València 20 de maig de 2020. El Govern ha tornat a negar estudiar si es donen les circumstàncies mínimes per a demanar iniciar una investigació que puga determinar si toca o no exigir l’aplicació de la clàusula de salvaguarda contemplada en l’acord comercial de la Union Europea amb cinc països del sud d’Àfrica.
En una nova reposada del Govern al senador de Compromís, Carles Mulet, ha reconegut una situació desfavorable de preus durant la passada campanya 2018/19 i al mateix temps explica que per a demanar la petició de la prorroga es vincula al fet que constate objectivament un augment de les importacions en quantitats cada vegada majors, i en condicions tals que causen o amenacen causar pertorbacions dels mercats de productes agrícoles directament competidors en el territori de la Unió Europea. “segons les dades disponibles no es va estimar que es donaren les circumstàncies per a sol·licitar l’inici d’una investigació d’aquest tipus, sí que considerant-se com a necessari el realitzar un exhaustiu seguiment de les importacions de Sud-àfrica i d’altres països tercers, així com d’altres elements que puguen pertorbar la situació del mercat per a cítrics.”

Segons Mulet “tornen a burlar-se del nostre camp, diuen que estaran fent un seguiment exhaustiu però al mateix temps neguen que se seguisca el procediment reglamentat, per a fer una investigació i determinar si toca o no aplicar la clàusula, el govern no és ningú per a investigar si es compleixen o no els requisits per a aplicar la clàusula, la seua funció és demanar a la UE s’investigue, i això el que estan negant. El procediment és que Espanya sol·licite a la Comissió Europea òbriga una investigació i ha de ser la pròpia comissió qui ha de considerar si existeixen o no indicis suficients per a l’adopció d’aquestes mesures, i a partir d’ací estudiar el volum de les importacions, el preu de les importacions, la repercussió per als productes comunitaris, per al que es valoraran factors econòmics com ara: producció, capacitat, existències, vendes, quotes de mercat, preus, beneficis, ocupació, etc, o qualsevol altre factor que puga ser determinant del perjudici. I en un n termini màxim de nou mesos comptats a partir del moment en el qual es va iniciar la investigació la Comissió haurà d’adoptar una decisió sobre aquest tema.

Per a Mulet “ és greu que denegen la possibilitat que Europa valore o no si toca estudiar obrir aquesta investigació, mentre els nostres agricultors evidencien la competència deslleial, el Govern veta que es puga estudiar”
 

——

Cítricos: Gobierno vuelve a vetar que Europa pueda investigar  si toca solicitar la cláusula de salvaguarda al acuerdo con Sudáfrica

València 20 de mayo de 2020.  El Gobierno ha vuelto a negar estudiar si se dan las circunstancias mínimas para pedir iniciar una investigación que pueda determinar si toca o no exigir la aplicación de la cláusula de salvaguarda contemplada en el acuerdo comercial de la Unión Europea con cinco países del sur de África.

En una nueva repuesta del Gobierno al senador de Compromís, Carles Mulet, ha reconocido una situación desfavorable  de precios durante la pasada campaña 2018/19 y al mismo tiempo explica que para pedir la petición de la prorroga se vincula a que  constate objetivamente un aumento de las importaciones en cantidades cada vez mayores, y en condiciones tales que causen o amenacen causar perturbaciones de los mercados de productos agrícolas directamente competidores en el territorio de la Unión Europea. “según los datos disponibles no se estimó que se dieran las circunstancias para solicitar el inicio de una investigación de este tipo, sí considerándose como necesario el realizar un exhaustivo seguimiento de las importaciones de Sudáfrica y de otros países terceros, así como de otros elementos que puedan perturbar la situación del mercado para cítricos.”

Según Mulet “vuelven a burlarse de nuestro campo, dicen que van a estar haciendo un seguimiento exhaustivo pero al mismo tiempo niegan que se siga el procedimiento reglamentado, para hacer una investigación y determinar si toca o no aplicar la cláusula, el gobierno no es nadie para investigar si se cumplen o no los requisitos para aplicar la cláusula, su función es pedir a la UE se investigue, y eso  lo que están negando. El procedimiento es que España solicite a la Comisión Europea  abra una investigación  y ha de ser la propia comisión quien ha de considerar si existen o no indicios suficientes para la adopción de estas medidas, y a partir de ahí estudiar el volumen de las importaciones, el precio de las importaciones, la repercusión para los productos comunitarios, para lo que se valorarán factores económicos tales como: producción, capacidad, existencias, ventas, cuotas de mercado, precios, beneficios, empleo, et, o cualquier otro factor que pueda ser determinante del perjuicio. Y en un n plazo máximo de nueve meses contados a partir del momento en el que se inició la investigación la Comisión deberá adoptar una decisión al respecto.

Para Mulet “ es grave que denieguen la posibilidad que Europa valore o no si toca estudiar abrir esta investigación, mientras nuestros agricultores evidencian la competencia desleal, el Gobierno veta que se pueda estudiar”