Mulet recorda que la llicència d’activitat de la nuclear expirava el 20 de març de 2021.

València a 26 de gener de 2021.  El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet ha registrat hui una bateria de preguntes al Govern en les quals s’exigeix assumir el dia 20 de març d’aquest any 2021 com el del final de l’activitat de la central nuclear de Cofrentes, tal com estava previst en els permisos originaris, i no en 2030 tal com pretenen l’actual Govern.

Mulet ja va registrar en 2020, a un any vista de la caducitat d’aquests permisos, una sèrie d’interpel·lacions al Govern per a exigir no caure en aquesta temptació després de les maniobres de l’empresa explotadora del subministrament, Iberdrola, per a allargar la llicència fins a 2030, però van demostrar la voluntat de l’ ejectiu de plegar-se als interessos empresarials, i renovar injustificablement aquesta llicència durant 9 anys més. Era una burla a la pròpia voluntat de les Corts Valencianes que van exigir via PNL el tancament definitiu d’aquestes instal·lacions, i a la pròpia lògica i compromisos electorals dels partits en el Govern d’apostar per una transició energètica cap a la sostenibilitat. Renovar “perquè sí” l’activitat d’aquesta vella central és insostenible es mire per on es mire.

Des de Compromís es va recordar que Cofrents té les piscines del combustible usat plenes de residus nuclears. Això significa que els residus que es generen cada dia, han d’eixir d’aqueixes piscines al Magatzem Temporal Individualitzat (ATI) que està situat a la intempèrie, al costat de la central, a poc més d’un quilòmetre del poble i a uns 200 metres del riu Xúquer, que rega i dóna beure a l’àrea metropolitana de València i, fins i tot, a una gran part de la província. Tot amb els riscos mediambientals i per a la salut de les persones que això implica.

En 2020 el Govern va deixar clar veia positiu ajornar el tancament de la central nuclear de Cofrentes per a novembre de l’any 2030 amb l’excusa que el Consell de Seguretat Nuclear (CSN), és l’encarregat de vigilar que el funcionament d’aquestes instal·lacions no represente cap risc ni per als treballadors ni per a les persones o el medi ambient. El Govern justifica que els propietaris de les centrals i l’Empresa Nacional de Residus Radioactius van signar, al març de 2019, un Protocol que conté el calendari de tancament ordenat de les instal·lacions, amb base a l’horitzó temporal contemplat en el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima i en base, també, a les sol·licituds de renovació de les autoritzacions per a la continuïtat de la seua explotació, l’aprovació de la qual correspon al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Així, amb aquestes premisses, s’informa que s’estima el tancament de la central nuclear de Cofrentes per a novembre de l’any 2030.

Segons Mulet, “ Que es “puga” ajornar aquest tancament, no significa en cap cas “ que es dega” , no estem davant una decisió tècnica, sinó política, emparar-se en el CSN és pura covardia, més quan els partits polítics que conformen el Govern, les seues sucursals valencianes ací diuen justament el contrari. És preocupant veure com alguns partits feien bandera del tancament de totes les nuclears en 2024 i han anat difuminant aqueixa exigència. Per això no donarem cap braç a torçar i continuarem exigint programar el tancament de Cofrentes en 2021, no ens podem permetre aqueix regs diga el que diga el CSN que pot explicar que de moment no hi ha risc amb el funcionament ordinari, com tampoc existia a Fukushima abans de l’accident”.

Compromís reitera la necesidad de cerrar Cofrentes en marzo de este año y no esperar a 2030 como quiere el Gobierno

Mulet recuerda que la licencia de actividad de la nuclear expiraba el 20 de marzo de 2021. València a 26 de enero de 2021  El portavoz de Compromís  en el Senado, Carles Mulet ha registrado hoy una batería de preguntas al Gobierno en las cuales se exige asumir el día 20 de marzo de este año 2021 como el del final de la actividad de la central nuclear de Cofrentes, tal y como estaba previsto en los permisos originarios,  y no en 2030 tal y como pretenden el actual Gobierno.

Mulet ya registró en 2020,  a un año vista de la caducidad de estos permisos, una serie de interpelaciones al Gobierno para exigir no caer en esta tentación después de las maniobras de la empresa explotadora del suministro, Iberdrola, para alargar la licencia hasta 2030, pero demostraron la voluntad del ejecutivo de plegarse a los intereses empresariales, y renovar injustificablemente esta licencia durante 9 años más. Era una burla a la propia voluntad de las Cortes Valencianes que exigieron vía PNL el cierre definitivo de estas instalaciones, y a la propia lógica y compromisos electorales de los partidos en el Gobierno de apostar por una transición energética hacia la sostenibilidad. Renovar “porqué sí” la actividad de esta vieja central es insostenible se mire por donde se mire.

Desde Compromís se recordó que  Cofrents tiene las piscinas del combustible usado llenas de residuos nucleares. Esto significa que los residuos que se generan cada día, tienen que salir de esas piscinas al Almacén Temporal Individualizado (ATI) que está situado a la intemperie, junto a la central, a poco más de un kilómetro del pueblo y a unos 200 metros del río Júcar, que riega y da de beber al área metropolitana de València e, incluso, a una gran parte de la provincia. Todo con los riesgos medioambientales y para la salud de las personas que esto implica.

En 2020 el Gobierno dejó claro veía positivo aplazar  el cierre de la central nuclear de Cofrentes para noviembre del año 2030 con la excusa de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), es el encargado de vigilar que el funcionamiento de dichas instalaciones no represente riesgo alguno ni para los trabajadores ni para las personas o el medio ambiente. El Gobierno justifica que  los propietarios de las centrales y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos firmaron, en marzo de 2019, un Protocolo que contiene el calendario de cierre ordenado de las instalaciones, con base al horizonte temporal contemplado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y en base, también, a las solicitudes de renovación de las autorizaciones para la continuidad de su explotación, cuya aprobación corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Así, con dichas premisas, se informa que se estima el cierre de la central nuclear de Cofrentes para noviembre del año 2030.

Según  Mulet, “ Que se “pueda” aplazar este cierre, no significa en ningún caso “ que se deba” , no estamos ante una decisión técnica, sino política,  ampararse en el CSN es pura cobardía,  más cuando los partidos políticos que conforman el Gobierno, sus sucursales valencianas aquí dicen justamente lo contrario. Es preocupante ver como algunos partidos hacían bandera del cierre de todas las nucleares en 2024 y han ido difuminando esa exigencia. Por ello no vamos a dar ningún brazo a torcer y vamos a continuar exigiendo programar el cierre de Cofrentes en 2021, no nos podemos permitir ese riegos diga lo que diga el CSN que puede explicar que de momento no hay riesgo con el funcionamiento ordinario, como tampoco existía en Fukushima antes del accidente”