Mulet i Grezzi constaten que l’àrea metropolitana de València continua sent la gran discriminada en matèria de finançament

València, a 25  d’octubre de 2019.  El senador de Compromís, Carles Mulet, ha mantingut una reunió de treball amb el regidor de València, Giuseppe Grezzi per preparar una bateria d’iniciatives des del Senat quan es reprenga l’activitat parlamentària a les Corts Generals.

Mulet ha volgut posar en valor la gestió en mobilitat feta pel regidor Grezzi “la faena que està fent en la ciutat de València, l’estem ja gaudint tant la gent de fora como la que viu ací, s’està convertint a València en una ciutat d’avantguarda. I Compromís li ha donat la volta a la ciutat, i amb la  perspectiva del temps valorarem encara més esta xicoteta revolució que situa a la capital al nivell de les capitals europees més modernes, gràcies a l’aposta valenta de Grezzi i la resta de l’equip s’està donant un pas de gegant, estem parlant de salut pública, mobilitat,  qualitat de vida, i s’està sembrant per la mobilitat del futur”.

Els representants de Compromís han constatat que existeix a hores d’ara una discriminació de l’estat respecte a València, han finançant transport públic a altres llocs com Madrid, Barcelona, Sevilla o Canàries i València sempre s’ha quedat fora o amb les molles, front a eixa pràctica, Compromís tant en el Congrés com en el Senat ha presentat esmenes als Pressupostos Generals de l’Estat que han comptat any rere any, amb els vots en contra de PP, PSOE o Ciudadanos.

Grezzi ha enumerat els grans avanços que s’ha produït en mobilitat, curiosament gràcies a un pla de mobilitat elaborat en  2013 quan encara governava el PP a la capital de Túria, “som de les últimes grans ciutats que ens hem acollit a les transformacions de mobilitat  sostenible. Tasca en profunditat, que aposta per restar protagonisme al cotxe, apostar per altres alternatives de qualitat, com el carril bici, del qual fa pocs dies tinguérem al punt concret del carrer Xàtiva 3 milions d’usuaris en menys de  tres anys. Hem d’aconseguir un canvi de veritat,  i per això hem de tindre recursos, i com tenim eixos recursos?, doncs de l’Estat amb les transferències que ens pertoquen, i ara ens neguen”

Segons els comptes fets, en els últims 15 anys, per finançar el transport metropolità, Madrid i Barcelona han rebut 2000 milions d’euros de diners públics, i València ha rebut per primera vegada 3’6 milions l’any passat, per això Compromís demana un criteri objectiu, seriós, equitatiu, per finançar el transport públic de les grans ciutat i les seues àrees, “sempre este repartiment s’ha fet amb criteris molt partidistes, una de les coses primeres que hem treballat és una llei de finançament de transport públic urbà metropolità , per tindre uns criteris objectius i uns recursos que faciliten a les empreses saber els recursos del què compten per si han de renovar serveis, comprar autobusos, contractar conductors, i millores, és la gran assignatura pendent del PV; els que més aportem i menys rebem” segons Grezzi.

Igualment s’ha reiterat que és important  dotar de recursos de qualitat a la RENFE; “mai podrem tindre una bona mobilitat si les rodalies funcionen com el sistema penós que tenim  en l’actualitat. De mitjana viatjaven 40.000 persones en rodalies front al milers de vehicles i front això calen inversions i no papers mullats i bones voluntats en paraules, cal fer un projecte de qualitat i un sistema d’inversions, nosaltres demanem 170 milions per rodalies, per tindre-les en condicions i ser una alternativa real al vehicle particular”.

Compromís presentará en las Cortes Generales una propuesta de ley para garantizar y equiparar en transporte público en todo el Estado

Mulet y Grezzi constatan que el área metropolitana de València continúa siendo la gran discriminada en materia de financiación

València, a 25 de octubre de 2019. El senador de Compromís, Carles Mulet, ha mantenido una reunión de trabajo con el concejal  de València, Giuseppe Grezzi para preparar una batería de iniciativas desde el Senado cuando se retome la actividad parlamentaria a las Cortes Generales.Mulet ha querido poner en valor la gestión en movilidad hecha por el regidor Grezzi “ el trabajo que está haciendo en la ciudad de València, lo estamos ya disfrutando tanto la gente de fuera como la que vive aquí, se está convirtiendo en València en una ciudad de vanguardia. Y Compromís le ha dado la vuelta en la ciudad, y con la perspectiva del tiempo valoraremos todavía más esta pequeña revolución que sitúa en la capital al nivel de las capitales europeas más modernas, gracias a la apuesta valiente de Grezzi y el resto del equipo se está dando un paso de gigante, estamos hablando de salud pública, movilidad, calidad de vida, y se está sembrando por la movilidad del futuro”

Los representantes de Compromís han constatado que existe a estas alturas una discriminación del Estado respecto a València, han financiado transporte público a otros lugares como Madrid, Barcelona, Sevilla o Canarias y València siempre se ha quedado fuera o con las migajas, frente a esa práctica, Compromís tanto en el Congreso como en el Senado ha presentado enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado que han contado año tras año, con los votos en contra de PP, PSOE o Ciudadanos

Grezzi ha enumerado los grandes avances que se ha producido en movilidad, curiosamente gracias a un plan de movilidad elaborado en 2013 cuando todavía gobernaba el PP a la capital de Turia, “somos de las últimas grandes ciudades que nos hemos acogido a las transformaciones de movilidad sostenible. Tarea en profundidad, que apuesta para restar protagonismo al coche, apostar por otras alternativas de calidad. Como por ejemplo  el carril bici, del cual hace pocos días tuvimos en el punto concreto de la calle Xàtiva 3 millones de usuarios en menos de tres años. Tenemos que conseguir un cambio de verdad, y por eso tenemos que tener recursos, y ¿cómo tenemos esos recursos?, pues del Estado con las transferencias que nos corresponden, y ahora nos niegan”

Según las cuentas hechas, en los últimos 15 años, para financiar el transporte metropolitano, Madrid y Barcelona han recibido 2000 millones de euros de dinero público, y València ha recibido por primera vez 3’6 millones el año pasado, por eso Compromís pide un criterio objetivo, serio, equitativo, para financiar el transporte público de las grandes ciudad y sus áreas, “siempre este reparto se ha hecho con criterios muy partidistas, una de las primeras cosas que hemos trabajado es una ley de financiación de transporte público urbano metropolitano , para tener unos criterios objetivos y unos recursos que faciliten a las empresas saber los recursos de los  qué cuentan por si tienen que renovar servicios, comprar autobuses, contratar conductores, y mejoras, es la gran asignatura pendiente del PV; los que más aportamos y menos recibimos” según Grezzi.

Igualmente se ha reiterado que es importante dotar de recursos de calidad a la RENFE; “nunca podremos tener una buena movilidad si las cercanías funcionan como el sistema penoso que tenemos en la actualidad. De media viajaban 40.000 personas en cercanías frente al miles de vehículos y frentea  esto hacen falta inversiones y no papeles mojados y buenas voluntades en palabras, hay que hacer un proyecto de calidad y un sistema de inversiones, nosotros pedimos 170 millones por cercanías, para tenerlas en condiciones y ser una alternativa real al vehículo particular