La coalició ha advocat per l’acceptació de nombroses esmenes al seu text a fi d’aconseguir el consens en la matèria que la societat ens demanda davant la tragèdia de la Covid

Madrid, 1 de juliol de 2020

El Senat ha aprovat amb un ampli suport la moció de Compromís per a blindar la sanitat pública, expressar el suport de la institució al model de servei públic de salut universal i de qualitat i instar al Govern a adquirir el compromís d’augmentar els pressupostos públics destinats a aquest objectiu. Així mateix, el text reclamava promoure l’estudi de reformes que permeten assegurar una adequada planificació estratègica basada en l’evidència científica i el compliment dels principis d’equitat. 

El portaveu de Compromís, Carles Mulet, ha ressaltat la necessitat d’avançar en la millora i protecció de la sanitat pública “com quelcom que ens uneix, deixar-nos de lluites partidistes per a reconèixer el paper dels treballadors de la sanitat, pel seu intens treball i compromís, perquè puguen treballar en les condicions adequades en qualsevol circumstància”. 

Així, la moció expressa que “el Senat impulsarà quantes iniciatives legislatives siguen necessàries per a garantir els drets fonamentals en la Constitució, els drets socials bàsics de les persones, en aquest cas blindar els drets a la protecció de la salut i l’assistència sanitària universal” i que “insta al Govern a cercar un sistema de finançament just, lleial i solidari entre territoris. Una reforma necessària amb el concurs i la participació de tots els territoris, amb l’objectiu de resoldre manques, asimetries i ambigüitats de l’actual sistema de finançament, sota els principis rectors d’igualtat, equitat, transparència i corresponsabilitat fiscal. Les comunitats autònomes han de tenir capacitat financera suficient per a proveir tots els serveis, prestacions socials i sanitàries que són de la seua competència, que s’estan veient especialment afectats amb motiu de la pandèmia causada pel virus COVID-19”.

Després de diferents negociacions amb els grups i a fi d’incorporar un major consens, la moció aprovada insta a regular el reconeixement del dret a la salut i a l’assistència universal; impulsar una reforma legislativa que garantisca un mínim d’I+D+i en l’àmbit de la salut. “La millor manera de dignificar el treball del personal que treballa en la sanitat i salut pública que estan des de fa anys amb contractes precaris en situació de frau contractual, interins als quals no se’ls ha solucionat la seua situació contractual després d’anys i mesos de donar-ho tot, és dignificant el seu treball i acabant amb l’abusiva interinitat”, ha afegit. 

Mulet ha rebutjat incorporar esmenes de PP, Ciutadans i Vox que demanaven rebaixar el blindatge de la sanitat, eliminar les referències a les pràctiques de descapitalització de la sanitat pública que han existit o potenciar de manera genèrica la investigación, en comptes de garantir com ressaltava la moció un mínim d’I+D+i en l’àmbit de la salut.

Aprobada la moción de Compromís para blindar la sanidad pública como un derecho y potenciar la investigación en I+D+i sanitaria

La coalición ha abogado por la aceptación de numerosas enmiendas a su texto en aras de conseguir el consenso en la materia que la sociedad nos demanda ante la tragedia del Covid

Madrid, 1 de julio de 2020

El Senado ha aprobado con un amplio respaldo la moción de Compromís para blindar la sanidad pública, expresar el apoyo de la institución al modelo de servicio público de salud universal y de calidad e instar al Gobierno a adquirir el compromiso de aumentar los presupuestos públicos destinados a este objetivo. Asimismo, el texto reclamaba promover el estudio de reformas que permitan asegurar una adecuada planificación estratégica basada en la evidencia científica y el cumplimiento de los principios de equidad. 

El portavoz de Compromís, Carles Mulet, ha resaltado la necesidad de avanzar en la mejora y protección de la sanidad pública “como algo que nos une, dejarnos de luchas partidistas para reconocer el papel de los trabajadores de la sanidad, por su intenso trabajo y compromiso, para que puedan trabajar en las condiciones adecuadas en cualquier circunstancia”. Así, la moción expresa que “el Senado impulsará cuantas iniciativas legislativas sean necesarias para garantizar los derechos fundamentales en la Constitución, los derechos sociales básicos de las personas, en este caso blindar los derechos a la protección de la salud y la asistencia sanitaria universal” y que “insta al Gobierno a buscar un sistema de financiación justo, leal y solidario entre territorios. Una reforma necesaria con el concurso y la participación de todos los territorios, con el objetivo de resolver carencias, asimetrías y ambigüedades del actual sistema de financiación, bajo los principios rectores de igualdad, equidad, transparencia y corresponsabilidad fiscal. Las comunidades autónomas deben tener capacidad financiera suficiente para proveer todos los servicios, prestaciones sociales y sanitarias que son de su competencia, que se están viendo especialmente afectados con motivo de la pandemia causada por el virus COVID-19”.

Tras distintas negociaciones con los grupos y en aras de incorporar un mayor consenso, la moción aprobada insta a regular el reconocimiento del derecho a la salud y a la asistencia universal; impulsar una reforma legislativa que garantice un mínimo de I+D+i en el ámbito de la salud. “La mejor forma de dignificar el trabajo del personal que trabaja en la sanidad y salud pública que están desde hace años con contratos precarios en situación de fraude contractual, interinos a los que no se les ha solucionado su situación contractual después de años y meses de darlo todo, es dignificando su trabajo y acabando con la abusiva interinidad”, ha agregado. 

Mulet ha rechazado incorporar enmiendas de PP y Vox que pedían rebajar el blindaje de la sanidad, eliminar las referencias a las prácticas de descapitalización de la sanidad pública que han existido o potenciar de forma genérica la investigación en vez de garantizar, como resaltaba la moción, un mínimo de I+D+i en el ámbito de la salud.