Les diferents formacions que integren el Grup de l’Esquerra Confederal han traslladat al Govern en forma de preguntes la preocupació que comparteixen amb els professionals donats d’alta en la Mutualitat de l’Advocacia, pels efectes que està tenint la crisi del Coronavirus en la seua activitat.

L’excepcional situació ha suspès els terminis processals i l’activitat ordinària en els Jutjats, la qual cosa fa que moltes professions tinguen uns ingressos nuls. Les mesures anunciades pel Govern, a diferència d’altres col·lectius com a autònoms, preveuen que puguen tenir uns ingressos mínims, però només per a aquells que estiguen adscrits a la Seguretat Social o RETA, no així al col·lectiu de mutualistes. La situació és dramàtica per a molts dels afectats, perquè no poden exercir la seua professió ni generar ingressos.

Les mesures dels col·legis d’advocats tan sols passen per ajornar les quotes que abonen malgrat tenir congelada la seua activitat, però no existeix de moment cap ajuda mínima que els permeta superar el temps que dure aquesta pandèmia.

PREGUNTES

Donada la situació de pandèmia que ha portat al Govern a instaurar i prorrogar l’estat d’alarma i la situació d’indefinició que s’extrau de la lectura del Reial decret 463/2020 i les seues mesures econòmiques posteriors del Reial decret llei 8/2020 de 17 de març, en la qual els mutualistes de l’advocacia queden en total desemparament en el seu règim jurídic, no sent comparable a la dels treballadors autònoms.

El Consell de Ministres del dimarts 10 de març, va donar llum verda a un Reial decret llei que inclou mesures per a millorar la protecció de les persones treballadores afectades pel COVID-19. En aquest sentit, tant les persones en aïllament preventiu com els qui s’han contagiat del virus, es consideren en Incapacitat Temporal assimilada a baixa laboral per Accident de Treball. Amb l’obligació d’estar-se a casa i els Jutjats paralitzats, aquest col·lectiu està abocat al cessament de la seua activitat.

No està previst per a aquest col·lectiu cap ajuda, en forma d’un pagament o de bonificacions . Per tot això es pregunta al Govern:

Quines mesures econòmiques d’ajuda es preveuen per a pal·liar la falta d’ingressos dels advocats exercents per compte propi donats d’alta solo en la seua Mutualitat com a alternativa al Reta, ja siga directes o via instruccions a aqueixa Mutualitat o als col·legis professionals amb vista a l’exoneració de quotes, o dret a prestacions extraordinàries?

27032020 PREGUNTA MUTUALISTAS 1 27032020 PREGUNTA MUTUALISTAS 2

———————————–

Donada la situació de pandèmia que ha portat al Govern a instaurar i prorrogar l’estat d’alarma i la situació d’indefinició que s’extrau de la lectura del Reial decret 463/2020 i les seues mesures econòmiques posteriors del Reial decret llei 8/2020 de 17 de març, en la qual els mutualistes de l’advocacia queden en total desemparament en el seu règim jurídic, no sent comparable a la dels treballadors autònoms.

El Consell de Ministres del dimarts 10 de març, va donar llum verda a un Reial decret llei que inclou mesures per a millorar la protecció de les persones treballadores afectades pel COVID-19. En aquest sentit, tant les persones en aïllament preventiu com els qui s’han contagiat del virus, es consideren en Incapacitat Temporal assimilada a baixa laboral per Accident de Treball. Amb l’obligació d’estar-se a casa i els Jutjats paralitzats, aquest col·lectiu està abocat al cessament de la seua activitat. No està previst per a aquest col·lectiu cap ajuda, en forma d’un pagament o de bonificacions.

Per tot això es pregunta:

El Govern, respecte als advocats exercents per compte propi donats d’alta únicament en la seua Mutualitat, va a adoptar o impulsar alguna mesura per a equiparar-los al col·lectiu d’autònoms del RETA, a l’efecte de les mesures adoptades en el RDL 8/2020?

