Carles Mulet posa com a exemple el cas de Benicarló, que va quedar sense ajudes per a actuar en el seu tram urbà i s’enfronta ara a problemes en l’execució dels treballs d’urbanització

MADRID, 19 d’agost de 2020

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha reclamat hui al Govern que recapacite en la injusta decisió de deixar sense finançament als trams de carretera que han sigut lliurats als ajuntaments per haver quedat fora del trànsit de vehicles fruit de la construcció de variants o canvis de traçat i incloga fons suficients en els Pressupostos Generals de l’Estat de 2021. En l’actualitat, desenes de municipis (Sueca, Alcoi, Albaida, Benicarló, Vinaròs o Peníscola) es troben amb el greuge comparatiu de no haver-se pogut beneficiar d’un lliurament del vial amb un pressupost associat per a millorar el seu tram urbà, després del canvi normatiu de 2005 que va anul·lar l’obligació que tenia l’Estat amb cada quilòmetre d’aquestes carreteres lliurat a un ajuntament.

El senador territorial ha qualificat de “xantatge” l’erradicació de les contraprestacions realitzades a aquests municipis i la signatura de convenis “parany” pel qual els alcaldes renunciaven als fons i hipotecavan als municipis per a sufragar actuacions quilomètriques de vials que necessiten ser convertits a urbans, amb el consegüent cost per als seus ciutadans “quan altres sí han tingut diners per a adaptar aquests vials a la trama urbana, la qual cosa és una flagrant injustícia i un greuge comparatiu entre uns i altres municipis i ciutadans”.

Anteriorment a l’Ordre de Foment Ordre FOM/3426/2005, es lliurava una quantia superior als 340.000 euros per quilòmetre de carretera de dues calçades corresponent a la Xarxa de Carreteres de l’Estat a cedir i l’ajuntament havia de presentar un projecte constructiu de l’obra a executar. Així, mentre molts municipis han pogut construir bonics passejos, vials correctament urbanitzats per a incorporar l’antiga carretera a la seua trama urbana amb condicions (redones, passos de vianants, jardins, il·luminació, etc … o fins i tot han vist com es convertien en autovies) “altres ajuntaments veuen com el que havia de ser una bona notícia pel trasllat d’un vial que han estat suportant al llarg de dècades, ara acaba sent un nou mal de cap” i ha posat com a exemple el cas en el qual es troben les obres de Benicarló. “Uns treballs de certa complexitat que es troben empantanats per l’elecció d’una empresa que suposadament complia amb els requeriments, capacitat i preu i un tipus d’actuació que suposa dificultats de gestionar per als Consistoris, lligats de mans per no haver rebut els vials amb els diners necessaris com per a executar les actuacions amb garanties”, ha indicat.

La coalició ha presentat una moció al Senat per a reclamar que es recuperen amb efectes retroactius les quantitats a percebre, ja que els municipis complien amb el que es disposa en la Llei de Carreteres i Reglament General i que, ara amb l’alternativa gratuïta que suposa per a les N-340 i N-332 l’AP-7 amb un millor nivell de servei i dos carrils per sentit “és el moment de fer justícia amb aquests municipis que han patit en les seues pròpies carns el trànsit i accidentalitat d’aquests vials”, ha conclòs.

https://senat.compromis.net/files/2020/02/mulet-cession-trams-carreteres-reg_6981.pdf

Compromís pide al Gobierno fondos suficientes en los PGE para que los ayuntamientos puedan actuar en las carreteras cedidas a los municipios 

Carles Mulet pone como ejemplo el caso de Benicarló, que quedó sin ayudas para actuar en su tramo urbano y se enfrenta ahora a problemas en la ejecución de los trabajos de urbanización

MADRID, 19 de agosto de 2020

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha reclamado hoy al Gobierno que recapacite en la injusta decisión de dejar sin financiación a los tramos de carretera que han sido entregados a los ayuntamientos por haber quedado fuera del tráfico de vehículos fruto de la construcción de variantes o cambios de trazado e incluya fondos suficientes en los Presupuestos Generales del Estado de 2021. En la actualidad, decenas de municipios (Sueca, Alcoi, Albaida, Benicarló, Vinaròs o Peníscola) se encuentran con el agravio comparativo de no haberse podido beneficiar de una entrega del vial con un presupuesto asociado para mejorar su tramo urbano, tras el cambio normativo de 2005 que anuló la obligación que tenía el Estado con cada kilómetro de estas carreteras entregado a un ayuntamiento.

El senador territorial ha calificado de “chantaje” la erradicación de las contraprestaciones realizadas a estos municipios y la firma de convenios “trampa” por el que los alcaldes renunciaban a los fondos e hipotecaban a los municipios para sufragar actuaciones kilométricas de viales que necesitan ser convertidos a urbanos, con el consiguiente coste para sus ciudadanos “cuando otros sí han tenido dinero para adaptar estos viales a la trama urbana, lo que es una flagrante injusticia y un agravio comparativo entre unos y otros municipios y ciudadanos”.

Anteriormente a la Orden de Fomento Orden FOM/3426/2005, se entregaba una cuantía superior a los 340.000 euros por kilómetro de carretera de dos calzadas correspondiente a la Red de Carreteras del Estado a ceder y el ayuntamiento debía presentar un proyecto constructivo de la obra a ejecutar. Así, mientras muchos municipios han podido construir bonitos paseos, viales correctamente urbanizados para incorporar la antigua carretera a su trama urbana con condiciones (redondas, pasos de peatones, jardines, iluminación, etc … o incluso han visto como se convertían en autovías) “otros ayuntamientos ven como lo que debía ser una buena noticia por el traslado de un vial que han estado soportando a lo largo de décadas, ahora acaba siendo un nuevo dolor de cabeza” y ha puesto como ejemplo el caso en el que se encuentran las obras de Benicarló. “Unos trabajos de cierta complejidad que se hallan empantanados por la elección de una empresa que supuestamente cumplía con los requerimientos, capacidad y precio y un tipo de actuación que supone dificultades de gestionar para los Consistorios, atados de manos por no haber recibido los viales con el dinero necesario como para ejecutar las actuaciones con garantías”, ha indicado.

La coalición ha presentado una moción en el Senado para reclamar que se recuperen con efectos retroactivos las cantidades a percibir, ya que los municipios cumplían con lo dispuesto en la Ley de Carreteras y Reglamento General y que, ahora con la alternativa gratuita que supone para las N-340 y N-332 la AP-7 con un mejor nivel de servicio y dos carriles por sentido “es el momento de hacer justicia con estos municipios que han sufrido en sus propias carnes el tráfico y accidentalidad de estos viales”, ha concluido.

https://senat.compromis.net/files/2020/02/MULET-cession-trams-carreteres-reg_6981.pdf