El senador de Compromís recorda que l’acord per a desmantellar va arrancar al novembre de 2019 i que segueixen sense arrancar els treballs quasi 9 anys després de l’inici de les injeccions de gas

Madrid, 26 de març de 2021

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha denunciat la “eternització” dels treballs de desmantellament del controvertit magatzem de gas Castor, que va registrar fa nou anys els primers terratrèmols durant la fase d’injecció del gas. La coalició ha reclamat des de la seua arribada a les institucions la investigació de les responsabilitats polítiques per un magatzem inservible i innecessari i una auditoria econòmica davant les diferents reclamacions i reintegraments (bancàries, d’Escal UGS, CNMC i les demandes del grup ciutadà Cas Castor).

Causa rubor i vergonya com es gestionen milers de milions d’euros de diners públics amb segons quines empreses en un magatzem de combustibles fòssils que havia de ser estratègic i una panacea per al nostre país i als pocs anys és ja innecessari i s’aposta per combustibles menys contaminants. Malgrat això els consumidors de gas continuaran pagant durant 25 anys per un fiasco pel qual ningú ha respost i, el que ens sembla més greu, que ningú s’haja pres amb diligència el desmantellament d’esta farsa, el que pot ser una temeritat”, ha assenyalat Mulet.

En la seua resposta el ministeri admet que al juny de 2020 es van reprendre els terminis administratius i que estan esperant que Enagás Transport remeta els documents “a fi d’iniciar l’expedient d’autorització dels treballs de segellat definitiu dels pous d’emmagatzematge”. El ministeri recalca que per a autoritzar els treballs de segellat -que no de desmantellament- encara són necessaris treballs de verificació de normativa sectorial d’hidrocarburs i seguretat en el medi marí, així com el compliment de la Llei d’Avaluació Ambiental, consultes a les administracions públiques i tràmits d’informació pública. Els informes i al·legacions rebuts, prossegueix la resposta oficial, es remetran al promotor per a la seua consideració en la redacció del projecte i Estudi d’Impacte Ambiental, perquè Enagás sol·licite l’inici de l’Avaluació d’Impacte Ambiental que haurà d’informar la Direcció General de Política Energètica i Mines. 

Lamentem que s’haja avançat tan poc en la tramitació, quan des dels primers terratrèmols que van activar l’alerta han passat ja molts anys, els taps que impedeixen la fuga de gas han superat la seua vida útil, la qual cosa per a nosaltres suposa una negligència que en cap cas estaria justificada per la pandèmia”, ha afegit Mulet que ha recordat que “el Castor ja ha donat massa maldecaps als veïns de la zona com perquè puga continuar generant nous problemes”.

La Mesa del Senat amb majoria de PP i PSOE continua bloquejant la creació de la Comissió d’Investigació del Projecte Castor, sol·licitada per 25 senadors d’al juliol de 2020. 

Procés de desmantellament

En la documentació oficial donada a conèixer en 2019 per la coalició valenciana consta que desmantellar les plataformes marines –la de processos, que pesa 9.000 tones sobre una estructura de 4.700, i la dels pous amb 1.200 tones de pes i una estructura de 1.400-, tindrà un cost de 159,35 milions d’euros; l’abandonament dels tretze pous, 58,16 milions; i el desmantellament de la planta terrestre d’operacions i restitució dels terrenys, amb 18,93 milions d’euros previstos; així com 8,4 milions per a la neteja i la reposició de l’entorn marí.

Per contra, dins del pressupost no consten partides per al desmantellament del gasoducte, que quedaria abandonat al fons marí.

El Gobierno sigue sin acometer el urgente desmantelamiento de Castor, primero por el Estado de alarma y ahora demorando trámites

El senador de Compromís recuerda que el acuerdo para desmantelar arrancó en noviembre de 2019 y que siguen sin arrancar los trabajos casi 9 años después del inicio de las inyecciones de gas

Madrid, 26 de marzo de 2021

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha denunciado la “eternización” de los trabajos de desmantelamiento del controvertido almacén de gas Castor, que registró hace nueve años los primeros terremotos durante la fase de inyección del gas. La coalición ha reclamado desde su llegada a las instituciones la investigación de las responsabilidades políticas por un almacén inservible e innecesario y una auditoría económica ante las distintas reclamaciones y reintegros (bancarias, de Escal UGS, CNMC y las demandas del grupo ciudadano Caso Castor).

Causa rubor y vergüenza sobre cómo se gestionan miles de millones de euros de dinero público con según qué empresas en un almacén de combustibles fósiles que tenía que ser estratégico y una panacea para nuestro país y a los pocos años es ya innecesario y se apuesta por combustibles menos contaminantes. A pesar de ello los consumidores de gas seguirán pagando durante 25 años por un fiasco por el que nadie ha respondido y, lo que nos parece más grave, que nadie se haya tomado con diligencia el desmantelamiento de tal patraña, lo que puede ser una temeridad”, ha señalado Mulet.

En su respuesta el ministerio admite que en junio de 2020 se reanudaron los plazos administrativos y que están esperando que Enagás Transporte remita los documentos “con el objeto de iniciar el expediente de autorización de los trabajos de sellado definitivo de los pozos de almacenamiento”. El ministerio recalca que para autorizar los trabajos de sellado -que no de desmantelamiento- todavía son necesarios trabajos de verificación de normativa sectorial de hidrocarburos y seguridad en el medio marino, así como el cumplimiento de la Ley de Evaluación Ambiental, consultas a las administraciones públicas y trámites de información pública. Los informes y alegaciones recibidos, prosigue la respuesta oficial, se remitirán al promotor para su consideración en la redacción del proyecto y Estudio de Impacto Ambiental, para que Enagás solicite el inicio de la Evaluación de Impacto Ambiental que deberá informar la Dirección General de Política Energética y Minas. 

Lamentamos que se haya avanzado tan poco en la tramitación, cuando desde los primeros terremotos que activaron la alerta han pasado ya muchos años, los tapones que impiden la fuga de gas han superado su vida útil, lo que para nosotros supone una negligencia que en ningún caso estaría justificada por la pandemia”, ha agregado Mulet que ha recordado que “el Castor ya ha dado demasiados dolores de cabeza a los vecinos de la zona como para que pueda seguir generando nuevos problemas”.

La Mesa del Senado con mayoría de PP y PSOE sigue bloqueando la creación de la Comisión de Investigación del Proyecto Castor, solicitada por 25 senadores de en julio de 2020. 

Proceso de desmantelamiento

En la documentación oficial dada a conocer en 2019 por la coalición valenciana consta que desmantelar las plataformas marinas –la de procesos, que pesa 9.000 toneladas sobre una estructura de 4.700, y la de los pozos con 1.200 toneladas de peso y una estructura de 1.400-, tendrá un coste de 159,35 millones de euros; el abandono de los trece pozos, 58,16 millones; y el desmantelamiento de la planta terrestre de operaciones y restitución de los terrenos, con 18,93 millones de euros previstos; así como 8,4 millones para la limpieza y la reposición del entorno marino.

Por el contrario, dentro del presupuesto no constan partidas para el desmantelamiento del gasoducto, que quedaría abandonado en el fondo marino.