La coalició insisteix que ha de ser l’empresa promotora qui es faça càrrec del a deute contret amb els bancs, del us 70 milions del segellament i abandonament i dels 260 milions de desmantellar les dues plantes i gasoductes i no els ciutadans

MADRID, 11 de noviem bre de 2020

La majoria de PP i PSOE al Senat està bloquejant que es tramite la Comissió d’Investigació que més de 25 senadors han sol·licitat estampant la seua signatura i complint amb el que es disposa en el Reglament del Senat respecte aquesta classe d’òrgans. Són indecents aquests comportaments antidemocràtics”, ha denunciat el portaveu de Compromís Carles Mulet, un dels signants i promotors de la iniciativa

El senador ha demanat a les formacions que exerceixen aquest bloqueig que cessen en el seu bloqueig “per ètica, transparència i decència” ja que d’una forma perversa s’estan oposant a la voluntat d’un grup de representants de diferents territoris que han sigut afectats per aquest enorme nyap i vergonya per a l’enginyeria espanyola com ha sigut Castor. A més, ha anunciat que la coalició registrarà la #LeyCastor, una iniciativa en forma de Proposició de Llei de la societat civil concretament del Grup Ciutadà Cas Castor composat per Xnet, l’Observatori del Deute i Institut pels Drets Humans, que promou la batalla judicial en aquest cas i que reclama que siga ACS de Florentino Pérez qui es responsabilitze pels pagaments, indemnitzacions i actuacions conseqüència dels nyaps d’un projecte mal dissenyat i executat.

Hui hem sabut que els treballs de segellament del magatzem, els seus treballs d’estudis sísmics poden acabar costant 77 milions d’euros que se sumaran als 260 milions d’euros addicionals, un vergonyós acumulat d’un projecte les plantes del qual costen 15 milions d’euros anuals mantener-les sense activitat”, ha retret Mulet.

Segons la Llei d’Hidrocarburs en vigor, el concessionari tenia l’obligació prèvia d’aprovar un pla de desmantellament i abandonament de les instal·lacions per a executar-lo al final de la seua vida útil partint d’aquesta garantia financera. Escal UGS, no obstant això, no va elaborar ni el pla ni va fer efectiva la dotació. A la fi de 2014, les instal·lacions van acabar revertint a l’Estat que va indemnitzar amb 1.350 milions d’euros a les empreses de Florentino Pérez malgrat l’evident “nyap” i perill que ha suposat aquesta obra.

La Proposició de Llei preveu l’inici d’un procediment judicial per a recuperar la quantitat abonada per ENAGÁS a la concessionària Escal UGS ja que el TC va anul·lar el contracte que va generar el deute pel que aquesta no ha de recaure sobre l’Estat i en conseqüència sobre la ciutadania; que una comissió parlamentària revise les partides pressupostàries i l’informe tècnic complet del projecte ja que revisant els comptes d’ACS és evident que pot assumir els costos que ha generat i més havent repartit dividends; la revisió pel Govern dels elements tècnic-jurídics del projecte i determinar els mecanismes per a un tancament just. Simultàniament es redactarà un Projecte de Llei perquè el cost del desmantellament no recaiga en la ciutadania a través de mecanismes directes o indirectes.

Procés de desmantellament

En la documentació revelada en 2019 per la coalició valenciana consta que desmantelar les plataformes marines –la de processos, que pesa 9.000 tones sobre una estructura de 4.700, i la dels pous amb 1.200 tones de pes i una estructura de 1.400-, amb 159,35 milions d’euros; l’abandó dels tretze pous, 58,16 milions; i el desmantellament de la planta terrestre d’operacions i restitució dels terrenys, amb 18,93 milions d’euros previstos; així com 8,4 milions per a la neteja i la reposició de l’entorn marí.

Per contra, dins del pressupost no consten partides per al desmantellament del gasoducte, que quedaria abandonat en el fons marí. 

