La Proposició de Llei de la coalició, en tramitació, finalitza el dia 15 el període de presentació d’alternatives. Reclama a més que compareguen diferents experts davant la Comissió de Funció Pública del Senat que puguen donar llum al Govern

MADRID, 2 de febr ero de 2021
La coalició valenciana ha incorporat una ‘alternativa’ perquè la Proposició de Llei de Compromís que es tramita al Senat, consistent en habilitar la Llei d’Excepcionalitat per Concurs de Mèrits (art. 61.6 de l’EBEP) per a donar estabilitat al personal interí o temporal que es trobe treballant en l’Administració durant tres anys o més, contemple la declaració com a “personal a extinguir”, del personal interí contractat en abús de Llei. 

Aquesta incorporació figura en l’article 87 de l’actual Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021, per a donar compliment a la Directiva 2001/23 sobre el manteniment dels drets de els/as treballadors/as en cas de personal procedent d’empreses públiques subrogat per les Administracions Públiques. “En aquest cas proposem la seua incorporació per a donar compliment a la Directiva Europea 1999/70/CE sobre el treball de duració determinada, amb el mateix objectiu, en tots dos casos de respectar els drets reconeguts al personal per la normativa europea, màximament quan la selecció d’aquest personal s’ha realitzat en tot cas amb respecte als principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat”, ha assenyalat Mulet. 

Aquesta figura del personal a extingir compta amb el dictamen favorable del Consell Jurídic Consultiu, l’òrgan consultiu més important del País Valencià, que vetlla pel compliment de la legalitat vigent a l’administració pública. Per a Mulet, “entenem que aquesta via utilitzada ja pel Govern actual podria ser una solució ràpida i definitiva per al col·lectiu afectat, el qual adquiriria d’aquesta manera l’estabilitat laboral merescuda”. 

D’altra banda, la coalició demanarà que compareguen diferents experts davant la Comissió de Funció Pública del Senat que puguen donar llum al Govern “que sembla encara no saber què fer concretament amb els centenars de milers d’afectats” i ha lamentat que “l’exministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, abandonara el seu càrrec sense atendre la petició de reunió de diferents col·lectius d’afectats i de representants de Compromís. Encara estem esperant que ens aclarisca si pensa rebre’ns”, li ha retret. “Esperem tinga una mica més de tacte i encerts en el nou ministeri”, conclou Mulet.

https://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_14_130_1132.PDF
Proposición de Ley de medidas para garantizar, en el ámbito del empleo público, el cumplimiento de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada

Compromís propone al Gobierno estabilizar a los interinos abusados como ‘personal a extinguir’ para cumplir con la Directiva Europea

La Proposición de Ley de la coalición en tramitación finaliza el día 15 el período de presentación de alternativas. Reclama además que comparezcan distintos expertos ante la Comisión de Función Pública del Senado que puedan arrojar luz al Gobierno

MADRID, 2 de febrero de 2021
La coalición valenciana ha incorporado una ‘alternativa’ para que la Proposición de Ley de Compromís que se tramita en el Senado, consistente en habilitar la Ley de Excepcionalidad por Concurso de Méritos (art. 61.6 del EBEP) para dar estabilidad al personal interino o temporal que se encuentre trabajando en la Administración durante tres años o más, contemple la declaración como “personal a extinguir”, del personal interino contratado en abuso de Ley. 

Esta incorporación figura en el artículo 87 de la actual Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, para dar cumplimiento a la Directiva 2001/23 sobre el mantenimiento de los derechos de los/as trabajadores/as en caso de personal procedente de empresas públicas subrogado por las Administraciones Públicas. “En este caso proponemos su incorporación para dar cumplimiento a la Directiva Europea 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada, con el mismo objetivo, en ambos casos de respetar los derechos reconocidos al personal por la normativa europea, máxime cuando la selección de este personal se ha realizado en todo caso con respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”, ha señalado Mulet. 

Esta figura del personal a extinguir cuenta con el dictamen favorable del Consejo Jurídico Consultivo, el órgano consultivo más importante del País Valenciano, que vela por el cumplimiento de la legalidad vigente en la administración pública. Para Mulet, “entendemos que esta vía utilizada ya por el Gobierno actual podría ser una solución rápida y definitiva para el colectivo afectado, el cual adquiriría de esta manera la estabilidad laboral merecida”. 

Por otro lado, la coalición solicitará que comparezcan distintos expertos ante la Comisión de Función Pública del Senado que puedan arrojar luz al Gobierno “que parece aún no saber qué hacer concretamente con los cientos de miles de afectados” y ha lamentado que “la exministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, abandonara su cargo sin atender la petición de reunión de distintos colectivos de afectados y de representantes de Compromís. Todavía estamos esperando que nos aclare si piensa recibirnos”, le ha reprochado. “Esperamos tenga un poco más de tacto y aciertos en el nuevo ministerio”, concluye Mulet.

https://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_14_130_1132.PDF
Proposición de Ley de medidas para garantizar, en el ámbito del empleo público, el cumplimiento de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada.