Síndicatura de Greuges inclourà a Albocàsser com ajuntament que ha incomplit la llei al no facilitar informació a l’oposició, al Senat i a la Sindicatura

Síndicatura de Greuges inclourà a Albocàsser com ajuntament que ha incomplit la llei al no facilitar informació a l’oposició, al Senat i a la Sindicatura

 

Distingit Sr.,

En relació amb la queixa de referència, li recordem que el 28 de març de 2019 aquesta institució va remetre a l’Ajuntament d’Albocàsser la comunicació següent:

El passat 04/12/2018, aquesta institució va formular a aqueixa Administració Resolució en relació amb la queixa referenciada més amunt, promoguda pel Sr. Carles Mulet Garcia, senador designat per les Corts Valencianes, en concret i de conformitat amb el que disposa l’art. 29.1 de la Llei 11/1988, de 26 de desembre, reguladora d’aquesta institució, i, emetérem:

RECOMANEM a l’Ajuntament d’Albocàsser que, davant de la petició d’accés a informació pública formulada pel senyor Carles Mulet, conferisca accés a la informació sol·licitada de forma immediata, acreditada, i sense més limitacions que les derivades de la llei, i que a aquest efecte adopte les mesures que resulten necessàries.

A més, de conformitat amb el que preveu l’art. 29 de la Llei de la Generalitat Valenciana 11/1988, de 26 de desembre, reguladora d’aquesta institució, el requeríem perquè ens remetera, en el termini d’un mes, el preceptiu informe en què ens manifestara si acceptava la recomanació que li féiem o, si s’esqueia, que ens comunicara les raons que considerara per a no acceptar-la. Aquest requeriment d’informe d’acceptació o rebuig de la nostra recomanació va ser reiterat expressament i formalment dues vegades més, amb dates 14/01/2019 i 26/02/2019, i com a única resposta hem rebut l’escrit de la Secretaria General.

Per descomptat, sempre és voluntari, per a la corporació a què es dirigeix la nostra actuació, acceptar o no les nostres recomanacions, i tan sols demanem a les administracions o els seus organismes que, en cas de no acceptar-les, emeten una declaració de voluntat adoptada per l’òrgan administratiu competent i representatiu i, si escau, un informe explicatiu de les seues raons, i no ens està permés discutir ni esmenar.

En concret, li demanem que remeta a aquesta institució, en un termini màxim de 15 dies, un informe clar d’acceptació i accions coherents amb aquesta, o de no-acceptació, amb la justificació de la seua negativa. Si, en transcórrer el termini indicat, no hem rebut el seu preceptiu informe, haurem de donar compte de la seua actitud en la secció corresponent de l’informe anual que pròximament presentarem en les Corts Valencianes.

Finalment, després de diversos requeriments en el sentit exposat no atesos per l’Ajuntament d’Albocàsser, el 3 de setembre de 2019 vam remetre un document d’acord amb el qual:

Amb data 28/03/2019 vam sol·licitar que remeteren a aquesta institució un informe per a aclarir els supòsits de la queixa presentada pel Sr. Carles Mulet Garcia. Com que no hem rebut aquesta informació i ha transcorregut el termini de 15 dies establit en l’art. 18.1 de la Llei 11/88 de 26 de desembre, del Síndic de Greuges, hem reiterat aquesta petició 3 vegades, sobre la base del que disposa l’article 19.1 de la llei esmentada. Hui, encara no s’ha produït l’entrada de l’informe de referència en aquesta institució, ni cap comunicació que en justifique el retard.

En conseqüència, mitjançant aquesta escrit els requerim per darrera vegada a fi que complisquen el que preceptua la llei esmentada, pel que fa a la col·laboració que els poders públics han de prestar al Síndic de Greuges en les seues investigacions.

Si no rebem l’informe requerit en un termini de 15 dies, resoldrem l’expedient amb les dades que hi consten. No obstant això, i d’acord amb el que disposen els articles 18.2 i 24.1 de la Llei del Síndic de Greuges, el fet de no emetre els informes requerits es considera una actitud entorpidora de la labor d’investigació d’aquesta institució, per la qual cosa podran ser objecte d’un informe especial a les Corts Valencianes, a banda que serà remarcada en la secció corresponent de l’informe anual del Síndic de Greuges.

Consideracions

Hem requerit de manera reiterada la col·laboració de l’Ajuntament d’Albocàsser per a resoldre la presenta queixa mitjançant l’emissió d’un informe ─validat per l’òrgan administratiu competent i representatiu─ que manifeste de forma clara l’acceptació de la Recomanació del Síndic, acompanyada d’accions coherents amb aquella, o la no acceptació, acompanyada en aquest cas de justificació de la negativa. Després dels requeriments en el sentit exposat, no hem obtingut resposta que els complisca.

Això implica ignorar el contingut dels articles 19.1 de la Llei 11/1988, de 26 de desembre, del Síndic de Greuges: «Totes les autoritats públiques, funcionaris i organismes oficials de la Generalitat estan obligats a auxiliar el Síndic de Greuges en les seues actuacions, amb caràcter prioritari i urgent» i el 29.1 de la mateixa llei: «(…) en tots els casos, les autoritats i els funcionaris estaran obligats a respondre per escrit en un termini no superior a un mes».

A més, segons l’article 24.1 de la llei esmentada, «(…) la persistència en una actitud hostil o entorpidora de la labor d’investigació del Síndic de Greuges (…) podrà ser objecte d’un informe especial, a més de destacar-ho en la secció corresponent del seu informe anual», fins i tot, segons l’article 29.2, «(…) amb expressa menció dels noms de les autoritats o funcionaris que hagen adoptat aquesta actitud».

Conclusió

Per això, després de recordar-li a l’Ajuntament d’Albocàsser els fets exposats, els deures legals citats i les seues conseqüències, li comuniquem que aquesta falta de col·laboració amb el Síndic de Greuges serà reflectida en el pròxim informe anual que presentarem en les Corts Valencianes.

Lamentem que, a pesar dels nostres requeriments, l’Ajuntament d’Albocàsser no ens haja traslladat cap resposta satisfactòria a les concretes peticions esmentades més amunt, considerades necessàries per a la correcta finalització de l’assumpte. Però especialment lamentem el que, sens dubte, és més important: que la seua sol·licitud d’accés a la informació quede sense cloure d’una manera adequada.

Per això, l’assabentem que aquesta queixa podrà ser inclosa en l’informe anual a Les Corts, corresponent a la gestió d’aquesta institució. Una vegada arribats a aquest punt, conclouen les nostres possibilitats d’actuació, atés que la Llei 11/1988, reguladora de les competències del Síndic de Greuges, no ens permet adoptar altres mesures per a imposar a l’Administració el compliment de les seues obligacions.

Li agraïm la confiança depositada en aquesta institució. Atentament,
Ángel Luna González
Síndic de greuges de la Comunitat Valenciana