El senador Carles Mulet apel·la a la coordinació institucional, el respecte competencial i a l’experiència de la Generalitat amb esta renda

Madrid, 14 de juny de 2020

Compromís ha presentat una moció al Senat en la qual s’insta al Govern central a iniciar un mecanisme de col·laboració amb la Generalitat Valenciana, d’acord amb l’article 29 del Decret llei 20/2020 de 29 de maig, per a la gestió de l’Ingrés Mínim Vital (IMV). El portaveu de Compromís, Carles Mulet, ha assenyalat que “l’IMV ha de treballar en conjunció amb la Renda Valenciana d’Inclusió”, per la qual cosa ha proposat “la transferència dels fons per a la seua gestió, amb una unificació d’itineraris i de prestacions“.  

El sistema de gestió de la Renda Valenciana d’Inclusió es troba en ple funcionament. El mes de maig passat, en les seues diferents modalitats, va arribar a un total de 46.759 beneficiaris i 12.113 persones o unitats de convivència ha sol·licitat aquest ingrés a l’espera de resolució. Abans de la irrupció de la pandèmia global de la COVID-19, el País Valencià estava ja en el camí de la reducció de la pobresa severa, amb una reducció de 3,5 punts percentuals en 2018.

La crisi econòmica i social derivada de l’impacte de la COVID-19 necessita d’un reforç de les polítiques de protecció social, davant les greus conseqüències que està tenint aquesta en àmplies capes de la ciutadania, i aquest reforç passa per un enfortiment de les polítiques i programes que estan funcionant, i que estan donant resultats reeixits. “La gent està esperant de les administracione spúbliques agilitat, coordinació i que s’eviten duplicitats en aquesta matèria. L’ingrés mínim vital ha de ser una ferramenta que aporte solucions a la gent amb la major simplicitat possible i possibilite un futur millor als ciutadans en el qual puguen prosperar”, ha afegit Mulet. Per això, ha apel·lat a la coordinació institucional, el respecte competencial i a l’experiència de la Generalitat amb aquesta renda per a arribar a un acord de cogestió que compte amb un adequat finançament de les necessitats de les persones.

Compromís pide en el Senado al Gobierno que se coordine con la administración valenciana en el ingreso mínimo vital

El senador Carles Mulet apela a la coordinación institucional, el respeto competencial y a la experiencia de la Generalitat con esta renta

Madrid, 14 de junio de 2020

Compromís ha presentado una moción en el Senado en la que se insta al Gobierno central a iniciar un mecanismo de colaboración con la Generalitat Valenciana, de acuerdo con el artículo 29 del Decreto ley 20/2020 de 29 de mayo, para la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV). El portavoz de Compromís, Carles Mulet, ha señalado que “el IMV ha de trabajar en conjunción con la Renta Valenciana de Inclusión”, por lo que ha propuesto “la transferencia de los fondos para su gestión, con una unificación de itinerarios y de prestaciones“.  

El sistema de gestión de la Renta Valenciana de Inclusión se halla en pleno funcionamiento. El pasado mes de mayo, en sus diferentes modalidades, llegó a un total de 46.759 beneficiarios y 12.113 personas o unidades de convivencia ha solicitado este ingreso a la espera de resolución. Antes de la irrupción de la pandemia global de la COVID-19, el País Valenciano estaba ya en el camino de la reducción de la pobreza severa, con una reducción de 3,5 puntos porcentuales en 2018.

La crisis económica y social derivada del impacto de la COVID-19 necesita de un refuerzo de las políticas de protección social, ante las graves consecuencias que está teniendo esta en amplias capas de la ciudadanía, y este refuerzo pasa por un fortalecimiento de las políticas y programas que están funcionando, y que están dando resultados exitosos. “La gente está esperando de las administraciones públicas agilidad, coordinación y que se eviten duplicidades en esta materia. El ingreso mínimo vital debe ser una herramienta que aporte soluciones a la gente con la mayor simplicidad posible y posibilite un futuro mejor a los ciudadanos en el que puedan prosperar”, ha agregado Mulet. Por eso, ha apelado a la coordinación institucional, el respeto competencial y a la experiencia de la Generalitat con esta renta para llegar a un acuerdo de cogestión que cuente con una adecuada financiación de las necesidades de las personas.