Compromís traslada la inquietud de abogados mutualistas por la situación de caída de ingresos que están viviendo estos profesionales y la ausencia de medidas desde el Gobierno

Las distintas formaciones que integran el Grupo de la Izquierda Confederal han trasladado al Gobierno en forma de preguntas la preocupación que comparten con los profesionales dados de alta en la Mutualidad de la Abogacía, por los efectos que está teniendo la crisis del Coronavirus en su actividad.

La excepcional situación ha suspendido los plazos procesales y la actividad ordinaria en los Juzgados, lo que hace que muchas profesiones tengan unos ingresos nulos. Las medidas anunciadas por el Gobierno, a diferencia de otros colectivos como autónomos, prevén que puedan tener unos ingresos mínimos, pero solo para aquellos que estén adscritos a la Seguridad Social o RETA, no así al colectivo de mutualistas. La situación es dramática para muchos de los afectados, pues no pueden ejercer su profesión ni generar ingresos.

Las medidas de los colegios de abogados tan solo pasan por aplazar las cuotas que abonan a pesar de tener congelada su actividad, pero no existe por el momento ninguna ayuda mínima que les permita superar el tiempo que dure esta pandemia.

PREGUNTAS

Dada la situación de pandemia que ha llevado al Gobierno a instaurar y prorrogar el estado de alarma y la situación de indefinición que se extrae de la lectura del Real Decreto 463/2020 y sus medidas económicas posteriores del Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, en la que los mutualistas de la abogacía quedan en total desamparo en su régimen jurídico, no siendo comparable a la de los trabajadores autónomos.

El Consejo de Ministros del martes 10 de marzo, dio luz verde a un Real Decreto-Ley que incluye medidas para mejorar la protección de las personas trabajadoras afectadas por el COVID-19. En este sentido, tanto las personas en aislamiento preventivo como quienes se han contagiado del virus, se consideran en Incapacidad Temporal asimilada a baja laboral por Accidente de Trabajo. Con la obligación de estar en casa y los Juzgados paralizados, este colectivo esta abocado al cese de su actividad.

No está previsto para este colectivo ninguna ayuda, en forma de un pago o de bonificaciones . Por todo ello se pregunta al Gobierno:

¿Qué medidas económicas de ayuda se prevén para paliar la falta de ingresos de los abogados ejercientes por cuenta propia dados de alta solo en su Mutualidad como alternativa al Reta, ya sea directas o vía instrucciones a esa Mutualidad o a los colegios profesionales en orden a la exoneración de cuotas, o derecho a prestaciones extraordinarias?

———————————–

Dada la situación de pandemia que ha llevado al Gobierno a instaurar y prorrogar el estado de alarma y la situación de indefinición que se extrae de la lectura del Real Decreto 463/2020 y sus medidas económicas posteriores del Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, en la que los mutualistas de la abogacía quedan en total desamparo en su régimen jurídico, no siendo comparable a la de los trabajadores autónomo.

El Consejo de Ministros del martes 10 de marzo, dio luz verde a un Real Decreto-Ley que incluye medidas para mejorar la protección de las personas trabajadoras afectadas por el COVID-19. En este sentido, tanto las personas en aislamiento preventivo como quienes se han contagiado del virus, se consideran en Incapacidad Temporal asimilada a baja laboral por Accidente de Trabajo. Con la obligación de estar en casa y los Juzgados paralizados, este colectivo esta abocado al cese de su actividad.

No está previsto para este colectivo ninguna ayuda, en forma de un pago o de bonificaciones.

Por todo ello se pregunta:

El Gobierno, respecto a los abogados ejercientes por cuenta propia dados de alta únicamente en su Mutualidad, ¿va adoptar o impulsar alguna medida para equipararlos al colectivo de autónomos del Reta, a los efectos de las medidas adoptadas en el RDL 8/2020?