartir habitació amb altres mares i els seus bebès nounats; fins al seguiment sanitari i psicològic dels mesos posteriors, perquè no es troben desemparades en tornar a casa”, explica. 

La moció registrada demana al Govern impulsar mecanismes per a garantir  el desenvolupament i aplicació de les mesures relatives a l’assistència  sanitària en l’àmbit  de la salut sexual i reproductiva de la dona; coordinació entre el personal facultatiu i el centre de salut corresponent amb l’objectiu de donar la millor atenció psicològica a mares i pares durant tot el procés de mort  perinatal, avortament o interrupció d’embaràs  en cas de malaltia  fetal greu o perill per a la salut de la mare, establint una connexió amb l’atenció  primària per a garantir  un seguiment en la recuperació física de la mare i en la recuperació psicològica de les mares i els pares. 

Així mateix demana que es reforme la regulació de les prestacions de maternitat i paternitat garantint així que podran disposar d’un temps de recuperació  física i psicològica després d’una situació de mort perinatal, incloure les recomanacions de l’Estratègia  per a l’atenció  al part normal en els continguts de la formació MIR i la formació EIR d’especialitats  d’obstetrícia-ginecologia, pediatria i formació continuada i actualitzar l’estratègia estatal d’atenció al part així com recomanar que les comunitats autònomes l’actualitzen també, per a acostar-se a una atenció al part més respectuosa i humanitzada.

Compromís lleva a la Comisión de Sanidad una iniciativa para introducir cambios en los protocolos después de una muerte perinatal

Mulet: “Se dan situaciones donde evidentemente es necesario mejorar la atención y recuperación que reciben los progenitores tras la pérdida” 

Madrid, 3 de abril de 2021
El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha registrado en la Comisión de Sanidad una moción que reclama al Gobierno tomar las medidas legislativas necesarias para reformar la regulación de las bajas de maternidad y paternidad en cuanto a los supuestos de muerte perinatal y establecer su aplicación de manera gradual y proporcional en las semanas de embarazo, garantizando así que todas las madres y padres podrán disponer de un tiempo de recuperación física y psicológica después de una situación de muerte perinatal, con el objetivo de reconocer el derecho tanto de la madre como del padre y asegurar su recuperación.

Para el senador valencianista “quienes han sufrido estas dolorosas pérdidas saben de la necesidad de revisar cómo se atiende a los progenitores y el acompañamiento que reciben en los supuestos de muerte perinatal, así como las bajas de maternidad y paternidad para afrontar las necesidades físicas que comporta la recuperación y psicológica”.

La muerte perinatal se produce cuando la criatura muere dentro del vientre de su madre, durante el parto o incluso en la primera semana de vida. Del mismo modo también abarca la situación en la que se produce una interrupción voluntaria del embarazo por cuestiones médicas tanto de la madre como del bebé. Esta situación, muy dolorosa para las madres y padres, ha sido y continúa siendo un tema con muchas dificultades para gestionarlo en nuestra sociedad. 

En 2008 se aprobó la Estrategia de atención al parto normal en el Sistema Nacional de Salud, pero en más de diez años no se ha aprobado otra estrategia en el ámbito estatal ni se ha actualizado la vigente. “Solo existe una revisión mediante un informe del año 2012, que pone en evidencia la más que necesaria actualización de los datos, objetivos y líneas estratégicas, hacer realidad un tratamiento más especializado contemplando todos los momentos del proceso: desde la atención asistencial de las mujeres cuando están ingresadas en el hospital, que en muchos casos se ven en situaciones tan dolorosas como las de tener que compartir habitación con otras madres y sus bebés recién nacidos; hasta el seguimiento sanitario y psicológico de los meses posteriores, para que no se encuentren desamparadas al volver a casa”, explica.

La moción registrada pide al Gobierno impulsar mecanismos para garantizar el desarrollo y aplicación de las medidas relativas a la asistencia sanitaria en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de la mujer; coordinación entre el personal facultativo y el centro de salud correspondiente con el objetivo de dar la mejor atención psicológica a madres y padres durante todo el proceso de muerte perinatal, aborto o interrupción de embarazo en caso de enfermedad fetal grave o peligro para la salud de la madre, estableciendo una conexión con la atención primaria para garantizar un seguimiento en la recuperación física de la madre y en la recuperación psicológica de las madres y los padres. 

Asimismo pide que se reforme la regulación de las prestaciones de maternidad y paternidad garantizando así que podrán disponer de un tiempo de recuperación física y psicológica después de una situación de muerte perinatal, incluir las recomendaciones de la Estrategia para la atención al parto normal en los contenidos de la formación MIR y la formación EIR de especialidades de obstetricia-ginecología, pediatría y formación continuada y actualizar la estrategia estatal de atención al parto así como recomendar que las comunidades autónomas lo actualizan también, para acercarse a una atención al parto más respetuosa y humanizada.