CASTOR

Compromís denuncia en el Senado el bloqueo político a investigar Castor y presentará una Proposición de Ley sobre el coste de su desarmado

La coalición insiste en que debe ser la empresa promotora quien se haga cargo de la deuda contraída con los bancos, de los 70 millones del sellado y abandono y de los 260 millones de desmantelar las dos plantas y gaseoductos y no los ciudadanos

MADRID, 11 de noviembre de 2020

La mayoría de PP y PSOE en el Senado está bloqueando que se tramite la Comisión de Investigación que más de 25 senadores han solicitado estampando su firma y cumpliendo con lo dispuesto en el Reglamento del Senado respecto esta clase de órganos. Son indecentes tales comportamientos antidemocráticos”, ha denunciado el portavoz de Compromís Carles Mulet, uno de los firmantes y promotores de la iniciativa

El senador ha pedido a las formaciones que ejercen este bloqueo que cesen en su bloqueo “por ética, transparencia y decencia” ya que de una forma perversa se están oponiendo a la voluntad de un grupo de representantes de distintos territorios que han sido afectados por este enorme chapuza y vergüenza para la ingeniería española como ha sido Castor. Además, ha anunciado que la coalición va a registrar la #LeyCastor, una iniciativa en forma de Proposición de Ley de la sociedad civil concretamente del Grupo Ciudadano Caso Castor compuesto por Xnet, Observatorio de la Deuda e Instituto por los Derechos Humanos, que promueve la batalla judicial en este caso y que reclama que sea ACS de Florentino Pérez quien se responsabilice por los pagos, indemnizaciones y actuaciones consecuencia de las chapuzas de un proyecto mal diseñado y ejecutado.

Hoy hemos sabido que los trabajos de sellado del almacén, sus trabajos de estudios sísmicos pueden acabar costando 77 millones de euros que se sumarán a los 260 millones de euros adicionales, un vergonzoso suma y sigue de un proyecto cuyas plantas cuestan 15 millones de euros anuales por mantener sin actividad”, ha reprochado Mulet.

Según la Ley de Hidrocarburos en vigor, el concesionario tenía la obligación previa de aprobar un plan de desmantelamiento y abandono de las instalaciones para ejecutarlo al final de su vida útil partiendo de esta garantía financiera. Escal UGS, sin embargo, no elaboró ni el plan ni hizo efectiva la dotación. A finales de 2014, las instalaciones acabaron revirtiendo al Estado que indemnizó con 1.350 millones de euros a las empresas de Florentino Pérez a pesar de la evidente “chapuza” y peligro que ha supuesto esta obra.

La Proposición de Ley prevé el inicio de un procedimiento judicial para recuperar la cantidad abonada por ENAGÁS a la concesionaria Escal UGS ya que el TC anuló el contrato que generó la deuda por lo que esta no debe recaer sobre el Estado y en consecuencia sobre la ciudadanía; que una comisión parlamentaria revise las partidas presupuestarias y el informe técnico completo del proyecto ya que revisando las cuentas de ACS es evidente que puede asumir los costes que ha generado y más habiendo repartido dividendos; la revisión por el Gobierno de los elementos técnico-jurídicos del proyecto y determinar los mecanismos para un cierre justo. Simultáneamente se redactará un Proyecto de Ley para que el coste del desmantelamiento no recaiga en la ciudadanía a través de mecanismos directos o indirectos.

Proceso de desmantelamiento

En la documentación desvelada en 2019 por la coalición valenciana consta que desmantelar las plataformas marinas –la de procesos, que pesa 9.000 toneladas sobre una estructura de 4.700, y la de los pozos con 1.200 toneladas de peso y una estructura de 1.400-, con 159,35 millones de euros; el abandono de los trece pozos, 58,16 millones; y el desmantelamiento de la planta terrestre de operaciones y restitución de los terrenos, con 18,93 millones de euros previstos; así como 8,4 millones para la limpieza y la reposición del entorno marino.

Por el contrario, dentro del presupuesto no constan partidas para el desmantelamiento del gasoducto, que quedaría abandonado en el fondo marino.