La coalició presentarà esmenes en el Ple del dimarts reclamant solucions i respecte cap als treballadors públics i els pensionistes
 
MADRID, 20 de setembre de 2020
La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, segueix sense contestar des de principis de juliol la petició realitzada per escrit pel senador de Compromís demanant-li una trobada entre representants de funcionaris interins i representants de la coalició, a fi de plantejar solucions a la situació laboral que pateix aquest col·lectiu i que s’ha evidenciat a partir de la Sentència del Tribunal de Justícia de la UE del mes de març sobre aquesta matèria. 
 
El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha recordat que va rebre un correu electrònic en el qual s’assenyalava que “de cara al mes de setembre valorarem que des de la Secretaria General de Funció Pública puguen donar resposta a la seua petició”, fet que no ha ocorregut en les dates en les quals ens trobem “el que demostra la seua escassa voluntat per atendre els afectats i als qui estem oberts a aportar idees i possibles solucions”, ha lamentat.
 
Les administracions locals necessiten mecanismes per a reduir els alts índexs de temporalitat i establir mecanismes de consolidació i estabilització que aporten seguretat a les treballadores i treballadors en situació d’interinitat. Per al senador “aquest Govern deu i pot donar una solució a aquests afectats. Una solució justa i que atenga la seua situació davant el cas al qual se’ls ha conduït”.
 
Pensions i funcionaris
D’altra banda, Compromís registrarà en el pròxim Ple del Senat diverses esmenes constructives, instant al Govern que no congele els sous dels empleats públics, cap de les pensions del sistema de pensions públiques a Espanya en els pròxims Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021 i que garantisca en tots dos casos l’increment necessari per a evitar la pèrdua de poder adquisitiu. 
 
També s’instará al Govern a buscar una solució a la situació d’abús en les milers de persones interines en frau de llei, que acabe amb la temporalitat, la situació d’abús continu (com per exemple  que contemple habilitar norma expressa, per una única i sola vegada, per a consolidar al personal interí o temporal que es trobe treballant durant més de tres anys ininterromputs en l’Administració, mitjançant la Llei d’Excepcionalitat per Concurs de Mèrits, art. 61.6 de l’EBEP. En aquest procés excepcional, únicament podrà participar el personal que es trobe ocupant el lloc, objecte de la convocatòria) o altres opcions que donen solució a aquesta situació.
 
Finalment reclamaran que la Llei General de Seguretat Social, aprovada per Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, perquè els casos d’accés a la jubilació anticipada per voluntat de la persona interessada, en els quals acredite un període de cotització efectiva de 40 anys, siguen exclosos de l’aplicació dels coeficients reductors establits en l’article 208 de la citada Llei.

La ministra de Política Territorial y Función Pública lleva tres meses sin contestar la petición de reunión con los interinos en fraude de ley

La coalición presentará enmiendas en el Pleno del martes reclamando soluciones y respeto hacia los trabajadores públicos y los pensionistas
 
MADRID, 20 de septiembre de 2020
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, sigue sin contestar desde principios de julio la petición realizada por escrito por el senador de Compromís pidiéndole un encuentro entre representantes de funcionarios interinos y representantes de la coalición, al objeto de plantear soluciones a la situación laboral que padece este colectivo y que se ha evidenciado a partir de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del mes de marzo sobre esta materia. 
 
El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha recordado que recibió un correo electrónico en el que se señalaba que “de cara al mes de septiembre valoraremos que desde la Secretaría General de Función Pública puedan dar respuesta a su petición”, algo que no ha ocurrido en las fechas en las que nos encontramos “lo que demuestra su escasa voluntad por atender a los afectados y a quienes estamos abiertos a aportar ideas y posibles soluciones”, ha lamentado.
 
Las administraciones locales necesitan mecanismos para reducir los altos índices de temporalidad y establecer mecanismos de consolidación y estabilización que aporten seguridad a las trabajadoras y trabajadores en situación de interinidad. Para el senador “este Gobierno debe y puede dar una solución a estos afectados. Una solución justa y que atienda su situación ante el caso al que se les ha conducido”.
 
Pensiones y funcionarios
Por otro lado, Compromís registrará en el próximo Pleno del Senado varias enmiendas constructivas, instando al Gobierno a que no congele los sueldos de los empleados públicos, ninguna de las pensiones del sistema de pensiones públicas en España en los próximos Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 y que garantice en ambos casos el incremento necesario para evitar la pérdida de poder adquisitivo. 
 
También se instará al Gobierno a buscar una solución a la situación de abuso en las miles de personas interinas en fraude de ley, que acabe con la temporalidad, la situación de abuso continuo (como por ejemplo que contemple habilitar norma expresa, por una única y sola vez, para consolidar al personal interino o temporal que se encuentre trabajando durante más de tres años ininterrumpidos en la Administración, mediante la Ley de Excepcionalidad por Concurso de Méritos, art. 61.6 del EBEP. En este proceso excepcional, únicamente podrá participar el personal que se encuentre ocupando el puesto, objeto de la convocatoria) u otras opciones que den solución a esta situación.
 
Finalmente reclamarán que la Ley General de Seguridad Social, aprobada por Real decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, para que los casos de acceso a la jubilación anticipada por voluntad de la persona interesada, en los que acredite un periodo de cotización efectiva de 40 años, sean excluidos de la aplicación de los coeficientes reductores establecidos en el artículo 208 de la citada Ley.