Castelló a 12 d’Abril de 2020. El Govern ha tornat a eludir la cessió de l’Antiga Residència de Sotsoficials del carrer Alcalde Tàrrega de Castelló de la Plana i tampoc ha mostrat el més mínim interès a aprofitar el seu ús, això mentre desemborsa a l’any 680.131 euros en lloguers d’edificis privats
El senador de Compromís, Carles Mulet, va tornar a preguntar quan cedirà l’Administració General de l’Estat l’edifici de la residència de sotsoficiales del carrer Alcalde Tàrrega de Castelló de la Plana, al seu ajuntament i si aquest va ser cedit en el seu moment per l’administració local condicionat?La resposta del Govern és clara “ En relació amb l’assumpte interessat, s’assenyala que en aquest moment no es contempla la possibilitat de cedir l’edifici. En l’actualitat, segueix afectat al Ministeri de Defensa. Aquest pot alienar-ho o desafectar-ho, però, en aquest cas i seguint la normativa, se cediria el domini de la residència de Sotsoficiales a l’Institut d’Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa. La cessió es va produir en 1944, i ho va ser a perpetuïtat.

Compromís ja va exigir en el debat dels Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per a 2018 la cessió de l’immoble a la ciutat, acompanyada d’una partida pressupostària d’1 milió d’euros per a la seua restauració, mesura que va ser votada en contra per PP, PSOE i Ciutadans en la Cambra Alta.

En anteriors respostes el Govern es va limitar a recordar el que ja se sabia fins ara “segons l’estipulat en el Reial decret 1080/2017, de 29 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Organisme Autònom Institut d’Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa (INVIED), en el seu article 8, lletra b), té com a funcions, entre altres, “L’alienació a títol onerós de béns immobles que siguen desafectats pel Ministeri de Defensa i llocs a la seua disposició, ajustant-se tals alienacions al que es preveu en l’article 71.cinc de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, en la Llei 33/2003, de 3 de novembre, i a les disposicions d’aquest Estatut”.

La Residència de Sotsoficiales del carrer Alcalde Tàrrega (Castelló) està desafectada i l’Ajuntament de Castelló de la Plana ha sol·licitat la seua cessió en diverses ocasions a través de diversos acords del Ple.
Aquest immoble es va cedir a l’Estat per part de la ciutat en 1944 per a construir habitatges per a oficials i sotsoficials. Ara aquest gran edifici porta sense ús des de fa dècades i es continua degradant. “No demanem que es regale sinó que torne al seu propietari original, que és la ciutat. Si es va cedir per a un ús concret i aqueix ús ja no existeix, el lògic i legítim és retornar-lo als seus propietaris i no que de Defensa o l’administració central puga fer negoci subhastant el solar que, òbviament, així no tindria un ús posterior per a la ciutat. Un altre ús assenyat seria cedir-lo encara que siga temporalment a qualsevol altra administració de l’Estat, ja que recordem, és una vergonya que l’Estat pague una important quantitat de diners en lloguers a Castelló quan disposa d’immobles als quals no es dóna ús. El total del desemborsament en llogares és de 680.131 euros ( per exemple, paga per l’antic Banc d’Espanya 277.625 euros a l’any) “

El Gobierno vuelve a negar la cesión ni aprovechamiento de la Residencia de Suboficiales de Castelló mientras gasta 680.131 en alquileres privados en la ciudad

Castelló a 12  de Abril de 2020. El Gobierno ha vuelto a eludir la cesión de la Antigua Residencia de Suboficiales de la calle Alcalde Tárrega de Castelló de la Plana y tampoco ha mostrado el más mínimo interés en aprovechar su uso, eso mientras desembolsa al año  680.131 euros en alquileres de edificios privados
El senador de Compromís, Carles Mulet, volvió a preguntar cuándo va a ceder la Administración General del Estado el edificio de la residencia de suboficiales de la calle Alcalde Tárrega de Castelló de la Plana, a su ayuntamiento y si este fue cedido en su día por la administración local condicionado?

La respuesta del Gobierno es clara “  En relación con el asunto interesado, se señala que en este momento no se contempla la posibilidad de ceder el edificio. En la actualidad, sigue afectado al Ministerio de Defensa. Este puede enajenarlo o desafectarlo, pero, en dicho caso y siguiendo la normativa, se cedería el dominio de la residencia de Suboficiales al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa. La cesión se produjo en 1944, y lo fue a perpetuidad.

Compromís ya exigió en el debate de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 la cesión del inmueble a la ciudad, acompañada de una partida presupuestaria de 1 millón de euros para su restauración, medida que fue votada en contra por PP, PSOE y Ciudadanos en la Cámara Alta.

En anteriores respuestas el Gobierno se limitó a recordar lo que ya se sabía hasta ahora “según lo estipulado en el Real Decreto 1080/2017, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), en su artículo 8, letra b), tiene como funciones, entre otras, “La enajenación a título oneroso de bienes inmuebles que sean desafectados por el Ministerio de Defensa y puestos a su disposición, ajustándose tales enajenaciones a lo previsto en el artículo 71.cinco de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y a las disposiciones de este Estatuto”.
La Residencia de Suboficiales de la calle Alcalde Tárrega (Castellón) está desafectada y el Ayuntamiento de Castellón de la Plana ha solicitado su cesión en varias ocasiones a través de varios acuerdos del Pleno.
Este inmueble se cedió al Estado por parte de la ciudad en 1944 para construir viviendas para oficiales y suboficiales. Ahora este gran edificio lleva sin uso desde hace décadas y se continúa degradando. “No pedimos que se regale sino que vuelva a su propietario original, que es la ciudad. Si se cedió para un uso concreto y ese uso ya no existe, lo lógico y legítimo es devolverlo a sus propietarios y no que de Defensa o la administración central pueda hacer negocio subastando el solar que, obviamente, así no tendría un uso posterior para la ciudad. Otro uso sensato sería cederlo aunque sea temporalmente  a cualquier otra administración del Estado, puesto que recordemos, es una vergüenza que el Estado pague una importante cantidad de dinero en alquileres en Castelló cuando dispone de inmuebles a los que no se da uso. El total del desembolso en alquilares es de 680.131 euros ( por ejemplo, paga por el antiguo Banco de España 277.625 euros al año)