Compromís reclama fons al Senat i una política ambiciosa i responsable en matèria de Costes

La coalició proposa mesures per al sector agrícola i ramader afectat i solucions que garantisquen l’estabilitat de les actuacions al litoral a mig-llarg termini

Madrid, 11 febrer 2020
La formació valencianista Compromís ha reclamat hui al Ple fons per dur a terme les actuacions necessàries per a la regeneració, recuperació, condicionament i manteniment de les platges en la màxima brevetat possible, baix un prisma racional i sostenible que garantisca l’estabilitat de les actuacions a mitjà-llarg termini.

Carles Mulet ha defensat la necessitat de promoure una volta declarada l’emergència climàtica i ambiental en resposta al consens generalitzat de la comunitat científica i de cara a la protecció de litoral “una política responsable i ambiciosa en matèria de Costes, la reforma de la Llei de costes per definir les línies d’afecció de costes (ribera de la mar i domini públic marítim-terrestre), generalitzar figures com el Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana, (PATIVEL) de conservació activa dels espais litorals lliures d’edificació més valuosos, la protecció i manteniment en estat rural dels sòls situats per baix d’un metre del nivell de la mar, minimitzar els efectes del canvi climàtic, així com garantir la connectivitat ecològica i funcional de la mar amb l’interior”.

La coalició ha exigit a més aplicar el principi de la precaució i “sotmetre a noves declaracions d’impacte ambiental obres que, com l’ampliació del Port de València, van ser ideades amb una òptica molt diferent de la que la realitat d’emergència climàtica i ambiental ha evidenciat després del pas de les diferents catàstrofes naturals en forma de temporals i que poden generar afeccions considerables sobre el sistema litoral”, per respondre de manera més satisfactòria a les necessitats econòmiques i ambientals conjuntament.

D’altra banda, el senador ha avalat la necessitat que es trobe un consens sobre quines solucions són més òptimes per a cada platja, si la recuperació de les infraestructures, si crear noves infraestructures per evitar els desastres, o si tornar a les platges la seua protecció mitjançant dunes i eliminació d’infraestructures que han fet créixer els efectes dels temporals. Per això ha proposat la redacció, com reclama Europa, de Plans de Gestió Integrada del Litoral i una estratègia que incloga estudis geomorfològics de litoral per planificar, atenent el cost-benefici, actuacions selectives de regeneració que garantisquen la resiliència de les platges, així com una guia de minimització d’impactes per a les diferents casuístiques.

Sector primari
Les esmenes de Compromís han demanat establir un sistema d’ajudes directes a les explotacions amb danys per pluja, nevades i gelades i/o vent amb danys rellevants a través d’ajudes d’Estat (ajudes de mínimis): 20.000 € per empresa agrària en tres exercicis fiscals; una reducció de l’índex de rendiment net fins a zero en l’IRPF, condonar (en cap cas exempció) el pagament de l’impost de béns immobles de les parcel·les conrees (independentment si és rústic o urbana), bonificar el 50% de les quotes de la seguretat social durant un any i establir préstecs amb interès subvencionat per als afectats.

Compromís reclama fondos en el Senado y una política ambiciosa y responsable en materia de Costas

La coalición propone medidas para el sector agrícola y ganadero afectado y soluciones que garanticen la estabilidad de las actuaciones en el litoral a medio-largo plazo

Madrid, 11 de febrero de 2020
La formación valencianista Compromís ha reclamado hoy en el Pleno fondos para llevar a efecto las actuaciones necesarias para la regeneración, recuperación, acondicionamiento y mantenimiento de las playas en la máxima brevedad posible, bajo un prisma racional y sostenible que garantice la estabilidad de las actuaciones a medio-largo plazo.

Carles Mulet ha defendido la necesidad de promover una vez declarada la emergencia climática y ambiental en respuesta al consenso generalizado de la comunidad científica y de cara a la protección del litoral “una política responsable y ambiciosa en materia de Costas, la reforma de la Ley de Costas para definir las líneas de afección de costas (ribera del mar y dominio público marítimo-terrestre), generalizar figuras como el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana, (PATIVEL) de conservación activa de los espacios litorales libres de edificación más valiosos, la protección y mantenimiento en estado rural de los suelos situados por debajo de un metro del nivel del mar, minimizar los efectos del cambio climático, así como garantizar la conectividad ecológica y funcional del mar con el interior”.

La coalición ha exigido además aplicar el principio de la precaución y “someter a nuevas declaraciones de impacto ambiental obras que, como la ampliación del Puerto de València, fueron ideadas con una óptica muy distinta a la que la realidad de emergencia climática y ambiental ha evidenciado tras el paso de las distintas catástrofes naturales en forma de temporales y que pueden generar afecciones considerables sobre el sistema litoral”, para responder de manera más satisfactoria a las necesidades económicas y ambientales conjuntamente.

Por otro lado, el senador ha avalado la necesidad que se encuentre un consenso sobre qué soluciones son más óptimas para cada playa, si la recuperación de las infraestructuras, si crear nuevas infraestructuras para evitar los desastres, o si devolver a las playas su protección mediante dunas y eliminación de infraestructuras que han acrecentado los efectos de los temporales. Para ello ha propuesto la redacción, como reclama Europa, de Planes de Gestión Integrada del Litoral y una estrategia que incluya estudios geomorfológicos del litoral para planificar, atendiendo al coste-beneficio, actuaciones selectivas de regeneración que garanticen la resiliencia de las playas, así como una guía de minimización de impactos para las distintas casuísticas.

Sector primario
Las enmiendas de Compromís han pedido establecer un sistema de ayudas directas a las explotaciones con daños por lluvia, nevadas y heladas y/o viento con daños relevantes a través de ayudas de Estado (ayudas de mínimis): 20.000 € por empresa agraria en tres ejercicios fiscales; una reducción del índice de rendimiento neto hasta cero en el IRPF, condonar (en ningún caso exención) el pago del impuesto de bienes inmuebles de las parcelas cultivas (independientemente si es rústico o urbana), bonificar el 50% de las cuotas de la seguridad social durante un año y establecer préstamos con interés subvencionado para los afectados.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *